13 jaar geleden

Van storm naar rust …

Ook de zwaluw heeft een nest gevonden …

Ook kinderen van God, die principieel vrede met God hebben, lopen gevaar, door stress en arbeid hun innerlijke rust te verliezen. De Heer Jezus toont ons in het voorbeeld van een gestreste huisvrouw en dienares oorzaak en geneesmiddel voor onrust …

Martha nu was zeer in beslag genomen door veel (was afgetrokken door veel) dienen; en zij kwam er bij staan en zei: Heer, bekommert U er Zich niet om (trekt U het Zich niet aan) …

Maar Jezus antwoordde en zei tot haar: Martha, Martha, … Slechts één ding is nodig (Luk. 10:40,41).

Martha was wel een zeer actieve en begaafde vrouw. Zij had veel capaciteiten en een hart voor de Heer. IJver, flinkheid, organisatie- (er is veel te doen, als er twaalf mannen in je huis komen) en leidingstalent (er wordt van haar huis gesproken, omdat zij zeker een zekere leidende rol ingenomen had) zowel ook nog veel meer kenmerkte deze vrouw.

Martha heeft deze capaciteiten en gaven niet voor zichzelf gebruikt, maar in de dienst van de Heer gesteld. Naar buiten toe schijnt alles perfect en uitstekend in orde te zijn, maar innerlijk waren er momenten, waarin zij allesbehalve tevreden was.

Veel opdrachten – weinig rust?

Hebt u ook al eens deze “Martha-ervaring” doorgemaakt? Bent u ook iemand, die meer doet dan anderen? Misschien in uw beroep of ook in de dienst voor de Heer? Afspraak na afspraak, het toerental stijgt. Misschien loopt het heel goed, misschien is er zelfs resultaat en u vindt een zekere bevestiging. Dus gaat u verder. Misschien gaat het nog een beetje meer. Juist in crisistijden (bijvoorbeeld financiële crisis) moet men bijzonder veel doen. Het is maar een uitzonderingssituatie, denkt men, het wordt wel weer beter. Geleidelijk krijgt het lichamelijke potentie. Je hebt meer slaap nodig en neemt misschien ‘s ochtends van je tijd met de Heer iets af. De Heer kent toch de situatie, denk je. Dan worstel je jezelf tenslotte van de ene uitzonderingssituatie naar de andere en merk je het niet eens, dat in je leven iets niet meer klopt, dat er geen evenwicht meer is. Dat is datgene, wat ik nu eens “Martha-probleem” noem.

Zelfs in de dingen van de Heer kunnen we in zo’n onevenwichtigheid vallen. Het aantal broeders en zusters in de plaatselijke gemeente loopt misschien terug, er zijn nauwelijks medestrijders voor evangelische activiteiten te vinden enzovoorts. Dan moet men toch overal een handje helpen, denk je, – en ziet door de bomen het bos niet meer … Maar het “hamsterrad” draait sneller en sneller, omdat er steeds meer bij komt – alles op zichzelf genomen geen slechte dingen. Toch is er onevenwichtigheid ontstaan, waardoor de verhouding met de Heer aan het wankelen raakt.

De diagnose van de grote Arts

Misschien was Martha ook door veel dienen opgebrand. Zij zag alleen nog haarzelf en maakte de Heer zelfs verwijten. Ook ons kan dit gebeuren, als wij ons steeds meer met onze opdrachten bezighouden en het oog voor de wezenlijke dingen verliezen. In de opmerking (voetnoot) van de Voorhoeve-vertaling 4e druk bij Lukas 10 vers 40 staat zelfs ‘was afgetrokken’ door veel dienen. Waarvan werd zij afgetrokken? Van de Heer Jezus! Ook wij merken soms helemaal niet meer, hoe zeer ons levensritme ons van de Heer aftrekt – en wij worden net als Martha steeds ongelukkiger! “Heer, bekommert U er u niet om?”, vraagt zij verwijtend en vol onbegrip. Wat ontbreekt er vooral? Het antwoord is eenvoudig: Hijzelf ontbrak Martha! Hij was niet meer het enige Middelpunt in haar leven.

De goddelijke therapie

Bij al haar activiteit had Martha de Heer, haar Heer, uit het oog verloren. Zij staat daarbij in een opmerkenswaardige tegenstelling tot haar zuster Maria, die zich aan de voeten van de Heer Jezus neerzette, naar Zijn Woord luisterde – en daarbij duidelijk de gelukkigste was. Waarom? Omdat zij in innerlijke praktische gemeenschap met haar Heer leeft. Zij heeft het goede deel gekozen: In Zijn tegenwoordigheid naar Zijn Woord luisteren. Daar zwijgt het ik, daar is rust, omdat Hij met Zijn Woord en Zijn persoon de gedachten op Hem richt.

“Heer, bekommert U er Zich niet om …”? En of Hij Zich erom bekommert, haar in haar situatie bij te staan – maar daartoe moest Hij haar, zoals ook ons vandaag, eerst eens in de juiste toestand terugbrengen.

Hij was bezorgd om haar. Dat wordt daardoor duidelijk, dat Hij haar tweemaal met haar naam aanspreekt. Misschien zou eenmaal roepen niet genoeg geweest zijn, om haar hart te bereiken. Precies daarom gaat het de Heer: Hij wil ons, niet onze gaven en onze dienst, maar ons hart, onze gehele genegenheid tot Hem. Hij wil ons weer alles worden. Als dat niet het geval is, klopt er ergens iets niet, en vroeg of laat zal alles aan het wankelen komen. We kunnen alleen bij Hem alles vinden.

Gods weg met ieder afzonderlijk

De Heer zal ons volgen, Hij roept ons, om ons bij Zich te hebben. Hoe? Dat kan verschillend zijn. Als ik hier zo open over Martha schrijf, dan is dat niet om haar slecht te maken, maar omdat mijn eigen ervaring er niet anders uitziet. Ook mij heeft de Heer eens gedurende een zakenreis zo heel bijzonder geroepen – midden uit de zakelijke dagelijkse stress. Ik bevond mij onverwacht ver van mijn vaderland in een ziekenhuis terug. Diagnose: Ontsteking aan het evenwichtsorgaan. Gevolg: Accute duizeling. De Heer heeft mij daardoor letterlijk en overdrachtelijk duidelijk gemaakt, wat het betekent om je evenwicht te verliezen.

Zo zullen de wegen met ieder van ons ten zeerste van aard verschillen. Zij zullen echter altijd het doel hebben, ons in Zijn weldadige nabijheid te brengen, opdat Hij dan ook onze gaven, die van Hem Zelf komen, weer op de Hem welgevallige wijze gebruiken kan. “Komt u naar een woeste plaats [met Mij] alleen en rust een weinig” (Mark. 6:31). Dat hebben ook de discipelen nodig, nadat de Heer hen uitgezonden had. Bij Hem moest alles weer tot rust komen en in het juiste licht getrokken worden. Zijn wegen met ons zijn door Zijn bemoeienissen van liefde en vrede doortrokken. “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven” (Jer. 29:11).

Patient en “Arts” tot het doel gekomen

De Geest van God toont ons in Johannes 12 vers 2 met enkele woorden, dat de Heer met Martha tot het doel kwam, wat zeer motiverend is. De stress en de ergernis over haar zuster is voor dankbare, krachtige dienst geweken: “en Martha diende”. Er is geen wrok meer tegen haar eigen zuster. De gemeenschap met de Heer regelde ook weer de gemeenschap van de zusters onder elkaar, en Martha diende. Dat was nu een dienen, zoals het tot eer van de Heer was. Dit soort dienen brengt ons altijd dichter bij hem.

Maar bij dit alles mogen we niet alleen onze zijde zien, maar bovenal Zijn belangstelling voor ons, die ons liefgehad en Zichzelf voor ons gegeven heeft. Wat betekenen wij voor Hem? Wat wil Hij graag van ons? Wat dient tot Zijn eer en vreugde? Moge Hij Zich aan ons allen iedere dag kunnen tonen en moge Hij met u en mij tot Zijn doel komen!

© Folge mir nach – Steffen Bamberger

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW