12 jaar geleden

Wat gelooft u en waarom?

Vooraf: voor alle duidelijkheid: ik ben geen Jehova-getuige, maar gewoon een kind van God door het aannemen van Jezus Christus in mijn leven (Johannes 1:12).

Ik geloof in God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Het is voor mij niet zozeer de vraag ‘wat’ ik geloof maar in Wie ik geloof. Dat is voor alles bepalend in mijn leven. Het draait in mijn leven om de Heer Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God Die mens is geworden om ook voor mij op het kruis van Golgotha te sterven voor mijn zonden. Sinds ik dat weet – geloven is namelijk voor mij het zeker weten (Hebr. 11:1) – heb ik ‘eeuwig leven’. Dat leven draait om die Persoon Die mij redde van de eeuwige dood die ik verdiend had vanwege mijn zonden en zondige natuur. Nu bezit ik een nieuwe natuur, dat is de essentie van de nieuwe geboorte ofwel wedergeboorte.

De vraag ‘waarom’ is deels hierboven al beantwoord, wat mij betreft. Maar de bijbel – voor mij het Woord van God en het enige gezaghebbende boek van en voor deze wereld – heeft mij laten zien dat God licht en liefde is (1 Johannes 1:5; 4:7-10). Ook in die volgorde. Omdat God Zijn licht liet stralen over mijn leven, heb ik ontdekt dat ikzelf ‘duisternis’ ben van nature maar door het geloof in de Heer Jezus Christus ‘licht’ geworden ben. Maar dat ben ik niet in mijzelf maar in de Heer!!! (Efeze 5:7-8). De enige weg om echt gelukkig te worden, om in het echte licht te kunnen leven/wandelen, was en is voor mij “te wandelen in het licht” met de Heer Jezus. Daarvoor was voor mij eerst nodig om in het licht van God te komen. Daar werd – en wordt mij ook steeds meer – duidelijk dat ik schuldig stond voor God vanwege mijn zonden en misdaden. Zonder tussenkomst van de Heer Jezus Christus Die mijn schuld volkomen betaalde op het kruis van Golgotha kon en kan ik niet in het licht verkeren. Gods licht verklaarde mij schuldig. Dat betekende voor mij dat ik voor eeuwig verloren zou gaan als niet mijn schuld ‘ingelost’ was. Door genade van God mocht ik ontdekken dat Jezus Christus mijn schuld had ingelost door het offer van Zijn leven. En wel voor eeuwig!!

Ik zou nog meer kunnen vertellen, maar dan wordt het mogelijk wat te lang voor jullie. Ik ben wel erg gelukkig dat ik nu een kind van God ben.

1. Heeft u dat geloof al vanaf u geboorte mee van huis gekregen? Zo nee, hoe dan?

Ik ben wel christelijk opgevoed, maar dat betekende niet voor mij dat ik dus ‘automatisch’ een kind van God ben geworden. Nee, dat was voor mij de keuze die ik persoonlijk gemaakt heb. Als kind ben ik wel gedoopt maar dat was voor mij louter een actie van mijn ouders waar ik als baby niets tegen kon doen. Dit betekent dan ook niets voor mij. Later toen ik persoonlijk tot geloof kwam, heb ik mij laten dopen zoals God mij dat in de bijbel liet zien. Ik was toen al over de twintig jaar. Ik heb het geloof in God – zoals ik dat aan het begin omschreef – dus niet van huis meegekregen.

2. Wat betekent het geloof voor u?

Allereerst een gave van God, als antwoord van God op mijn bekering tot Hem. Verder betekent voor mij geloof “vertrouwen” in God (geloven en vertrouwen betekenen in de bijbel ook hetzelfde). Mijn geloof is voor mij de basis van mijn leven. Het geeft richting en leiding door de werking van de Heilige Geest. Zonder geloof kan ik mijn leven mij niet voorstellen. Ik zou diep ongelukkig worden. Maar gelukkig is dat niet aan de orde want ik ben eens en voor altijd – dat betekent ook voor eeuwig – een kind van God.

3. Doet u iets bijzonders op een zondag?

Ja! Elke zondag bezoek in de samenkomst van de gemeente om daar de Heer Jezus te ontmoeten en aan Zijn lijden en sterven te denken door deel te nemen aan het avondmaal. In Nederland is dat volgens mij wel iets bijzonders, want elke zondag op die wijze samenkomen als gemeente is heel uniek. In de bijbel is dat normaal, daarom kies ik ook daarvoor. Verder luister ik ook in diezelfde samenkomst naar het Woord van God. Het unieke ervan hierbij is dat niet van tevoren vast staat ‘wie’ er het Woord mag doorgeven. Dat laten wij over aan de vrije werking van de Heilige Geest. De beperking die de bijbel aangeeft van deelname hierin door vrouwen, houden wij hierbij ook vast (1 Korinthe 14:34). Deze beperking ervaren wij als een zegenrijke verrijking, omdat het de wil van God bevestigd. Hopelijk worden jullie hier niet geraakt door. God discrimineert niet maar geeft wel Zijn orde aan in de schepping en in de gemeente. Maar ook in onze tijd gelden de nadrukkelijke instellingen die God in Zijn Woord geeft naar onze overtuiging. God heeft in Zijn Woord daaraan geen ‘totdat’ gegeven.

4. Vindt u uw geloof het belangrijkste van uw leven?

Ja, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Liever zou ik zeggen: De Heer Jezus Christus is voor mij de allerbelangrijkste Persoon.

5. Wat vindt u van andere geloven?

Daarvan wil ik alleen maar zeggen van wat ik daarover in de bijbel gevonden heb. Daarvoor citeer ik jullie enkele bijbelteksten. “En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden” (Handelingen 4:12). Het verband maakt duidelijk dat het om Jezus Christus gaat. De Heer Jezus Christus zelf heeft gezegd: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Dat maakt voor mij duidelijk dat er geen ander geloof mogelijk is dat werkelijk rreëel en van werkelijke betekenis is en kan zijn, namelijk het geloof in de de Heer Jezus Christus, en Die gekruisigd (1 Korinthe 2:2). Om het nog wat beter te kunnen begrijpen nodig ik jullie uit om Handelingen 17 eens aandachtig te lezen. Daar vinden we de apostel Paulus en zien hoe hij reageerde op ‘andere geloven’ (zie vooral ook vers 30-34).

Van groot belang echter is ook om te zien hoe God denkt over de mens. God wil niet dat iemand verloren gaat. Daarvoor zond Hij Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld om de kloof te dichter die er was tussen Hem en de mens. God had deze wereld lief (Johannes 3:16). Ook vandaag ziet God nog om naar de mens door de prediking van het evangelie van Jezus Christus en Die gekruisigd. Dit betekent voor mij ook dat ik wel de mens moet zien en deze behoor te respecteren. Elk mens heeft een ziel die gered kan worden en die verloren kan gaan. Voor mij betekent dat ook dat er maar één geloof bestaat. Welke dat is, zult u na mijn beantwoording van bovenstaande vragen nu wel begrijpen, denk ik. Daarnaast heb ik geen respect voor welk “geloof” dan ook dat niet Jezus Christus centraal stelt. Daarbij bedoel ik dus het systeem ‘geloof. Daaronder vallen alle wereldgodsdiensten. Maar nomaals: de mwensen die deze aanhangen respecteer ik als zijnde zielen die gered moeten worden door het offer van Jezus Christus en wie ik ook toewens dat zij de liefde van God leren kennen.

6. Doet u iets bijzonders voor uw geloof?

Wel, dat vind ik een vraag die alleen de Heer het beste kan beoordelen. Het enige wat ik ervan wil zeggen is dat ik mij uitstrek om die gave die de Heer mij gegeven heeft te gebruiken tot eer van Hem. Daartoe behoort onder andere het uit het Duits vertalen van teksten en het zelf schrijven van artikelen ten bate van mijn website “Frisse Wateren”; daarnaast maak ik teksten op in een computerprogramma ten bate van een christelijke dagkalender. Verder schrijf ik kinderverhalen voor een christelijk jeugdblad. Er zijn nog meer dingen die ik in de plaatselijke gemeente uitoefen. Al deze dingen echter in grote zwakheid, dat besef ik helaas. Maar de Heer heeft zoveel voor mij gedaan dat ik ook graag mijn talenten in Zijn dienst stel.

7. Zijn er speciale dagen die met uw geloof te maken hebben?

Nee, behalve de zondag die de bijbel “de dag van de Heer” noemt (1 Korinthe 11:20; Openbaring 1:10).

8. Gelooft heel uw familie (ooms, tantes, enz.) hetzelfde geloof als u?

Voor zover ik kan nagaan belijdt heel mijn familie het christelijk geloof.

9. Heeft u zelf nog wat belangrijks te zeggen?

Ja! Neem de woorden van God ernstig en neem het ook aan vooral. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. De tijd is zo ontzettend kort en als je de keus nog niet gemaakt hebt voor de Heer Jezus, stel dit niet langer uit. Mijn dochter was twintig jaar toen zij in de Noordzee verdronk. Zij was een kind van God. Deze gebeurtenis heeft veel indruk op mij gemaakt. Juist zij, van wie ik zielsveel hield. Net bovenop een groot verdriet in haar leven gekomen, en dan in de bloei van haar leven zegt de Heer: “Nu mag jij bij mij komen”. Het is echt van het allergrootste belang dat je zo jong mogelijk de “goede” keus maakt, die voor eeuwig geldt. “Wie de Zoon heeft, heeft eeuwig leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Johannes 5:13). Hebben jullie de Zoon van God al?

Met een hartelijke groet en veel succes met jullie vragen.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW