2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (4)

“De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ík neer op wie mij haten” (Ps. 118:6-7).

 

Angst is iets dat het hart van velen vandaag in zijn greep houdt. Angst was een gevolg van de zonde die de wereld binnendrong door de ongehoorzaamheid van Adam (Gen. 3:10). Angst manifesteert zich in veel verschillende vormen, en groeit vaak uit bezorgdheid en angst. Spreuken 29 vers 25 herinnert ons eraan, dat angst als een valstrik werkt: “Mensenvrees legt iemand een valstrik …”, en ons gevangen houdt hetgeen zowel ongezond als onproductief is.

Leven vanuit angst produceert energie dat zonder geloof is en zorgt ervoor dat we achteruit gaan, waardoor we geen vooruitgang kunnen boeken in onze wandel met de Heer. Wat nog schadelijker is, is dat het ons het zicht doet verliezen op Hem die een altijd aanwezige God is!

David kon zeggen: “Al ga ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en uw staf, die vertroosten mij” (Ps. 23:4).

Wij lezen in Deuteronomium 31 vers 8: “De HEERE nu is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontstelt.” Deze HEER is de eeuwig bestaande, belofte-houdende God van gemeenschap. Hij zorgt en is bezorgd over elk aspect van jouw leven. Uw zorgen zijn Zijn zorgen, maar je moet ze aan Hem overdragen!

De Heer Jezus Christus herinnerde Zijn discipelen aan deze waarheid toen Hij zei: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden” (Joh. 14:27). Later in hoofdstuk 16 vers 33 voegt Hij daaraan toe: “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”. In plaats van onrust en moeilijkheden, biedt de Heer Jezus Zijn vrede aan! Dit neemt de problemen of de onrust niet weg, maar het biedt wel de wetenschap, dat Degene die jou heeft liefgehad en Zichzelf voor jou heeft overgegeven, bij jou is als je door allerlei moeilijkheden heen gaat! Vrede is niet de afwezigheid van problemen; het is de belofte van Zijn aanwezigheid bij ons!

Door Zijn aanwezigheid hoeven we niet bang te zijn! Dezelfde die met Sadrach, Mesach en Abednego in de vurige oven was, is met jou in jouw vurige oven!

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW