2 jaar geleden

Waarom de maagdelijke geboorte zo belangrijk is

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1, Lukas 1

 

Het feit dat Jezus Christus uit een maagd werd geboren, wordt duidelijk in de Bijbel geleerd, maar helaas wordt er ook vaak aan getwijfeld.

Lukas 1: de aankondiging

In de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, wordt de engel Gabriël door God naar Maria in Nazareth gezonden (Luk. 1:26). Hier wordt in twee verzen tweemaal gezegd, dat Maria op dit punt maagd is (vs. 26-28). Toen de engel haar de zwangerschap en de geboorte van een Zoon aankondigde, antwoordde Maria met de woorden: “Hoe zal dit zijn, daar ik geen gemeenschap heb met een man?” (vs. 34). Het antwoord van Gabriël was: “[De] Heilige Geest zal over u komen en [de] kracht van [de] Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal dat Heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd” (vs. 35). Alsof hij de twijfelachtige uitdrukking op Maria’s gezicht ziet, voegt de engel eraan toe: “En zie, Elisabeth, uw bloedverwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom; en dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette, want geen enkel ding zal vanwege God onmogelijk zijn” (vs. 36—37). Maria gaat haastig op weg om Elisabeth te bezoeken om zichzelf ervan te overtuigen: het is waar wat de engel mij gezegd heeft. Wat een aanmoediging van haar geloof!

De vier getuigenissen in Mattheüs 1

1e getuigenis: “Voordat zij (Maria en Jozef) waren samengekomen” (vs. 18)

“De geboorte van Jezus Christus nu gebeurde zo: Toen Zijn moeder Maria met Jozef ondertrouwd was, bleek zij, voordat zij waren samengekomen, zwanger te zijn uit [de] Heilige Geest.” Het door Gabriël aangekondigde wonder gebeurt: Maria wordt zwanger en de Heilige Geest laat door Lukas de woorden “voordat zij waren samengekomen” duidelijk naar voren komen. De bijbeltekst laat er geen twijfel over bestaan: Maria’s zwangerschap wordt door de Heilige Geest bewerkt – en niet door Jozef.

2e getuigenis: “wat in haar (Maria) is verwekt, is uit de Heilige Geest” (vs. 20)

Als Jozef, Maria’s verloofde, verneemt dat ze zwanger is, overweegt hij de verloving zonder opzien te baren te beëindigen. Je moet weten, dat een verloving toen veel duidelijk bindender was, omdat het gebaseerd was op een overeenkomst tussen de ouders van het verloofde paar. Jozef bevindt zich in een wanhopige situatie. Maar hij wil Maria niet te schande maken. Toont dat niet zijn oprechte en onzelfzuchtige karakter en liefde voor Maria?

Hoe zorgzaam is God in deze moeilijke situatie! Nogmaals, Hij gebruikt een engel, die in een droom met Jozef spreekt. Om een ​​enkele vonk van wantrouwen jegens Maria in Jozef te vermijden, legt de engel hem uit: “Wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest.”

3e getuigenis: “Zie, de maagd zal zwanger worden” (vs. 23)

Dit citaat uit Jesaja 7 vers 14 wordt door de Geest van God in het evangelie van Matteüs gebruikt om te laten zien, dat Jezus de Messias en Redder is van Zijn volk, aangekondigd door de profeten. Zijn naam is “Emmanuel”, dat betekent “God met ons”.

4e getuigenis: “… en hij (Jozef) had geen gemeenschap met haar (Maria)” (vs. 25)

In het laatste vers van Mattheüs 1 wordt nogmaals duidelijk gezegd: hoewel Jozef Maria tot zichzelf nam en voor haar zorgde, was er geen seksuele gemeenschap tussen de twee, totdat de Heer Jezus werd geboren. De Bijbel vermeldt, dat God hen later kinderen gaf (Matth. 13:55), en we kunnen aannemen, dat ze een gelukkig huwelijk en gezinsleven hadden.

Waarom is de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus belangrijk?

De maagdelijke geboorte zorgde ervoor, dat de Heer Jezus – in tegenstelling tot alle andere mensen sinds Adam – zondeloos geboren werd. Jezus is een waarachtig Mens en God, maar Hij is een Mens zonder zonde. Alleen een rein, zondeloos offer kon het probleem van de zonde oplossen. Alleen als de Heilige “die de zonde niet kende” kon de Heer Jezus aan het kruis “voor ons tot zonde gemaakt” worden, “opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Kor. 5:21). De apostel Johannes voegt eraan toe, dat er geen zonde was in de Heer Jezus (1 Joh. 3:5), en de apostel Petrus getuigt: “… Hij ‘die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in Zijn mond gevonden’” (1 Petrus 2, 22).

Laten we het goed vast houden: de Zoon van God kwam werkelijk als een waarachtig Mens in de wereld, maar zonder zonde. Want wie de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus in twijfel trekt of minacht, trekt tegelijkertijd Zijn unieke Persoon en Zijn unieke verlossingswerk in twijfel.

 

Gunter Werner; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 24.12.2020.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW