4 jaar geleden

“You’ll Never Walk Alone!” – Over corona …

Je staat nooit alleen!

Vrijdag 20 maart 2020

In verband met de coronavirus lieten Radiostations (183) in heel Europa deze klassieker van Gerry and the Pacemakers vrijdagmorgen 20 maart 2020 horen. Het lied is geschreven door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II voor de musical Carousel (1945), aldus Wikipedia.

“Drie minuten zijn wij met elkaar één,” zo kon je deze morgen op het nieuws beluisteren. De bedoeling was ook om luisteraars met elkaar te verenigen. Troost en bemoediging tijdens de coronacrisis. De gehele tekst van deze ‘song’ kun je wel ergens op het internet vinden.

Dat we nooit alleen staan, is voor elke christen niet iets nieuws. En gelukkig duurt dat langer dan 3 minuten. In de Bijbel vinden we op vele plaatsen bemoedigingen met deze strekking. Onder andere de volgende:

De Heer verscheen aan Izak in de nacht en sprak het volgende: “Ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u …” (Gen. 26:24).

“En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw” (Matth. 28:20).

 

Zowel voor de gelovige in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament geldt: “Ik ben met u”. Het is God, die wij, als gelovigen van de nieuwe bedeling, als onze Vader mogen kennen, die dit belooft. En als wij onze ogen openen, dus ‘en zie’, gaan we dit ook ontdekken en ervaren. Dit zijn geen loze beloften. Bovendien is Hij alle dagen bij ons. Wat een genade, wat een bemoediging en wat een vreugde, ondanks alle moeite en leed, ondanks de coronavirus, ondanks ziekte en zwakheid ondanks …. vul zelf maar in. We behoeven dus niet bevreesd te zijn!

Dat betekent niet dat wij ‘lichtvaardig’ aan de moeiten voorbij moeten gaan en deze ‘moeiteloos’ ondergaan. Zeker zullen wij gaan merken, dat de crisissen in ons leven ons raken, ja ons diep kan raken. Maar juist dan is het zo wonderbaar, dat Hij nabij is. God heeft ons ook belooft: “Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten, …” (Hebr. 13:5). Dat maakt alles anders … dan ervaren we ook dat kostbare uit Hebreeën 4 vers 15: “Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan mee lijden, maar [Éen] die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde.”

De Heer Jezus is de Enige die werkelijk met ons kan mee lijden, Hij weet precies wat we voelen en denken, wat we meemaken. Dit is pas echte troost … Hij ziet onze tranen van verdriet, pijn en eenzaamheid! Dat laat Hem absoluut niet koud. Laat die gedachte nooit toe. Hij laat ons daarin niet voortploeteren zonder hoop, vrede en kracht. Nee, Hij wil ons kracht en moed geven. De Heer Jezus heeft óók gezegd: “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33). 

In dat alles – in tegenstelling met de ongelovigen – mogen en kunnen wij ook in gebed tot Hem gaan en wel met vrijmoedigheid. “Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd”. Laten we dat vooral niet nalaten. De vijand van onze zielen wil dat maar wat graag bewerken in ons, hij wil niet dat wij onze toevlucht bij Hem zouden zoeken. Volgens deze vijand, de satan, helpt het toch niet. Echter het Woord van God leert ons totaal het tegenovergestelde, namelijk dat Hij ons liefheeft en ons op de juiste tijd genade, hulp, troost, kracht en moed geeft. De apostel Paulus spoort ons geleid door de Heilige Geest aan tot het volgende: “Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus” (Fil. 4:5b-9). Ja, lees dan ook nog de verzen die eraan vooraf gaan. Zelfs dat is mogelijk in de Heer!

Natuurlijk is het daarbij ook goed en ook wenselijk dat de gelovigen – die de eretitels dragen van ‘broeders en zusters”, – acht op elkaar geven en met elkaar meelijden. Ook in de coronacrisis van vandaag. De Heer zal ons daarin ook de weg willen wijzen, hoe we dit kunnen en mogen doen. We lezen in 1 Korinthe 12 vers 26 het volgende: “En als één lid lijdt, lijden alle leden mee; en als <één> lid wordt verheerlijkt, verblijden all e leden zich mee.” Hier is de verbondenheid als broeders en zusters die behoren tot het ene lichaam – de gemeente van de Heer Jezus Christus – duidelijk beschreven. Dat behoort dan ook in de praktijk functioneren. Dat kan ook wanneer we vanuit onze gemeenschap met de de Heer onze weg hier beneden gaan. Dan zal de gemeenschap die we daardoor ook met elkaar hebben, zichtbaar worden. Hierbij nog een woord van de Heer: “Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u Mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt” (Joh. 13:34-35).

En hoe wij in deze coronacrisis voor elkaar en voor anderen iets kunnen betekenen, daarin mogen we ook rekenen op Hem, dat Hij ons daarin leidt. Laten we Hem daarin ook om wijsheid vragen alsmede bidden voor hen die ernstig te lijden hebben en ook voor hen die zich alleen gevoelen vanwege de corona-maatregelen.

Het is dus vooral van belang, dat wij juist in tijden van nood – zoals nu in de coronacrisis – ons oog en hart richten op Hem die beloofd heeft dat Hij altijd bij ons zal zijn, alle dagen van ons leven. Dat betekent dat we de stille tijden, die we mogelijk nu doormaken, deze tijd benutten om met Hem bezig te zijn, Zijn Woord overdenken, tot Hem gaan in gebed, op Hem rekenen, op Hem zien.

 

* * *

Hij die rustig en stil
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft;
die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft.

Refrein:
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen,
altijd ziende op Hem.

Loeit de levensorkaan,
komt er zorg op ons aan;
’t is Zijn almacht, die alles verdrijft.
Klagen, zuchten, geween,
vrees en twijfel gaan heen
als wij rustig vertrouwen in Hem.

refrein.

Wordt u moeite en strijd
door de mensen bereid?
Zie op Hem, slechts Zijn blik schenkt ons moed.
Hij draagt u; ook uw kruis,
brengt straks veilig u thuis,
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed’.

refrein.

We’ll Never Walk Alone!

Wij staan nooit alleen!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW