1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (30)

“En David zei tegen de priester Abjathar, de zoon van Achimelech: Breng mij toch de efod. En Abjathar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de HEERE en zei: Zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En Hij zei tegen hem: Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen, en u zult de gevangenen zeker bevrijden” (1 Sam. 30:7-8). 

In het vers van vandaag zien we nog een belangrijk gebied waarop David zich in de Heer bemoedigde: hij was afhankelijk van de Heer. David had in 1 Samuël 27 onafhankelijk van de Heer gehandeld, en het resultaat was een neerwaartse spiraal die veel pijn veroorzaakte voor David en allen om hem heen. We vinden David op een plaats in zijn leven waar alles wat hem dierbaar was, was weggenomen en zijn eigen mannen, waar hij op rekende, zich tegen hem hadden gekeerd. “David echter sterkte (of bemoedigde) zich in de HEERE, zijn God” (vs. 6b).

Terstond wordt ons verteld, dat David Abjathar de priester vroeg de efod bij hem te brengen. De efod was een onderdeel van de hogepriesterlijke kleding die over het gewaad ging, dat de gewone priester droeg. De efod werd gedragen als de hogepriester naar het gouden reukofferaltaar ging. Het had twee onyx stenen, één op elke schouder, waarop de namen van de twaalf stammen van Israël waren gegraveerd, zes op elke schouder. Als de hogepriester bij het altaar kwam, droeg hij Israël op zijn schouders! De efod had ook de Urim en Tummim, die werden gebruikt om leiding en aanwijzingen van de Heer te zoeken. Urim betekent lichten en Tummim betekent volmaaktheden. Deze twee dingen werden vaak gebruikt om de wil van God te bepalen.

Wij hebben de efod of de urim en tummim niet nodig om Gods wil of leiding te onderscheiden. Wij kunnen persoonlijk met vrijmoedigheid de troon van genade benaderen wanneer dat nodig is! Daar zullen we barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp (Hebr. 4:16). Wij hebben zo’n grote Hogepriester, die in al Zijn volmaaktheden ons ware Licht is voor alles wat wij nodig hebben! Hij draagt ons op zijn schouders en leeft altijd om voor ons tussenbeide te treden. 

Zoals David zich versterkte in de Heer door leiding en hulp van Hem te vragen, zo kunnen u en ik dagelijks hetzelfde doen bij de troon van genade. Wij kunnen ook bemoedigd worden door de volgende waarheid wat over onze grote Hogepriester geschreven is: “Daarom kan Hij ook volledig behouden wie door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden” (Hebr. 7:25).

 

© Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW