9 jaar geleden

Waar kwam de vrouw van Kaïn vandaan?

Vraag:

Een van de meest voorkomende vragen van christenen zowel van niet-christenen is waar de vrouw van Kaïn vandaan kwam. Deze vraag heeft betrekking op een grotere: Welke bevolking bestond in de tijd toen Kaïn zijn stad bouwde, en hoe zit het met incest?

Antwoord:

Volgens het eerste Boek van Mozes (Genesis), vermoordde Kaïn op een bepaald ogenblik in zijn leven, zijn jongere broer Abel (Gen. 4:8). Als straf voor deze misdaad verbande God Kaïn uit zijn huis en uit de tegenwoordigheid van de Heer. De Bijbel bericht ook de angst van Kaïn, anderen zouden Abel kunnen vergelden door hem te doden (Gen. 4:14),  en vermeldt ook dat Kaïn uiteindelijk een vrouw kreeg en dat hij een stad bouwde (Gen. 4:17).

Een theorie die opgezet is om de aanwezigheid van een toereikend groot aantal mensen uit te leggen, is in directe tegenspraak met de Schrift en veronderstelt een “pre-Adamitisch” ras, dat in de buurt van de Tuin van Eden leefde, en waaruit Kaïn een vrouw nemen kon. Echter, dit is geen houdbare oplossing, omdat de Schrift duidelijk leert dat Adam de eerste mens was (1 Kor. 15:45) en zijn vrouw, Eva, de “moeder van alle levenden” (Gen. 3:20).

Genesis 5 vers 4 vertelt ons, dat Adam zonen en dochters had. Ten eerste moesten de zonen en dochters van Adam en Eva elkaar trouwen, om de aarde te bevolken. Kaïn trouwde waarschijnlijk met zijn zus of nicht of achternicht.

Stelt men de juistheid van het bericht in Genesis 1 voorop, en beschouwt men de lengte van de levensduur (ongeveer 900 jaar gemiddeld), dan kon zich zeer snel een aanzienlijke bevolking ontwikkeld hebben. Volgens voorzichtige veronderstellingen over de grootte van het gezin en de gemiddelde leeftijd zouden ten tijde van de dood van Kaïn een paar miljoen mensen geleefd kunnen hebben. Bovendien zegt de Schrift nergens, op welk tijdstip in zijn leven Kaïn zijn broer vermoordde, zijn vrouw trouwde of zijn stad bouwde. Voordat deze gebeurtenissen plaatsvonden, kunnen zelfs een paar honderd jaar verstreken zijn, zodat een aanzienlijke bevolking voorhanden was, om een stad te bouwen.

Dit alles roept de aanvullende vraag van incest op. Als volgens de Mozaïsche wet incest door de Schrift verboden wordt, hoe moeten wij dan al deze huwelijken tussen broers en zussen verklaren? Omdat Adam en Eva direct volmaakt door God geschapen werden, kan worden aangenomen dat hun genen volmaakt waren.

Toen door de zondeval de zonde in de wereld kwam en daarmee de dood, ziekte en vernietiging met zich meebracht, werd de genenpool geleidelijk aan beschadigd. Ten eerste ontstond door het huwelijk tussen broers en zussen geen kwaad, en zou de zonde niet in de wereld zijn gekomen, zou waarschijnlijk nooit schade zijn ontstaan. Toen echter generaties voorbij gingen, vorderden ziekte, milieu, en zonde hun tol van de genenpool, wat gemuteerde1 en onvolmaakte genen veroorzaakte. Incest2 werd ten tijde van Mozes’ leven vanuit een biologisch oogpunt verboden, omdat het nu gevaarlijk was en misvormde, zwakzinnige of op andere wijze onvolkomen nakomelingen verwekte.

Bovendien is er naast het biologische probleem dat door incest ontstaat, ook ethische. God verbood incest op morele gronden, en dit is kritischer dan het biologische aspect (Lev. 20:11 ev.). Incest splitst de sociale en morele structuur van het gezin. Het gezin is de enige door God ingestelde instelling in de wereld naast de gemeente. Het is moeilijk om te vermoeden wat bij het oorspronkelijk ontstaan van het gezin ten tijde van Kaïn gebeurde met de wisselhuwelijken. Dus we kunnen niet zeker zijn in hoeverre incest voorkwam. Eén ding is zeker: Nadat de goddelijke familiestructuur gestabiliseerd werd, was incest zonde.

NOTEN VERTALER:
1. Een gemuteerd gen: Soms kunnen functies op celniveau verkeerd lopen, wat leidt tot veranderingen in de normale chemische patronen in het DNA. Deze verandering in het DNA wordt een mutatie genoemd en kan een invloed hebben op de manier waarop de genen die dat DNA bevatten functioneren. {Lysomed}
2. Incest is strikt genomen en van oudsher geslachtsgemeenschap tussen naaste bloedverwanten. Het woord komt van het Latijnse incastus, hetgeen “onkuis” betekent.

 

© www.soundwords.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW