1 jaar geleden

Uren van gebed (05)

Geloof en vergeving

 

Markus 11 vers 24-25

Doeltreffend bidden kan alleen als we bidden in geloof. “… alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het ontvangt, en het zal u gebeuren” (Mark. 11:24). Wij moeten in eenvoudig geloof en met een waarachtig hart in volle zekerheid bidden, opdat wij ontvangen, waar wij om vragen. Willen onze gebeden de troon van de genade bereiken, dan moeten zij op de vleugels van het geloof gedragen worden en voortkomen uit oprechte, gelovige harten.

In aansluiting op wat wij zojuist gehoord hebben over bidden in geloof, geeft de Heer nog een voorwaarde voor doeltreffend gebed. “En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft” (Mark. 11:25). Een vergevingsgezinde instelling is noodzakelijk, willen onze gebeden gehoord en verhoord worden. Aan de andere kant, als er bitterheid en wrok in een hart is jegens een medebroeder, kan er geen ware eenheid in gebed zijn, de Geest van God wordt belemmerd, een dempende invloed verspreidt zich en wordt gevoeld in de uren van gebed.

Het is zeer belangrijk te onthouden, dat elk waar gebed in de Heilige Geest moet zijn. “… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking”; “… bidt in [de] Heilige Geest” (Ef. 6:18; Judas :20). Om dit te bewerkstelligen moet de Geest vrij zijn, dat wil zeggen, niet bedroefd of uitgeblust in onze harten of in samenkomsten.

Er is vaak gezegd dat het uur van gebed de geestelijke graadmeter is van een gemeente. Het karakter en de toon van deze bijeenkomst is een aanwijzing en openbaring van de geestelijke toestand van een gehele gemeente. Als het gebedsuur slecht bezocht wordt en in een matte geest gehouden wordt, dan kan de geestelijke toestand van die samenkomst helemaal niet goed zijn. Wie opzettelijk wegblijft van de gebedsbijeenkomst, zijn of haar ziel is zeker in een slechte toestand. Een gezonde, gelukkige, ernstige en gewetensvolle gelovige zal, als het hem maar mogelijk is, op de gebedsbijeenkomst aanwezig zijn.

Laten wij meer kennen van dit ware gebed in de Heilige Geest, en laten wij meer en meer in praktijk brengen wat wij in de Schrift vinden als voorbeelden van waar gebed of ware gebedsuren, en laten wij ons daaraan vasthouden.

Slot.

 

Raymond K. Campbell; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 03.08.2010.
Origineel: “The Church of the living God“.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW