3 jaar geleden

Velen weten niet wat Pinksteren betekent – U, jij dan?

Pinksteren kennen we allemaal. Want we zijn vrij van school of werk. Maar slechts bijna de helft van de Duitse* burgers {en zou het in Nederland beter zijn?} weten wat ‘achter’ Pinksteren schuilt. Werkelijk een aanklacht. Weet u waarom er Pinksteren is?

Onwetendheid over de betekenis van Pinksteren!

Globaal de helft van de Duitse burgers weet niet wat met Pinksteren wordt gevierd. Dit is het resultaat van een representatieve enquête. 16% gelooft dat Jezus op de Pinksterdag opgestaan is, 10% stelt het feest gelijk met Maria Hemelvaart en 3% kent Pinksteren de kruisiging van Jezus toe. 23% gaf in de Emnid-enquête aan helemaal geen idee te hebben.

Slechts 48% wist dat aan de discipelen, volgens het Nieuwe Testament op deze dag de Heilige Geest werd gezonden. Ze waren in staat om in meerdere talen te spreken en erkenden de grote opdracht van Jezus Christus om het evangelie te verbreiden.

De Bijbel en Pinksteren

Wat zegt de Bijbel over het eerste pinksterfeest na de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus? “En toen de dag van het pinksterfeest werd vervuld, waren ze allen gemeenschappelijk bijeen. En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige, voortgedreven wind en deze vervulde het hele huis, waar zij zaten. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met [de] Heilige Geest” (Hand. 2:1-4).

Pinksteren is een typisch christelijke gebeurtenis. Helemaal juist is dat eigenlijk niet. Want Pinksteren – van het Griekse woord Pentekoste – was er al in Israël. Uit Leviticus 23 weten we dat het om het “wekenfeest” gaat, dat zeven weken na het Pascha en het feest van de eerstelingen werd gevierd.

Pinksteren – alleen een Joods feest?

Maar dit feest der weken was niet alleen een Joods feest. Net zoals de (slacht)offers in Leviticus 1-7 op HET offer van de Heer Jezus Christus wijzen – in Hem ook de vervulling vonden – wijst het pinksterfeest naar deze gebeurtenis, dat 50 dagen (of zeven weken) na de opstanding van de Heer Jezus heeft plaatsgevonden.

En waarom is deze gebeurtenis zo belangrijk voor ons christenen? Omdat vanaf dit tijdstip zich de grote zegen voor christenen vervult: dat een Goddelijk Persoon op de aarde is – God de Heilige Geest – terwijl de Mens Jezus Christus verheerlijkt aan de rechterhand van God in de hemel zit. Zo zijn we met de hemel verbonden en door de Heilige Geest hier op aarde gezegend.

Pinksteren – een geweldige zegen!

We onderschatten het belang van de zegen, die met deze Goddelijke Persoon verbonden is. Ze is niet alleen een kracht, zij is een Persoon. God de Heilige Geest. Hij woont sinds Pinksteren persoonlijk in elke gelovige (1 Kor. 6:19) en in de gemeente van God als geheel (1 Kor. 3:16).

De Geest van God is het, die ons het Woord van God begrijpelijk maakt (Joh. 16:13). Zonder Hem zouden we helemaal niets begrijpen! Hij is het, die ons de Persoon van de Heer Jezus voorstelt en waardevol maakt (Joh. 16:14).

Het is de Geest van God die ons de zekerheid van de behoudenis geeft (2 Kor. 1:22). Alleen door Gods Geest hebben we een goed begrip van de dingen die God ons heeft gegeven. En alleen door Hem zijn we in staat voor boze mensen, verkeerde leringen en de duivel bewaard te worden (1 Joh. 2:20,27).

Door de Heilige Geest zijn we zeker dat we het eeuwige leven – het volledige genot – in de hemel zullen hebben (2 Kor. 5:5). En Hij geeft ons de zekerheid, dat we in het 1000-jarig rijk aan een enorm erfgoed deel zullen hebben (Ef. 1:13-14).

En het is de Geest van God, de Geest van Jezus, die ons in het dagelijks leven door het Woord van God leidt, opdat we de juiste weg, de weg van de Heer, gaan (Hand. 16:6-10).

Pinksteren – een reden voor dankbaarheid!

Hoe vaak hebben we al gedankt (of niet) voor deze geweldige gave van God – God zelf?

Manuel Seibel, © Bibelpraxis.de

* Dit artikel is uit het Duits vertaald en spreekt uiteraard over de situatie in Duitsland, echter de situatie in ons land is hiermee heel goed vergelijkbaar. Dit artikel dateert uit 2010.
* Geactualiseerd in het NL: 19-05-2021

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW