11 jaar geleden

Waar stemt u op? Op WIE hebt u gestemd?

Enkele gedachten bij de huidige verkiezingen

September 2012.

Het is niet de bedoeling hier een politieke verhandeling te geven. Ooit hoop ik met de grootste Koning mee te mogen regeren hier op aarde. Maar daar is het nu nog niet de tijd voor … daar is het nog iets te vroeg voor … daarom ga ik ook niet stemmen op een politieke partij of voor een bepaalde persoon, die beweert orde op zaken te gaan stellen in ons land. Nee, als de Heer Jezus voor de tweede keer hier op aarde terugkeert, breekt er een periode aan waar de heiligen deel aan zullen hebben. Een periode die gekenmerkt zal worden door gerechtigheid en vrede. Zelfs de schepping zal daarvan mee profiteren.

Wie zijn dan die heiligen? Dat zijn geen mensen die door een mens worden uitgekozen en heilig verklaard. Ook niet de paus. Het spijt me wel voor u, mijnheer de paus, maar deze vlieger gaat niet op. Er is er maar één die ons heiligen kan en heilig verklaren kan, en dat is God Zelf en God alleen! En door het geloof behoor ik al tot het gezelschap van heiligen. Nee, de heiligen zijn gelovigen die in hun leven hier op aarde voor Christus gekozen hebben, in Hem geloven. “Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?”, zegt Gods Woord (1 Kor. 6:1-11, vooral i.v.m. ons onderwerp vers 2-3. Wat we hier vinden is nog toekomst; ook 4:8. Zie ook Openbaring 3:21 + 20:4).

Nee, wij zijn hemelburgers en hebben eens voor altijd onze stem uitgebracht op HEM, die voor ons leed en stierf op het kruis van Golgotha. Filippi 3 vers 21 zegt dat ook letterlijk: “Ons burgerschap is in de hemelen waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland (Zaligmaker HSV) verwachten”. Dan zal Hij ons verlossen uit dit aardse, uit deze wereld. Ook uit de moeilijkheden die voor ons als christenen voortvloeien uit het feit dat wij voor eeuwig met deze wereld afgedaan hebben, wij behoren haar niet meer toe. Er is een scheiding gekomen tussen haar en ons, die Christus Jezus toebehoren, en wel door de dood van Christus. Dat leert duidelijk Galaten 6 vers 14. Alleen door het kruis is er redding voor deze wereld maar niet door politiek. Alleen door het geloof in de Heer Jezus Die Zijn Rijk hier op aarde zal oprichten en regeren zal, duizend jaar lang (Openb. 20:4). Ons burgerschap heeft alles te maken met de hemel maar niet met deze aarde, zoals deze er nu uit ziet. Het is een grote, ernstige misvatting dat men deze wereld verbeteren kan en problemen oplossen kan door politieke (dus menselijke) oplossingen. Ook niet door compromissen. God ziet de zonde niet door de vingers, want Hij is heilig. Het is een grote overschatting (overmoed, hoogmoed) om op het menselijk kunnen te bouwen. Voor een christen geldt: “Zonder MIJ kun je niets doen” (zie: Joh. 15:5). Misschien is het ook wel iets voor die partijen die zichzelf ‘christelijk’ noemen, om zich helemaal te bezinnen op waar zij mee bezig zijn, als zij compromissen sluiten.

Nu kom ik tot de kern: HEBT U AL HEM GEKOZEN in uw leven?

Is dat dan zo belangrijk? Nou en of … want deze stem geldt niet voor een paar jaar maar voor de eeuwigheid. “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem” (Joh. 3:36). Hoe kun je dan op HEM stemmen? Wel, dat heeft het vers hierboven al aangetoond: Door geloof!

Maar ben ik dan niet bezig mijn “kop in het zand te steken” wat betreft mijn verantwoordelijkheid in deze wereld?

Nee, dat doe ik niet. Integendeel. Omdat u gelooft in Jezus Christus gevoelt u de verantwoordelijkheid om te getuigen van en voor Hem. Dat is mijn roeping. Om er te zijn voor Hem hier op aarde. Om Christus in mijn leven te vertonen en dat betekent praktisch gezien, dat we ook Zijn liefde laten zien door ons te ontfermen over deze door de zonde kapotte wereld en haar het evangelie voor te leven en haar te vragen: “Laat u met God verzoenen” (2 Kor. 5:21). Dan hebben wij een geweldige taak in deze wereld en komen wij – bij wijze van spreken – tijd tekort. Dan ga ik als hemelburger richting het beloofde land. Dan laat ik mij reeds hier op aarde door God regeren, besturen. De Heer Jezus is mijn Leidsman, mijn kompas, die nimmer faalt. Niet het kompas van de heer Rutten van de VVD, zoals hij zichzelf voorstelt. Ook niet van al die andere mannen en vrouwen die menen door democratie orde op zaken te kunnen stellen.

BEZIN U EN STEM ALLEEN OP JEZUS CHRISTUS

Op grond van bovenstaande roep ik dus alle christenen op: Bezin u op het feit dat u een hemelburger bent, waar heel andere normen en wetten gelden. Met andere woorden: GEEN DEMO(N)CRATIE MAAR THEOCRATIE! Mijn stemadvies is daarom: STEM OP JEZUS CHRISTUS, zoals ergens in de buurt van Hoogeveen een dezer dagen op een bordje langs de weg stond. En maak in de praktijk waar wat de bijbel, en maak gebruik van het onfeilbare kompas: God Zelf en Zijn Woord.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW