3 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (5)

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen” (Nah. 1:7).

 

Nahum had de opdracht te profeteren tegen de stad Ninevé. Als je dit korte boek van drie hoofdstukken doorleest, realiseer je je, dat het een boek vol van oordeel is. Dit kan moeilijk zijn geweest voor een man wiens naam troost of vertroosting betekent. Ik ben er zeker van, dat hij liever iemand troost had gegeven dan een oordeel. Maar in al deze somberheid en oordelen is er één lichtpuntje! Ondanks het komende oordeel, verklaart Nahum dat de Heer goed is!

Hoe bemoedigend is het om in moeilijke dagen bezig te zijn met de goedheid van de Heer! De Schrift herinnert ons eraan, dat onze God een goede God is in de schepping! Na alles wat Hij geschapen heeft, kon Hij verkondigen: “Het was zeer goed” (Gen. 1:31). David herhaalt dit in Psalm 139 vers 14: “Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.” 

Gods goedheid wordt ook gezien in de komst van de Heer Jezus; bij Zijn geboorte riepen de engelen uit: “Heerlijkheid zij God in [de] hoogste [hemelen], en vrede op aarde, in mensen van [Zijn] welbehagen1!” (Luk. 2:14). In de verlossing wordt ons verteld, dat de goedheid van God de mensen tot bekering brengt (Rom. 2:4). Deze goedheid van God werd getoond tijdens het leven van de Heer Jezus, toen Hij rondging om allerlei goeds te doen (Hand. 10:38). Hij werd aangesproken als “Goede Meester” (Luk. 18:18). Hij wordt de Goede Herder genoemd (Joh. 10:11,14).

God is goed in Zijn schepping, in Zijn karakter, in Christus en verlangt ernaar, dat deze goedheid vandaag de dag in Zijn gemeente wordt getoond (Gal. 5:22). Maar wanneer jij en ik ontmoedigd of gedeprimeerd zijn door het kwaad om ons heen, is het bemoedigend om te bedenken, dat onze God een goede God is. Bezig zijn met Zijn goedheid zal ons eraan herinneren, dat Hij onze vesting is op de dag van de benauwdheid!

De psalmist herinnert ons eraan: Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig2 en groot aan goedertierenheid. De HEERE is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken” (Ps. 145:8-9). Wanneer wij geneigd zijn ons bezig te houden met de duisternis of de moeilijkheden om ons heen, laten we dan aan de goedheid van onze God denken!

 

NOOT:
1. Sommigen lezen ‘in mensen een welbehagen’. {Telos}
2. Het begrip “lankmoedig” is zo verouderd dat niemand meer goed weet wat het betekent. Het gevolg is dat mensen betekenissen aan het woord gaan toekennen die het feitelijk niet bezit. Het Hebreeuwse grondwoord zou heel letterlijk vertaald kunnen worden met “lang van neusgaten”. In het Hebreeuwse taaleigen is er echter een verband tussen de neus en boosheid. Een iets vrijere vertaling is dan ook “traag tot toorn”. Het wordt zowel voor mensen (Spr 14:29) als voor God (Ex 34:6) gebruikt. Het is dus niet vol te houden dat het hier alleen om een goddelijke eigenschap zou gaan. Eén van de critici is van mening dat het woord “lankmoedig” in de Middeleeuwen nog niet bestond, en speciaal bedacht is ten dienste van de prediking van het Woord. Dat is echter onjuist. Het Nederlandse “lankmoedig” is weliswaar ontleend aan het Latijnse “longanimis”, dat vooral in Christelijk-Latijnse literatuur voorkomt (mogelijk een letterlijke vertaling van het Griekse “makrothumia”), maar alle handboeken geven aan dat dit woord in de Middeleeuwen reeds volop voorkwam, in de vorm van “lancmoedich” en “lancmoedicheit”. Dit woord is echter sterk verouderd en komt buiten de Bijbel steeds minder voor. Bovendien is er een uitstekend alternatief: “geduldig”. Dat “lankmoedig” een diepere lading zou hebben dan “geduldig”, spreken wij tegen. {HSV}

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW