4 jaar geleden

Vreugde in de samenkomsten …

Heb je ooit nagedacht over het feit dat de Heer ons vreugde wil geven in onze samenkomsten als gelovigen? Op de dag van de opstanding van de Heer Jezus, toen de discipelen samenkwamen en de Heer plotseling in hun midden was, staat er uitdrukkelijk: “De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen” (Joh. 20:20). De Heer verheugt Zich als we samenkomen en we mogen evenzo blij zijn.

In het Oude Testament spreekt God in veel passages over de plaats waar Hij Zijn naam wil laten wonen (vooral in Deuteronomium). Voor Israël was het toen een geografische plaats (Jeruzalem) en voor ons is het een geestelijke plaats. Het is de plaats waar we samenkomen tot de Naam van de Heer Jezus (Matt. 18:20). Toen David bedacht wat het betekende om deze plek te zoeken, zei hij: “Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!” (Ps. 122:1). Wij kunnen deze vreugde ook elke keer ervaren wanneer we samenkomen als gemeente.

Ik zou u willen herinneren aan zeven passages in Deuteronomium, waar deze plaats is verbonden met vreugde. Laten we daarbij aan onze gemeentelijke bijeenkomsten denken. Ik zou u willen vragen om uw bijbel op te nemen en de passages vooraf aandachtig te lezen. 

1. Vreugde is op de plaats die de Heer Jezus heeft gekozen

Lees Deuteronomium 12 vers 5-7

De Heer wil ons zien op de plaats waar Hij ons uitnodigt. Wij zijn het niet die de samenkomst kiezen die bij ons past, maar Hij beslist hoe en waar we samenkomen. We kunnen ons verblijden als we deze plek hebben gevonden. Hiervoor is geestelijke oefening nodig, maar zodra je deze plaats hebt gevonden, kun je je verblijden. Het belangrijkste wat we daar doen is onze brandoffers en lofoffers brengen – niet letterlijk natuurlijk. Voor de Israëlieten waren dit letterlijke offers, maar in het Nieuwe Testament zijn dit offers van lof, belijdende Zijn Naam. Maar er zijn ook materiële offers: in het Nieuwe Testament betekent dit “offers van weldadigheid en mededeelzaamheid” (Hebr. 13: 15,16).

Vreugde met het hele huis

Lees Deuteronomium 12 vers 11-13

Het was gewoon een grote vreugde voor elke Israëliet om samen met anderen naar het huis van de Heer te gaan, het is een speciale en grote vreugde als we samen naar de samenkomsten gaan. Hoe mooi is het wanneer we samenkomen als Gods gezin: zusters, broeders, oud en jong, volwassenen, kinderen. Dit is hoe de Heer vreugde wil geven.

Vreugde in de gemeenschap met onze Heer

Lees Deuteronomium 12 vers 17,18

Bijna alle zeven passages laten ons iets zien van de gemeenschap met de Heer, maar hier wordt het in het bijzonder benadrukt. Samen eten is vaak een uitdrukking van gemeenschap in de Bijbel. We kunnen individueel genieten van deze gemeenschap met de Heer, maar in de samenkomsten kunnen we dat samen met anderen doen. Dit is niet van toepassing op één specifieke bijeenkomst. Of we elkaar ontmoeten voor aanbidding, om te luisteren naar Zijn Woord of samenkomen voor gebed: we verheugen ons in de gemeenschap van onze Heer.

4. Vreugde door te geven

Lees Deuteronomium 14 vers 22-26

De aanspraak (10% van het inkomen) was Gods richtlijn aan Zijn aardse volk in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament geeft ons niet zo’n richtlijn. Desalniettemin hebben we al gezien dat ons wordt verteld niet te vergeten het goede te doen en mededeelzaam te zijn (Heb. 13:16). De schrijver spreekt in dit verband van een offer. Er zijn lofoffers, maar er zijn ook materiële (financiële) offers. Als christenen zijn we vrij om te geven wat de Heer op ons hart heeft gelegd. Daarom verbindt de Bijbel de twee “soorten” van offers: het offer van weldadigheid en mededeelzaamheid, en het offer van lof en dankzegging. Al deze zouden we onze Heer met vreugde moeten geven.

5. Vreugde in Gods grote daden

Lees Deuteronomium 16 vers 9-12

Het Wekenfeest (Pinksteren) maakte deel uit van de feestkalender voor het volk Israël. In het licht van het Nieuwe Testament wijst het erop dat de Heilige Geest naar deze aarde is gekomen. Hij nam niet alleen bezit van elke gelovige, maar met de komst van de Heilige Geest hier op aarde begon de gemeente van God. Twee beweegbroden werden naar dit feest gebracht: ze herinneren ons aan het feit dat de gemeente is gevormd uit Joden en heidenen, twee voorheen afzonderlijke groepen, nu verenigd tot één gemeente. We moeten dit prachtige feit niet vergeten als we samenkomen als christenen. Het is een wonder waar we nooit aan zouden moeten wennen. De raadsbesluiten van God met betrekking tot Christus en Zijn gemeente zouden ons keer op keer met vreugde moeten vervullen.

6. Vreugde in de toekomstige heerlijkheid

Lees Deuteronomium 16 vers 13-15

Het Loofhuttenfeest werd ook elk jaar gevierd. Er is geen andere passage die zoveel vreugde benadrukt als deze. Alleen hier wordt gezegd dat je “werkelijk blij moet zijn”. In zijn profetische betekenis verwijst het Loofhuttenfeest naar het Millennium1, waarin Israël vreugdevol zal ingaan. Hoewel het koninkrijk niet de ware hoop van de christen is, is er een overeenkomst in dat wat voor ons als christenen het beste is en wat nog moet komen. We zullen voor eeuwig genieten van de vreugde in het huis van de Vader. Dan zullen we geheel vreugdevol zijn. Voor alle eeuwigheid zullen alle rouw, alle pijn en alle lijden dingen uit het verleden zijn. Maar we leven nog niet in deze tijd. Niettemin, in de samenkomsten kunnen we al iets vooraf ondervinden van wat we zullen doen in alle eeuwigheid. We kunnen deze ‘hemelse atmosfeer’ nergens anders inademen dan wanneer we samenkomen in de naam van onze Heer. Als we dat niet doen, zou dit niet het falen van de Heer zijn, maar het onze.

7. Wederzijdse vreugde in Gods zegeningen

Lees Deuteronomium 26 vers 1-11

God zegende rijkelijk Zijn aardse volk Israël. God heeft ons christenen meer dan rijkelijk gezegend. Onze zegeningen zijn veel groter dan die van Israël. Als we willen zien hoe rijk God ons heeft gemaakt, moeten we de brief aan de Efeziërs lezen. We kunnen daar zien, dat onze zegen in de eerste plaats niet materieel, maar geestelijk is. En bovenal leren we dat onze zegeningen in Christus zijn. Zonder Hem zouden we geen enkele zegen kunnen genieten. We kunnen dat keer op keer zien in onze samenkomsten. Daar kunnen we samen vreugde hebben in de rijkdom die God ons in Christus heeft gegeven. We vergeten niet waar we vandaan komen en wat we waren, maar we kunnen – met vreugde – nadenken over hoe rijk God ons heeft gemaakt in de Heer Jezus. En wat zal het resultaat zijn? We buigen onszelf in dankbaarheid en aanbidding voor Hem neer, Wiens genade ons niet alleen redde, maar ons ook zo rijk heeft gezegend.

Daarom is het echt niet de moeite waard om een enkele samenkomst te missen op de plaats waar de Heer ons heeft geroepen om samen te komen, tenzij de omstandigheden het verhinderen.

NOOT:
1. Dit is het aardse koninkrijk van Christus (de Messias), dat 1000 jaar zal duren (Openb. 20:4).

 

Ernst-August Bremicker – ‘the Christian Explorer’

© The Bereans Publishing Ltd.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW