11 maanden geleden

Want de weg zou te zwaar voor u zijn

1 Koningen 19 vers 4-8:

4. Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.
5. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet.
6. Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen.
7. De engel van de HEERE kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn.
8. Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb.

 

Een groot tegenstelling

Een grotere tegenstelling kan men zich nauwelijks voorstellen: op de berg Karmel komt Elia moedig en vastberaden op voor zijn God – er is geen spoor van angst (1 Kon. 18:36,37). Maar korte tijd later zien we dezelfde man, die zich zorgen maakt over zijn leven en op de vlucht slaat de woestijn in. Daar gaat hij onder een bremstruik zitten en vraagt ​​om te sterven. Op de berg Karmel is zijn blik met vertrouwen naar boven gericht – dat geeft hem moed en kracht, maar korte tijd later kijkt hij naar de omstandigheden (vs. 3) – en die beangstigt hem. Dit laat zien, hoe belangrijk het is om in de goede richting te kijken: kijken wij naar de Heer of naar de omstandigheden?

Onder de bremstruik

Wat we hier bij Elia zien, vinden we helaas ook veel te vaak in ons eigen leven. Het ene moment zijn we op het hoogtepunt van het geloof en het volgende moment zijn we in het dal. Ja, deze verandering is er vaak ook in ons leven, en soms zitten we op de grond – zoals Elia onder de bremstruik. Uitgeput, ontmoedigd en teleurgesteld, wensen we misschien, dat we het liefst er niet meer zouden zijn. Als u zich in een dergelijke situatie bevindt, kijk dan eens naar wat de Heer voor Zijn dienaar deed, toen hij ontmoedigd onder de bremstruik sliep. Want wat Hij toen deed, doet Hij vandaag nog steeds – ook al gebruikt Hij vandaag andere middelen.

De Heer richt Zijn dienaar op

Het is bemoedigend te zien, hoe de Heer zich om Zijn ineengestorte dienaar zorgt. Toen het aan de beek Krith erom ging om Zijn dienaar van voedsel te voorzien, waren de raven voldoende (1 Kon. 17:4,6). Maar nu het erom gaat om Zijn ontmoedigde dienaar weer op te richten, zorgt Hij Zelf voor Hem, door Zelf naar hem toe te komen. De engel in vers 5 is dezelfde engel als in vers 7: de engel van de Heer. Het is niemand minder dan de Heer Zelf, die Zich in ‘deze gestalte’ om Elia bekommert en hem sterkt.

De apostel Paulus ervoer ook bij verschillende gelegenheden de bijstand en hulp van de Heer. Toen hij na zijn toespraak voor de Raad voor zijn leven vreesde en door de Romeinen in veiligheid moest worden gebracht, kwam de Heer de volgende nacht naar hem toe en bemoedigde hem (Hand. 23:11). En als hij aan het einde van zijn leven helemaal alleen verantwoording moet afleggen aan de keizer, staat de Heer hem bij en geeft hem kracht (2 Tim. 4:16,17).

Voedsel voor onderweg

De engel die naar Elia komt, verwijt hem niets, maar raakt hem aan en zegt hem te eten en te drinken. Koek en water stonden voor hem klaar. En als deze eerste maaltijd (nog) niet het gewenste effect heeft en Elia weer gaat liggen, komt de engel van de Heer voor de tweede keer. Weer raakt hij hem aan en zegt hem op te staan ​​en verder te eten. Maar deze keer voegt hij de veelbetekenende woorden eraan toe: “… want de weg zou te zwaar voor u zijn” (vs. 7).

Ja, zonder de aanmoediging van de engel en zonder het nodige voedsel zou de weg naar de berg van God inderdaad te ver zijn geweest voor Elia. Maar in Zijn genade geeft de Heer Zijn dienaar alles wat hij nodig heeft voor de lange weg daarheen.

De weg is te ver – ook voor ons

Moeten we niet openlijk toegeven, dat ons levenspad met zijn diverse eisen, zorgen en behoeften te zwaar voor ons is? Dat de taken en plichten, die voor ons liggen, te groot en te moeilijk zijn? Hoe vaak zijn wij ontmoedigd en teleurgesteld! Hoe vaak ontbreekt het ons aan kracht en moed! Hoe vaak ontbreekt het ons aan wijsheid! Hoe goed is het, dat we deze uitspraak van de engel van de Heer op onze levensweg mogen toepassen.

We zouden het hemelse doel ook niet alleen bereiken. Maar met de Heer Jezus, Zijn woord en Zijn kracht zullen we het doel bereiken. Onze goede Heer wil ons (keer op keer) alles geven, wat we nodig hebben voor onze levensweg. Maar wij moeten onszelf de vraag stellen: kom ik bij Hem met mijn noden en behoeften (Fil. 4:13,19; Jak. 1:5)?

De Heer is vandaag nog Dezelfde

Is de Heer sindsdien veranderd? Nee, hij is vandaag nog Dezelfde als toen. Net zoals Hij toen zich liefdevol om Zijn ontmoedigde en teleurgestelde dienaar bekommerde en deze versterkte, zo bekommert Hij Zich ook vandaag om jou en mij, richt ons op en geeft ons alles wat we nodig hebben voor onze verdere reis over deze aarde. Dit is geweldig en een reden om enorm dankbaar te zijn.

 

Daniel Melui

Online in het Duits sinds 13.02.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW