2 maanden geleden

Johannes 15 (2)

Johannes 15 vers 2:
“Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.”

Vruchtdragen …

Als we Johannes 15 zorgvuldig lezen, ontdekken we, dat de Heer productiviteit verlangt van het leven van een ieder die aan Hem verbonden is. Waarom is deze productiviteit zo belangrijk? Ten eerste is het een teken van oprecht geloof. Sommige christenen dragen vrucht, sommigen dragen meer vrucht, en anderen veel vrucht, maar allen zouden vrucht moeten dragen! Vrucht is het bewijs, dat wij tot de Wijnstok behoren. Het is het natuurlijke en verwachte resultaat van verbondenheid met Hem.

In Mattheüs 7 vers 15-20 sprak de Heer Jezus over het herkennen van personen aan de vruchten die zij dragen; hetzelfde geldt voor ieder van ons. De mensen zullen zien, dat wij aan de Heer verbonden zijn, wanneer wij de vrucht van de liefde jegens elkaar dragen (Joh. 13:35). Men kan ook zeggen, dat de vrucht de maatstaf is van onze wandel met de Heer. De apostel Johannes gebruikt het woord blijven ongeveer 43 keer in zijn geschriften. Het wordt gebruikt als een bevel, een waarschuwing en een uitnodiging tot een diepere band van liefde. “Blijven” betekent gehoorzamen, doorgaan, of dichtbij blijven. Vruchtdragen is essentieel omdat het de drijfveer is voor Gods vorming in ons leven.

Hebreeën 12 vers 5-11 herinnert ons eraan, dat wie de Vader liefheeft, Hij tuchtigt (traint). Hij snoeit de rank en snijdt eruit wat de vruchtbaarheid belemmert. De wijngaardenier is nooit dichter bij de rank dan wanneer Hij hem snoeit! Als de Vader ons snoeit (disciplineert), is dat niet om ons pijn te doen, maar om ons te helpen vruchtbaarder te zijn voor Zijn glorie!

Vruchtdragen is ook een methode om het leven van anderen te raken. Het is altijd eerst voor de Vader, maar anderen profiteren van de zoete vruchtbaarheid van een aan de Wijnstok verbonden leven.

Het Griekse woord voor “vrucht” is “karpos” en verwijst naar de vrucht van wijnstokken of bomen. In het Oude Testament kan vrucht verwijzen naar kinderen die in een gezin worden geboren. Hier in Johannes 15 is het duidelijk, dat de Heer Jezus verwacht dat zij die Hem volgen vrucht dragen, en hier in dit hoofdstuk verwijst het naar ons leven dat eer brengt aan de Heer Jezus en aan de Vader. In het geval van vruchtdragen voor de christen betekent het expliciet iets voortbrengen, dat lijkt op de eigenschappen van de boom of plant. Een wijnstok bijvoorbeeld kan druiven voortbrengen, en de vruchten die daaruit voortkomen zijn identiek aan de aard en de kwaliteit van de plant waaruit ze voortkomen.

Als we het Nieuwe Testament doorlezen, leren we over vele soorten vruchten die we geacht worden voort te brengen. De Heilige Geest probeert in ieder van ons het op Christus gelijkende karakter te scheppen van “liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw1, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal. 5:22-23). In Romeinen 6 vers 21-22 vraagt Paulus: “Welke vrucht had u dan toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? … Maar nu van de zonde vrijgemaakt bent en slaven van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging, en het einde [het] eeuwige leven.” In Romeinen 15 vers 26-28 en Filippi 4 vers 15-18 noemt Paulus een ander soort vruchten. Dit zijn de vruchten van het geven en het voorzien in de behoeften van anderen.

De Wijngaardenier (Landman) verlangt vruchten van alle levens. Deze vrucht komt op verschillende manieren. Wat werkelijk tot Zijn eer wordt gedaan, is de vrucht die overblijft! Het zou ons verlangen moeten zijn om Hem op elk gebied van ons leven te verheerlijken, zodat we vrucht dragen, meer vrucht, en veel vrucht.

 

NOOT:
1. Of ‘geloof.’

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW