19 jaar geleden

Waarom ik geen JEHOVAH GETUIGE ben?

Het kan zijn dat u regelmatig wordt “lastig” gevallen door Jehovah-getuigen. Mogelijk bent u wel eens met hen in gesprek geweest en wilt iets meer over hen weten. Hieronder volgt een bewerking van een traktaat dat speciaal voor Jehovah getuigen is geschreven. Maar het kan misschien ook voor u, voor jou nuttig zijn om er iets meer over te weten …

Frisse Wateren

Wie zijn de 144.000?
Getuigen van Jehovah of van Jezus Christus?
Wie is Jezus Christus?
Het Koninkrijk opgericht?

“Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben” (Johannes 5:39).

* 144.000 * De Wachttoren * Armageddon * Grote verdrukking * Ontwaakt *

Getuigen van Jehovah of getuigen van Jezus?

De naam “getuigen van Jehovah” wordt in de Griekse Christelijke geschriften (Nieuwe Testament) niet gevonden; wel “getuigen van Jezus” (Handelingen 1:8; 13:31 en Openbaring 17:6 – vergelijk ook Openbaring 2:13 en Handelingen 22:20).

Welke naam hebben de eerste Christenen:
genoemd? (Romeinen15:20);
gepredikt? (Handelingen 8:12);
aangeroepen? (Handelingen 22:16).

In welke naam werden:
duivelen uitgedreven? (Handelingen 16:18);
wonderen gedaan? (Handelingen 3:6, 16; 4:10, 40).

In wie moet men:
geloven? (Johannes 3:16; Handelingen 16:31; 1 Johannes 3:23; 5:13).

In welke naam moet men:
gedoopt zijn? (Handelingen 2:38; 8:16; 10:48; 19:5).

Door welke naam verkrijgen wij:
vergeving van zonden? (Handelingen 10:43);
het leven? (Johannes 20:31);
rechtvaardiging? (1 Korinthe 6:11).

In welke naam:
komt men samen? (Mattheüs 18:20);
moet men alles doen? (Kolosse 3:17).

Welke naam moet men:
vasthouden? (Openbaring 2:13);
niet verloochenen? (Openbaring 3:8).

Welke naam is:
boven alle naam? (Filippi 2:9).

In welke naam zal :
alle knie zich buigen? (Filippi 2:10).

 

Mag ik u vragen of u zich al voor Hem hebt neergebogen??

De 144.000 en het Koninkrijk

 1. Waar leert de Bijbel dat er onder de Christenen twee klassen gelovigen zijn; een hemelse klasse en een aardse klasse (Johannes 1:12; Galaten 3:26-28; 1 Korinthe 1:10-13)?
 2. Waarom verlangde Abraham naar een “hemels vaderland”, terwijl hij volgens uw leer geen deel uitmaakt van de 144.000 (Hebreeën 11:13-16)?
 3. De bijbel leert dat de doden in Christus samen met de levenden (namelijk bij de wederkomst van de Heer Jezus) Hem tegemoet zullen gaan in de lucht en niet een deel in 1918, (of andere data als het niet uitkwam) en de rest daarna (1 Thessalonika 4:17).
 4. Waarom neemt u het getal 144.000 wel letterlijk maar de namen van de stammen niet?
 5. Waarom nemen alleen de gezalfden deel aan het zogenaamde avondmaal, terwijl de Heer Jezus het voor allen heeft ingesteld en elke gelovige uitnodigt om er aan deel te nemen (Markus 14:22-23; 1 Korinthe 10:17; 11:27-28)?
 6. Zou de Heer Jezus onzichtbaar terugkeren naar de aarde om het Koninkrijk op te richten (Handelingen 1:9, 11; Mattheüs 24:30; Openbaring 1:7)?
 7. Voor wie zal het Koninkrijk worden opgericht (Handelingen 1:6)?
 8. Wanneer zal het Koninkrijk worden opgericht (Handelingen 1:7; Markus 13:32; 1 Thessalonika 5:1-2)?

Wie is Jezus Christus?

 God?

 1. God is “de Eerste en de Laatste, de Alfa en de Oméga” (Openbaring 1:8; 21:6; Jesaja 44:6). Wie maakt er ook aanspraak op “de Eerste en de Laatste” te zijn (Openbaring 1:17-18; 22:13)?
 2. God is de Schepper volgens Psalm 102:25 en Jesaja 44:24. Wie is de Schepper volgens Hebreeën 1:2 en Kolosse 1:16?
 3. In Jesaja 10:21 wordt God de “Sterke God” genoemd. Wie wordt ook zo genoemd in Jesaja 9:5-6?
 4. God heeft profeten tot Zijn volk gezonden, (Jeremia 35:15) maar Wie stuurde ze volgens Mattheüs 23:34?
 5. God is de enige Redder (Jesaja 43:11). Wie is de redder waarvan Johannes 4:24 en 2 Timotheüs 1:10 spreekt?
 6. God geeft zijn eer (heerlijkheid) niet aan een ander (Jesaja 42:8; 48:11). Waarom wil de Vader dan dat men de Zoon eert zoals men Hemzelf eert (Johannes 5:23; Hebreeën 2:9; Openbaring 5:13)?
 7. God is het die de zonden vergeeft (Psalm 32:5; Jesaja 43:25; Lukas 5:21; Markus 2:7; Wie vergeeft de zonden volgens Markus 2:5; Lukas 5:20; 7:47-50; Kolosse 3:13?
 8. Hoe sprak Thomas de Heer Jezus aan (Johannes 20:28)?
 9. In Jesaja 45:23 en Romeinen 14:11 zegt God: “voor Mij zal elke knie zich buigen”. Voor Wie moet, volgens Filippi 2:10 alle knie zich buigen?
 10. Het is God die waardig is “de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen” (Openbaring 4:11). Maar Wie is ook waardig die te ontvangen (Openbaring 5:12)?
 11. Van Wie zag de profeet Jesaja in Jesaja 6 de heerlijkheid? En wat zegt Johannes 12:40 daarvan?
 12. Wie is de koning van Israël en de “Koning der koningen” volgens Zefanja 3:15 en 1 Timotheüs 6:15? En Wie volgens Openbaring 19:16; Jeremia 23:5; Lukas 1:32?

Wie is Jezus Christus?

Een engel?

 1. Wie is de persoon van wie Daniël 10:5 spreekt? Te onderscheiden van de aartsengel Michaël (Daniel 10:12,13,21).
 2. Is er een bijbelgedeelte dat laat zien dat de Heer Jezus en Michaël dezelfde persoon zijn? Zo ja, welke dan?
 3. Is ooit door God tot een engel gezegd “Gij zijt mijn Zoon” (Hebreeën 1:5)?
 4. Zou God toelaten dat een engel zich aan Zijn rechterhand zou zetten (Hebreeën 1:13)?
 5. Mogen engelen aanbidding van mensen aanvaarden (Openbaring 22:8-9)?
 6. Aanvaardde Jezus Christus de aanbidding van mensen (Mattheüs 14:33; Lukas 24:52)?
 7. Door wie zijn de engelen geschapen (Kolosse 1:16; Johannes 1:3)?

“Luister naar raad en aanvaard streng onderricht, opdat gij in uw toekomst wijs moogt worden” (Spreuken 19:20).

BENT U VERMOEID?
De Heer Jezus heeft gezegd: “Komt allen tot mij die zwoegt en zwaar beladen zijt; en ik zal u verkwikken” (Mattheüs 11:28).

GA DUS TOT DE HEER JEZUS!

WILT U GERED WORDEN?
“Bovendien is er in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven, waardoor we gered moeten worden” (Handelingen 4:12).

GA DUS TOT DE HEER JEZUS!

WILT U EEUWIG LEVEN HEBBEN?
“Wie de Zoon heeft, heeft dit leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft dit leven niet” (1 Johannes 5:12).

GA DUS TOT DE HEER JEZUS!

WILT U DE VADER KENNEN?
De Heer Jezus zegt: “Niemand kent de Zoon volledig dan de Vader, noch kent iemand de Vader volledig dan de Zoon en een ieder aan wie de Zoon hem wi! openbaren” (Mattheüs 11:27).

GA DUS TOT DE HEER JEZUS!

WILT U NAAR DE VADER GAAN?
De Heer Jezus zegt: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij” (Johannes 14:6).

GA DUS TOT DE HEER JEZUS!

“EEN IEDER DIE DE ZOON LOOCHENT, HEEFT OOK DE VADER NIET. WIE DE ZOON BELIJDT, HEEFT OOK DE VADER” (1 Johannes 2:23).

Tenslotte nog dit:

Dit is een bewerking van een tractaat dat speciaal voor Jehovah getuigen is geschreven. Daarom zijn de Bijbelteksten uit de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift 1969 genomen om hen daarin tegemoet te komen. Deze “vertaling” is echter allesbehalve betrouwbaar en daarom is het zeer raadzaam daarnaast gebruik te maken van de zogenaamde Statenvertaling, de Voorhoeve-vertaling (4e druk) of de herziene Voorhoeve-vertaling (de Telos-vertaling). U kunt echter ook een grieks-engels/nederlands Nieuw Testament aanschaffen dat in de meeste evangelische boekhandels verkrijgbaar is.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW