10 jaar geleden

Verwerven van mediavaardigheden

De elektronische media oefenen en enorme invloed uit op de maatschappij. Christenen vormen daarop geen uitzondering. Hoe moeten wij daarmee omgaan? In het volgende zal het eeuwig blijvende “medium” van God, de heilige Schrift, ten opzichte van enkele mediatrends van de 21e eeuw stelling nemen.

Zich beheersen (laten)?

Het is verbazingwekkend dat in 2013 naar verwachting 28 miljoen smartphones in Duitsland verkocht zullen zijn. Maar nog verbazingwekkender is dat vele van de bezitters menen zo’n apparaat altijd bij zich te moeten hebben. Nog even googlen, nog even “WhatsApp” of kortom er altijd “bij zijn”. Velen merken helemaal niet dat zij afhankelijk geworden zijn en zich door de trend laten beheersen. Wat zegt Gods Woord daarover? Elektronische media waren 2000 jaar geleden geen thema. Toen beheersten andere dingen de mensen. Maar omdat het probleem ,zich beheersen laten, oeroud is en de vrijheid van een christen aanroert, zegt de bijbel op twee plaatsen concreet iets daarover:

  • “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten overheersen” (1 Kor. 6:12*).
  • “want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden” (2 Petr. 2:19).

Nieuwe media zinvol te gebruiken, zonder zich daarvan afhankelijk te maken – daarmee is men in overeenstemming met de bijbelse grondslag.

Communiceren, ja, maar hoe?

De behoefte van de mensen om om zich te uiten, is groot. Met behulp van elektronische media blijven nauwelijks wensen over. Voor genoeg “input” wordt gezorgd: “Online” krijgt men veel nieuwe dingen mee en weet men op basis daarvan veel te berichten. – Kijken we 2000 jaar terug, op de “marktplaats” van Athene. Een heel andere achtergrond en een heel andere medium, maar principieel dezelfde zaak. Veel mensen brachten hun tijd door met conversatie. Voor nieuwe informatie zorgden de vele bezoekers. Daarmee was genoeg gespreksstof voorhanden, zodat zij “hun tijd besteedden voor niets anders dan om iets nieuws te zeggen of te horen” (Hand. 17:21).

Niet elke conversatie moet van rijk aan inhoud zijn. Maar wanneer vandaag de dag het “messaging” (ook onder christenen) in velerlei opzicht in het nutteloze en zinloze afglijdt, dan wint het appèl van de apostel in Efeze 4 aan actualiteit – dat mee te delen wat “goed is tot opbouwing waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen” (vs. 29).

Verstikkingsgevaar

In het engels is er een spreekwoord dat luidt: Reading christians are growing christians” (lezende christenen zijn groeiende christenen). Bedoeld wordt, veel en grondig de bijbel te lezen om in het geloof verder te komen (betrouwbare bijbelcommentaren als hulpmiddel tot begrip van de mededelingen van God inbegrepen). Het spreekwoord sluit zich aan bij de oproep van de apostel Petrus: “Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk [Gods Woord], opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis” (1 Petr. 2:2).

Niet elke christen is een lees-type. Sommige zijn visueel georiënteerd of doen liever iets met hun handen. Maar aan het bijbel lezen respectievelijk het luisteren ernaar ontkomt niemand. Wie dat veronachtzaamt, blijft geestelijk achter. Maar niet alleen dat, de Heer komt daardoor ook te kort. De Hem toegemeten eer en aanbidding zal overeenkomstig gering uit vallen, wanneer wij ons weinig met Hem en Zijn offerdood bezig houden.

Wie de bijbel beter wil leren kennen, zal vastgesteld hebben dat de nieuwe media een nuttige bijdrage daartoe levert. Er zijn enkele internetsites die waardevolle praktische en verklarende bijdragen bevatten. Maar tegelijkertijd is waar te nemen dat in het algemeen het beeld het Woord verdrongen heeft. Zonder film en spel is de huidige elektronische media ondenkbaar. En nog afgezien van de films met duidelijke christelijke boodschap richt de media industrie zich hoofdzakelijk op entertainment en plezier, en niet te vergeten op manipulatie door (verborgen) reclame en meningsvorming. Een christen die deze inhoud graag consumeert, loopt daardoor gevaar de smaak van de “goede spijzen” te laten verderven en het Woord van God krachteloos voor zichzelf te maken. Is in onze huidige situatie niet bijzonder het probleem van de doornen uit de gelijkenis van de vier akkerbodems van toepassing? Hoeveel (jonge) christenen behoren al niet tot hen, die door “de genietingen van het leven weggaan en verstikt worden en geen rijpe vrucht dragen” (Luk. 8:14)?

Kinderen van God en de dingen van de wereld

Weten gelovige christenen iets over hun afkomst? Ja, “wij weten dat wij uit God zijn” (1 Joh. 5:19a). Een geweldig feit is het uit God geboren te zijn en kinderen van God te zijn. Hoewel moet bij alle blijdschap daarover gerealiseerd worden, dat wij ons nog midden in de wereld bevinden. En wat zegt God over deze wereld? “… de hele wereld ligt in het boze”” (1 Joh. 5:19b). Wat een onderwerp dat niet groter zou kunnen zijn: Wij uit God – de wereld in het boze! De duivel heeft de hele wereld onder zijn controle. De kinderen van God zijn daarvan uitgezonderd. God zij dank! Zij behoren bij een andere, hemelse wereld.

In de dagelijkse praktijk van het leven komt het er nu op aan, de juiste houding ten opzichte van de dingen van deze wereld te leren. Anders worden ze ons tot een valstrik. De drie hoofdkenmerken van de wereld, die als “motoren” het systeem in gang houden, helpen ons de nodige afstand tot de dingen van deze wereld te vinden:

  • de begeerte van het vlees (iets willen hebben);
  • de begeerte van de ogen (iets willen zien);
  • de hoogmoed van het leven (iets willen zijn).

Maar wat heeft dat met de moderne media te maken? Heel eenvoudig: De duivel gebruikt het om de mensen te verblinden en te verleiden. Daarmee moet men niet alle elektronische apparatuur demoniseren. Nee, het gaat erom, dat vele media-inhoud die aangeboden of gepost wordt, de stempel “wereld” draagt en daarom voor de kinderen van God schadelijk zijn.

Aan de ene kant kan daardoor de wijsheid van de wereld het model voor een christen worden. Aan de andere kant doet de immoraliteit haar werk. En zelfs wanneer het alleen lege (“ijdele”) gesprekken en gedoe zijn, bevordert het de zinnen niet op de eeuwige dingen. Hier wordt consequent gedrag gevraagd! Is er iets wat je “ergert” [aanstoot geeft, aanleiding tot vallen], dat betekent je (steeds weer) tot zonde verleid? “Trek het uit” respectievelijk “hak die af” (zie: Matth. 5:29-30). Met andere woorden: Zonder je ervan af. Wie (nog) niet met de nieuwe media om kan gaan, benutte alle mogelijkheden om het gevaar uit de weg te gaan. Daartoe behoort allereerst de “uit-schakelaar”. Verder aanwijzingen daartoe vind je in het artikel “Praktische aanwijzingen voor de omgang met nieuwe media”.

Plaatsen van stilte

Wanneer de Heer Jezus hier op aarde op een bijzondere wijze gemeenschap met Zijn Vader zocht, ging Hij de berg op of begaf Zich naar sommige woeste plaatsen. Hij zocht plaatsen op waar Hij niet gestoord en afgeleid werd – ook dan wanneer Hij wist, dat men naar Hem vroeg (verg. Luk. 4:42). Voor de meesten van ons biedt zich de mogelijkheid de “stille tijd” voor de Heer in eigen of in ieder geval in een rustige kamer door te brengen. Juist in de drukte van onze tijd zijn deze momenten zo belangrijk. De moderne media moeten dan ook eens “buiten” blijven. Want hoe snel is de aandacht door nieuwe berichten onderbroken. Overigens heeft het lezen van een gedrukte bijbel en gedrukte boeken voordelen. Want hoe gemakkelijk glijdt “online” de vinger of muis-aanwijzer op een button, die niet bij het gelezen bijbelgedeelte past. Laten wij ons niet van de “stille tijd” beroven! De Heer zoekt gemeenschap met ons en wil ons daarin rijk en gelukkig maken.

Mediawijsheid verwerven - een grote opdracht in onze tijd, die we alleen met de
kracht van God kunt beheersen.
* De volgende bijbelvertalingen zijn gebruikt:
– Voor het oude testament: Herziene Voorhoeve Vertaling
– Voor het nieuwe testament: Telos Vertaling

NOTEN VERTALER:

WhatsApp is een cross-platvorm berichtendienst op abonnementsbasis voor smartphones. De app is ontworpen voor hedendaagse smartphones en maakt het mogelijk om gratis via een internetverbinding met elkaar te chatten en onder meer foto’s en video-opnames met elkaar te delen. De naam WhatsApp is een samentrekking van ‘What’s up’ (Engels voor Hoe is het? en Wat is er?) en ‘Application’ (Engels voor applicatie). {Wikipedia}
 
© Folge mir nach, Hartmut Mohncke

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW