18 jaar geleden

Zendings- en evangelisatie-conferentie (IX)

Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatie-conferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Hopelijk heb je de eerste acht artikelen in de vorige nummers ook gelezen. Zo niet, dan raad ik je aan dat toch eerst te doen. Het is echt de moeite waard. Dit artikel gaat dan nu verder in op de boodschap van hoofdstuk 3 van de tweede Timotheüs-brief, namelijk het blijven bij de leer van het evangelie.

2 Timotheüs 3:1-17:

1. “Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware 2. tijden zullen zijn; want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, 3. onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst ruw, zonder liefde tot het 4. goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. 5. Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Wend je ook van 6. dezen af. Want onder hen zijn er, die de huizen binnensluipen, en vrouwspersonen inpalmen die met zonden beladen zijn en gedreven worden door 7. allerlei begeerten, vrouwen die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. 8. Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook dezen zich tegen de waarheid, mensen, bedorven van denken, 9. verwerpelijk wat het geloof betref. Maar zij zullen niet verder voortgaan; want hun onzinnigheid zal aan allen geheel duidelijk worden, zoals ook bij die beiden het geval was.
10. Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn lankmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, 11. mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium, in Lystra, zulke vervolgingen als ik heb verdragen, en uit alle heeft 12. de Heer mij gered. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd 13. worden. Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden 14. en misleid worden. Maar jij, blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, daar 15. je weet van wie je het hebt geleerd, en omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof 16. dat in Christus Jezus is. Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, 17. opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust”.

Bewaar het evangelie

Blijven bij de leer van het evangelie in tijden van verval

De eerste negen verzen zijn zeer sprekend en lopen parallel met onze tijd. We vinden daar beschreven wat kenmerkend is voor onze tijd.

In vers 1-4 ziet u het morele gedrag van de mensen. Dat was toen al in de tijd van de apostel Paulus. Maar je moet wel degelijk onderkennen, dat wat hier beschreven wordt, verschillend is van het immorele gedrag van de mensen, dat beschreven wordt in Romeinen 1. In Romeinen 1 wordt het immorele gedrag beschreven van de heidenen, niet-wedergeboren mensen, die de Christenheid helemaal niet kennen.

Maar deze kenmerken in de eerste vier verzen van de tweede Timotheüs-brief worden geschreven over zogenaamde Christenen, naam-Christenen. Dat is de Christelijke wereld die hier opgesomd wordt. Er staat in vers 5 dat ze een religieuze vorm hebben: “Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij”. Dat zijn de soort mensen die wij vandaag tegenkomen. Doctors in de theologie die niet geloven in de totale inspiratie van het Woord van God. Die tegen je zeggen: “Nou zeg, je bent toch vreselijk ouderwets. Geloof jij nog in Genesis 1 en 2? Dat zijn toch mythen? Dat zijn maar verhaaltjes. Jezus Christus … nou ja, het was een profeet … dat geloven de Mohammedanen ook … maar de eeuwige Zoon van God … kom nou! Die wonderen die daar beschreven worden in de evangeliën … nou ja, die kun je ook wel wetenschappelijk uitleggen”. Zo wordt de hele Bijbel ondermijnd! En de bovennatuurlijke krachten van de Schriften wordt er uit gehaald. Die Bijbel wordt in stukjes gesneden. Er is geen boek op deze aarde wat zo is aangevallen door alle eeuwen heen. Het Woord van God! Durven wij dan er nog voor te staan, dat te verdedigen in deze tijd van verval? Kunnen wij het verdragen als wij ouderwets genoemd worden omdat wij nog in de totale inspiratie van de Schriften geloven?

Dan heb je ook nog in vers 6-9 beschreven de methodes die zulke mensen gebruiken in het zogenaamde Christendom. Nu kun je Jehova-getuigen geen Christenen noemen, maar ze gebruiken wel de naam Jehova. Kijkt u maar eens naar hun methodes. Hoe ze aanbellen en soms hun voet tussen de deur klemmen zodat deze niet dicht kan. En de Mormonen en zo vele andere sekten die wel de Bijbel gebruiken maar die niet de Christus van de Bijbel kennen. Dat is kenmerkend voor onze dagen in de eerste negen verzen. Hier zou je weer ontmoedigd door worden.

Maar dan kom je in vers 10: “Maar jij …”. Jij bent volkomen anders dan als beschreven wordt in de eerste negen verzen. Waarom? “Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer” – en let u op – mijn leer wordt gevolgd door “mijn wijze van doen”. De leer moet nooit van de praktijk gescheiden worden. Dat was zo in het leven van de apostel Paulus. Paulus schrijft dus over de verleden tijd van wat hem overkomen is. En hij vermaant Timotheüs om standvastig te zijn in de leer. Hij heeft de ontrouw van de zogenaamde Christenen – die ogenschijnlijk godsvrucht hebben maar die de kracht niet kennen – in de eerste negen verzen beschreven. Maar nu zegt hij: “jij moet standvastig zijn”.

Dan beschrijft hij in vers 12:

  1. Wat het voornemen van Timotheüs (maar ook van ons) behoort te zijn. Wat moet ons voornemen zijn in deze standvastigheid? Het godvruchtig “willen” leven! Dat staat hier in vers 12. Dat is het voornemen.
  2. Hoe kunnen we dat doen? Het antwoord daarop is: in Christus Jezus. In Christus Jezus hebben we die kracht om godvruchtig te kunnen leven.
  3. Wat zal het gevolg daarvan zijn? Vervolgd te worden, niet geliefd te zijn. “Maar” vermaant Paulus Timotheüs: “Maar jij, blijf in wat je geleerd hebt …”. Dit vers is uitermate belangrijk.

Mag ik dat nog eens eventjes onderstrepen wat er hier bij punt 3 staat?

  • Hier staat ten eerste dat Timotheüs “wat geleerd” is. Dat is heel goed. Wij leren hier in dit weekend heel veel, maar het moet niet alleen in ons hoofd blijven.
  • Ten tweede staat er: je moet er “volkomen van overtuigd zijn”. Dat is wat anders. Dat is niet alleen maar geleerd te hebben, maar volkomen overtuigd. Dus die boodschap is door jou heengegaan, je hebt het ervaren, je weet waar je over spreekt. Is dat niet wat we ook al gehad hebben. Het is al onderstreept, namelijk “het evangelie in mijn leven” (zie nummer 3 en 4 van deze serie artikelen). Het realiseren van dat evangelie in zijn volheid, wat dat betekent. Niet alleen geleerd, maar volkomen overtuigd.

Geliefde vrienden, als we niet overtuigd zijn van de leer, als we niet overtuigd zijn ‘waar’ we zijn, ‘waarom’ we daar zijn, dan zijn we niet overtuigd. Dan is het zeer gemakkelijk dat we daarvan afgebracht kunnen worden. Bij de kleinste tegenstand, de kleinste moeilijkheden geven we het op, dan gaan we niet meer naar de gemeente (vergadering). Dat komt omdat we eigenlijk nooit diep “overtuigd” geweest zijn van die bijbelse beginselen. Geve de Heer dat we allemaal overtuigd zijn van wat er geleerd is.

Dan zien we verder nog in vers 16 en 17 de ‘bron’ en het ‘doel’ van de leer.

De bron is God zelf. Hij heeft het ingegeven. Het doel daarvan is dat wij volkomen uitgerust zullen worden om voor de eer van de Heer Jezus hier op aarde te wandelen en Hem ook te kunnen dienen. En ook het evangelie te kunnen uitdragen en ook standvastig te blijven.

Wordt vervolgd D.V.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW