9 jaar geleden

Veroorzaakt de Opname van de Gemeente wereldwijd grootschalige chaotische toestanden?

Van een van onze lezers ontvingen we bovenstaande vraag. Hieronder willen we even kort op deze kwestie ingaan.

Antwoord:

Om te beginnen voorziet de Schrift met het oog op deze kwestie, voorzover mij bekend, niet in directe en concrete uitspraken. Nergens vinden we woorden waarin wordt gesteld dan wel ontkend dat de Opname van de Gemeente wereldwijd grootschalige chaos of ontwrichting zal teweegbrengen. Daarom moet het antwoord, voorzover mogelijk, uit bepaalde Schriftgegevens worden afgeleid. Daarbij blijken de volgende dingen van belang:

• 1 Korinthiërs 15:51-52 benadrukt dat de Opname van de Gemeente in de kleinst mogelijke tijdseenheid zal plaatshebben. Daartoe worden twee verschillende uitdrukkingen gebruikt. Eerst wordt er gesproken van ‘een ondeelbaar ogenblik’ en daarna van ‘een oogwenk’. Wellicht is het tweede een nadere verklaring of voorbeeld van het eerste. Tevens zit er het element in van herhaling. Wereldwijd worden alle gelovigen in één en hetzelfde moment van de aardbodem opgenomen. Vanwege de verschillende tijdzones hebben we in de verschillende delen van de wereld te maken met verschillende lokale tijdstippen. Wanneer het bijvoorbeeld in Australië al middag is, dan is het tegelijkertijd in Europa nog nacht. Ongetwijfeld nu is de mate van chaos per gebied voor een deel afhankelijk van de vraag of het daar op het moment van de Opname van de Gemeente dag is of nacht. Meer chaos waar het dan dag en minder chaos waar het dan nacht is. Daarnaast staat de mate van chaos en ontwrichting ook zeker niet los van zaken als de mate van bevolkingsdichtheid en beschaving. Ongetwijfeld veroorzaakt de Opname van de Gemeente meer chaotische toestanden in een moderne metropool dan in een primitieve nomadengemeenschap.

• Echter, boven deze niet onbelangrijke faktoren staat de zwaarder wegende faktor van de verhouding tussen het aantal gelovigen enerzijds en ongelovigen anderzijds. Logisch gezien vallen er daar waar er zich op het moment van de Opname van de Gemeente veel gelovigen bevinden meer chaotische toestanden te verwachten dan daar waar er zich weinig gelovigen bevinden. Enorme ontwrichting, waar sommigen van uitgaan, impliceert enorme aantallen gelovigen. Volgens de Schrift echter vormen de gelovigen, waar en wanneer ook, onveranderlijk een kleine minderheid. Soms – in tijden van opwekking – en mindere mate, vaker echter – in tijden van verval – in meerdere mate. Immers, heeft de Heer Jezus niet gezegd dat velen zich begeven op de brede weg die naar het verderf leidt en weinigen op de smalle weg die naar het leven leidt (Mattheüs 7:13-14)? Hierbij gaat het om een interdispensationeel gegeven. Anders gezegd: het gaat op in elke bedeling. Een minderheid wordt behouden, de meerderheid gaat verloren. Zo was het, zo is het, en zo zal het zijn – helaas, zeg ik erbij. Bevestigende voorbeelden zijn de zondvloed en de omkering van Sodom en Gomorra. Deze momenten van scheiding tussen gelovigen en ongelovigen bevestigen Christus’ woord. Bij beide gelegenheden werd een minderheid door God gespaard en ging de meerderheid in het oordeel tenonder. Ongetwijfeld zal de Opname van de Gemeente – eveneens een moment van scheiding tussen gelovigen en ongelovigen – de tragische waarheid van Christus’ woord opnieuw bevestigen. Ongetwijfeld zal slechts een minderheid worden opgenomen en de meerderheid worden achtergelaten. Daarom – om daarmee dan de vraag van onze lezer te beantwoorden – verwacht ik persoonlijk niet dat de Opname van de Gemeente wereldwijd grootschalige chaotische toestanden zal veroorzaken. Uiteraard betekent dat ook weer niet dat deze gebeurtenis geheel ongemerkt aan de wereld voorbijgaat. Mijns inziens is dat ook geen realistisch denkbeeld. Ongetwijfeld leidt het vertrek van de gelovigen tot chaotische situaties. Alleen niet op, bij wijze van spreken, elke vierkante meter wereldwijd.

Afsluitend wil ik u vragen of u zeker bent van uw behoudenis. Gelooft u voor de vergeving van uw zonden al in het Evangelie van de dood en opstanding van Jezus van Nazareth? Behoort u al tot de Gemeente? Behoort u al tot dat Lichaam dat bij de opname met haar Hoofd wordt verenigd? Deze vraag komt voor alle andere vragen.

J.C. van de Haar

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW