1 jaar geleden

Waarom?

 “Pas geleden hoorde ik in een prediking over beproevingen en moeilijkheden dat het niet juist zou zijn, God naar het “waarom?” te vragen. Veel meer zou men moeten vragen: “Waartoe?”. Deze vaststelling heeft mij erg onrustig gemaakt, omdat ik al vaker deze vragen in mijn aanhoudende problemen aan God gesteld heb, waarom Hij de omstandigheden niet verandert. Ik denk nu dat het mij wel nooit zal lukken zonder deze vraag te zijn, en daarom ook geen goede Christen ben”. Misschien heb jij als kind van God dit ook wel eens gehoord en herken je dit probleem. Wat zegt het Woord van God daarover?

Ja, ook ik heb deze persoonlijke mening in uitleggingen en predikingen al vaker gehoord en daarom een tijd geleden voor mijzelf de Schrift onderzocht, wat zij zegt over dit thema: “Christenen mogen nooit ‘waarom?’ vragen”. Ik kwam tot de vraag: Ja, waarom mogen wij eigenlijk niet ‘waarom?’ vragen?

Nu enkele overwegingen daarover:

 1. Kinderen hebben in hun ontwikkeling vaak zo’n waarom-fase, waar zij weten willen op welke grond dit of dat gebeurt. Wij als ouders proberen dan, hen in overeenstemming met hun begrip te antwoorden (toegegeven, dat is vaak een beproeving van het geduld!). Door deze vragen en haar beantwoording verruimt zich hun kinderlijke horizon, en “zij groeien in de kennis”. In geestelijk opzicht is dat net zo.
 2. Wat de inhoud aangaat hoort bij het vraagwoord ‘waarom?’ de vraag: uit welke grond? en bij ‘waartoe?’ het: met welk doel? Beide vraaggroepen zijn voor ons leven van elke dag erg belangrijk, want de eventuele beantwoording van deze vragen bepaalt ons handelen. Motieven en doelen zijn heel wezenlijke factoren van ons geestelijke en ook van ons praktische leven.
 3. Puur getalsmatig komt ‘waarom?’ in de Schrift meer dan 300 maal en ‘waartoe?’ rond 30 maal voor.
 4. Zoals ik zo meteen wil laten zien, stelden in de Bijbel verschillende mensen deze vraag aan God. Natuurlijk is de ‘gezindheid’ waarin deze vraag telkens gesteld wordt, doorslaggevend. Natuurlijk mag ik als schepsel deze vraag aan God niet stellen met de bedoeling Hem aan te klagen of veroordelen ten aanzien van Zijn wegen met ons als mensen. Dat toont het negatieve voorbeeld uit Romeinen 9:20, waar we lezen: “Ja maar, o mens, wie zijt gij, dat gij tegen God het woord opneemt?”

Bijbelse voorbeelden

 • Genesis 25:22: Rebekka verwondert zich over de kinderen die in haar buik tegen elkaar stoten en vraagt zich af ‘waarom?’, gaat met deze vraag naar God en Hij antwoord haar, doordat Hij haar Zijn plan verklaart (vers 23).
 • Exodus 5:22: Mozes vraag en zelfs AANKLACHT beantwoordt de Heere in hoofdstuk 6:1!
 • Exodus 32:11: Mozes op de berg strijdt voor het volk en vraagt God tweemaal (ook in vers 12), wat dat allemaal moet betekenen. In vers 14 lezen we, dat het God berouwt! Wij zouden Mozes zo’n handelwijze wel snel verboden hebben, of niet?
 • Jozua 7:7: na de nederlaag vraagt Jozua aan God, waarom God het volk zover had laten trekken, als ze nu verliezen van de vijanden. God antwoordt, doordat hij de oorzaak (zonde onder het volk – de diefstal van Achan) blootlegt. Toen hadden Jozua en het hele volk hun antwoord!
 • Richteren 6:13: Gideon heeft moeite met de problemen van zijn volk en stelt deze vragen ook aan God, waarom dit alles zo is. Daarop geeft God hem een duidelijke, persoonlijke opdracht (vers 14).
 • Johannes 12:5: Judas Iskarioth begrijpt niet, dat deze vrouw zo’n kostbare zalf “verkwist” en niet verkoopt, om het geld aan de armen te geven, waarop de Heer zelf daarop een verklaring geeft (vers 7-8).
 • Mattheüs 13:10: De discipelen vragen de Heer, waarom Hij in gelijkenissen spreekt – en de Heer verklaart het hen!
 • Hábakuk 1:2-3: Zeer instructief, hoe ernstig hier de profeet met God spreekt – dat moet men eens opmerkzaam lezen! Ook daar weer het ‘waarom?’ en dan in vers 5 het antwoord van God op het gebed van Hábakuk.
 • Klaagliederen 5:20: Een ‘waarom?’, dat zonder antwoord bleef, maar verbonden met gebed (vers 21).
 • Psalm 44:23-26: Soortgelijk probleem zoals zojuist, ook tamelijk scherp geformuleerd, en eveneens in verbinding met gebed, dat toch God, als alles toch al zo zwaar en bedroefd is, toch helpen moge.
 • Jeremía 14:19 en volgende: Klagen, vragen en in hoofdstuk 15:1 duidelijke antwoorden van boven.
 • Jeremía 15:18: ‘Waarom?’, het antwoord in vers 19.
 • Jeremía 20:18: De vraag: “waarom ben ik toch geboren” is hier zeer begrijpelijk, tenslotte was juist Jeremía de lijdensprofeet en heeft veel dingen niet meer begrepen, maar ook hier staat geen antwoord. Waarom niet?
 • Verder nog enkele plaatsen: Numeri 11:11; Richteren 21:3; Psalm 10:1; 42:9; 43:2; Jeremía 12:1; Jesaja 63:17; Johannes 13:37 – antwoord vers 38; Markus 9:28 – antwoord vers 29; Mattheüs 19:7 – antwoord vers 8.

Het voorbeeld van de Heer Jezus

Eén ‘waarom’ onderscheidt zich volledig van alle andere. En dat is de vraag van de Heer Jezus aan het kruis, die Hij God stelde: “Waarom hebt U Mij verlaten?” (Markus 15:34; citaat uit Psalm 22:1; vergelijk Psalm 88:14). Wat een smart komt in deze vraag tot uitdrukking! Wist Hij het antwoord niet? Weten wij het? Zo ja, dan zou het ons bij vernieuwing tot bewondering van Zijn Persoon voeren.

Samenvatting

In de Bijbel vragen mensen aan God naar de oorzaken van Zijn handelen. Soms antwoordt en verklaart Hij het hen, soms openbaart Hij verborgen zonden, soms zwijgt Hij ook. Er zullen altijd vragen zijn, waarop wij hier op aarde nog geen antwoord krijgen.

Maar bijna nooit (behalve in Romeinen 9?) maakt God mensen verwijten, als zij vragen stellen. Verheugt Hij Zich niet wanneer wij in onze noden met onze vragen bij Hem komen? Nee, God is geen “harde Man”, maar goed en genadig!!!

Een laatste argument: Wanneer jij de grond of oorzaak van een beproeving, een nood kent, dan heb je ook de mogelijkheid God heel bewust in Zijn handelen te ondersteunen en Hem niet, zoals het misschien vaak is, door onverstand “in de weg te staan” en het beoogde doel in gevaar te brengen.

Met een hartelijke groet
Andreas Weissner

 

PS: In een zware ziekte van een van onze zonen hebben wij veel van zulke vragen gesteld, sommige antwoorden weten wij vandaag. Onzehuidige situatie geeft ons tamelijk veel stress – we vragen God wat Hij daarmee bedoeld. Enkele dingen heeft Hij ons al verklaard. Maar we moeten ook allemaal er mee leven, dat er soms geen antwoorden zijn. God is soeverein.

Geactualiseerd: 28-07-2020

© Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW