1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (19)

“Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelt” (Ps. 55:23).

 

Hier in dit prachtige vers van David hebben we zowel een uitnodiging als een belofte. De betekenis van dit woord is, dat we al onze zorgen en problemen, al onze angsten en ons gepieker door geloof en gebed op de schouders van de HEER leggen, in de zekere verwachting dat God zal horen

Het woord last {‘zorg’ in HSV} heeft hier de gedachte aan datgene wat God een mens te dragen geeft. Het is dezelfde gedachte van wat Paulus schreef aan de Filippenzen: “Want u is het geschonken, ten aanzien van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden” (Fil. 1:29). Maar de Heer wil niet, dat wij die last alleen dragen. Hij wil niet, dat wij gebukt gaan onder de zware last van verdriet of zorg die onze levensweg zou belemmeren. Hij nodigt ons uit elke “last” aan Hem over te dragen. De Heer Jezus zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Matth. 11:29). Deze verzen zijn niet alleen voor hen die de last van hun zonden voelen, maar ze zijn een uitnodiging voor iedereen die de dagelijkse druk voelt.

Wie zijn zorgen op God werpt, zal niet teleurgesteld worden. De psalmist belooft dat de HEERE een ieder die in de moeiten van het leven tot Hem roept, zal ondersteunen. David vermeldt dat hij de hele dag afhankelijk was van de HEER, ’s avonds nadat hij de dag had doorgenomen, ’s morgens vóór de drukte van de dag en zelfs ’s middags, wanneer de hitte van de dag op hem neerdaalde. Hij was de hele dag afhankelijk van Zijn hulp. Dit herinnert ons eraan wat het betekent om “te bidden zonder ophouden” (1 Thess. 5:17).

David wist dat de HEER in staat was om hem en zijn last te dragen, met vertrouwen zou hij verklaren: “Wat mij betreft, ik zal God aanroepen, en de Here zal mij redden” (v16). Hij is in staat om ook u te helpen en te voorkomen, dat u geheel overstuur raakt door wat er vandaag op u afkomt! Werp uw lasten op de Heer en Hij zal u onderhouden. Dit woord onderhouden is vertaald als voorzien in, voeden van, vasthouden. Wat heb u nog meer nodig?

Waarom werpt u vandaag uw last niet op Hem?

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW