18 jaar geleden

Verloving (4 – slot)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren.

Nadat ik begonnen was de Heer te vragen, mij op Zijn tijd te tonen, of, met wie en wanneer ik moest trouwen, werden voor mij de verzen uit Psalm 37 erg belangrijk:

  1. “Vertrouw op de HEERE”. Principieel vertrouwen met betrekking tot de zondenvergeving en redding heb ik Hem betoond. Vertrouw ik Hem nu ook in de alledaagse dingen?
  2. “… en doe het goede”. Aan wie en wat kan ik (vandaag) goed doen? Het Nieuwe Testament spreekt zoveel van goede werken die wij verantwoordelijk zijn te doen (bijvoorbeeld in de Titusbrief).
  3. “Bewoon de aarde”. Is het “land van de Bijbel” = het Woord van God mijn thuis, waarheen ik altijd weer terugkeer om mij te voeden, uit te rusten en kracht uit te putten?
  4. “… en voedt u met getrouwheid”. Verblijd ik mij in de trouw van de Heer en ben ik ook gewillig Hem in kleine dingen trouw te dienen?
  5. “En verlustig u in de HEERE”. Is HIJ zelf mijn vreugde? Span ik mij in om Hem in Zijn schoonheden beter te leren kennen om mij in Hem te verheugen?
  6. “… zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart”. Heeft HIJ hier niet beloofd mij mijn hartewens te vervullen, wanneer ik de prioriteiten in mijn leven juist gesteld en de hiervoor genoemde voorwaarden vervuld heb?
  7. “Wentel uw weg op de HEERE”. Leg ik de vragen van mijn hart voor de Heer neer, en leg ik mijn levensweg juist in deze belangrijke vraag als die naar de echtgeno(o)t(e) in Zijn handen?
  8. “… en vertrouw op Hem”. En wanneer ik dat gedaan heb, zal ook daarop vertrouwen, dat Hij trouw is en achter Zijn Woord staat en het zo leiden zal, zoals het het beste voor mij is.
  9. “Hij zal het maken”. En juist dat mag ik ervaren en mij erover verbazen, dat het vandaag nog steeds mogelijk is, dezelfde ervaringen als Izak en Rebekka te hebben.

G. Eckardt, Dillenburg

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW