6 jaar geleden

Zeven kenmerken van de christelijke aanbidding

“Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en U1 zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Geloof Mij vrouw, er komt een uur dat u1 noch op deze berg noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.1 U aanbidt wat u1 niet weet; wij aanbidden wat wij weten want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; immers, de Vader zoekt zulke [personen]. God is een Geest2, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Joh. 4:20-24).

Deze verzen gaan over de christelijke aanbidding. Het staat in contrast met de joodse eredienst, die verbonden was aan één enkele plaats en materieel was van aard (zie Deut. 12:5,11; 14:23; 1 Kon. 11:36). Uit de voor ons liggende verzen kunnen we ten minste zeven kenmerken zien, die voor de christelijke aanbidding typerend zijn.

Het is niet gebonden aan een geografische locatie

In tegenstelling tot de joodse eredienst is de christelijke eredienst niet gebonden aan een specifieke geografische locatie (Joh. 4:21). Terwijl bij de joodse godsdienst het ‘waar’ doorslaggevend was, is in het geval van de christelijke eredienst het ‘hoe’ beslissend. Natuurlijk vindt de christelijke eredienst plaats op een bepaalde plaats, maar het is niet de plaats zelf die beslissend is, maar de wijze waarop aanbidding gebracht wordt.

Het kan alleen worden aangeboden door ware aanbidders

Christelijke aanbidding kan alleen worden aangeboden door degenen die van het “levende water” gedronken hebben (Joh. 4:10,14). Waarachtige aanbidders zijn gelovigen van de christelijke bedeling in wie de Heilige Geest woont en die het eeuwige leven bezitten (Joh. 4:23, verg. Joh. 3:16; Ef. 1:13). Zij hebben de zekerheid van het behoud en kennen God als hun Vader, Die Zich volledig openbaarde in de Heer Jezus (vgl. Joh. 1:18).

Het is vrijwillig

Christelijke aanbidding is vrijwillig (Joh. 4:23). God had ook aanbidders kunnen scheppen, maar Hij zoekt vrijwillige aanbidders die Hem aanbidden in geest en waarheid. De Vader zoekt harten die zich op Hem richten en vervuld zijn met wat zij hebben gezien en gevonden in Zijn Geliefde Zoon. Het hart dat de volledige openbaring van de Vader in de Zoon kent en geniet, zal overstromen in aanbidding van de Vader en de Zoon.

Het is in de Geest

Christelijke aanbidding is geestelijk van aard en komt dus overeen met de natuur van God (Joh. 4:24). God is een Geest, en zij die Hem aanbidden, moeten in de geest, dat wil zeggen op een geestelijke wijze, aanbidden. Dit staat in schril contrast met de Joodse eredienst, die van materiële aard was. Natuurlijk moet de christelijke aanbidding ook in de kracht van de Geest worden gedaan, maar dit gaat niet over de Heilige Geest als Persoon, maar over het karakter van aanbidding.

Het is in waarheid

Christelijke aanbidding is in waarheid, dat betekent in overeenstemming met de waarheid, zoals zij in de Heer Jezus geopenbaard en in het Woord van God vastgelegd is (Joh. 4:24). Het is gebaseerd op wat de Heer Jezus over Zichzelf en de Vader openbaarde. Elke aanbidding die in woord of daad afwijkt van de waarheid van het Woord van God, kan God niet als aanbidding aannemen. Uiteindelijk moet ons hele leven in overeenstemming zijn met de gedachten van de Schrift.

Het is een voorrecht

Als het om de aanbidding van de Vader gaat, staat het hoge voorrecht van de kinderen van God op de voorgrond (Joh. 4:23). Kinderen van God mogen tot de Vader naderen en Hem aanbidden. De Vader zoekt niet naar aanbidding, maar naar aanbidders. Toont dit niet het diepe verlangen van Zijn hart? Net zoals de Heer Jezus verloren zondaars zoekt als Heiland van de wereld, zo zoekt de Vader aanbidders die Hem aanbidden in geest en waarheid.

Het is een verantwoordelijkheid

Terwijl vers 23 gaat over de aanbidding van de Vader, gaat vers 24 over de aanbidding van God. Als het gaat om aanbidding van God, staat niet het voorrecht van de kinderen van God op de voorgrond, maar de verantwoordelijkheid van priesters. Als priesters van God mogen we tot God naderen in de aanneming van de Heer Jezus en Hem offers van lof aanbieden (zie Hebr. 13:15). Maar de aanbidding van God is alleen mogelijk op de weg, die God in zijn Woord heeft aangegeven (verg. “moeten”).

Samenvatting

Laten we samenvatten:

  • Christelijke aanbidding is niet gebonden aan een geografische locatie;
  • het kan alleen worden aangeboden door degenen die wedergeboren zijn en het eeuwige leven hebben.
  • het is vrijwillig;
  • zij is geestelijk;
  • het is in overeenstemming met de waarheid van het Woord van God;
  • het is een voorrecht van alle kinderen van God;
  • het is een verantwoordelijkheid van de priesters van God.
NOTEN:
1. Meervoud.
2. Of: ‘God is Geest’.

Online sinds 11.04.2018.

Daniel Melui, © ww.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW