1 jaar geleden

Uren van gebed (03)

Concrete gebeden

 

Lukas 11 vers 1-10

 

Vaak worden gebedsbijeenkomsten gekenmerkt door doelloosheid en lijken het gebeden in een onsamenhangende wanorde te zijn. Als wij de Schrift zorgvuldig lezen, leren wij dan niet dat wij samen moeten komen met een aantal duidelijke verzoeken of smeekbeden op ons hart om die samen aan God voor te leggen? In elk geval zien we dat deze kenmerken aanwezig waren in de gebedsbijeenkomsten van de Schrift. In het algemeen zien wij, dat de discipelen een specifiek verzoek op hun hart hadden, waarover zij het volkomen eens waren en waarvoor zij eensgezind konden bidden.

In Handelingen 1 en 2 wachtten zij allen op de belofte van de Geest en zij deden dat eendrachtig totdat Hij kwam. In hoofdstuk 4 zien wij hen eenstemmig bidden om vrijmoedigheid om Gods woord te verkondigen, en dat tekenen en wonderen zouden gebeuren in de naam van de Heer Jezus. In hoofdstuk twaalf vinden we een aanhoudend gebed van de vergadering voor Petrus’ vrijlating uit de gevangenis. Er was deze concreetheid in hun gebedsuren en een gelukkige harmonie die kracht van boven en Gods antwoorden teweegbracht.

Toen de discipelen tot de Heer kwamen met het verzoek: “Heer leer ons bidden”, gaf Hij hun een kort, eenvoudig en direct gebed. Dan vertelt Hij van iemand die om middernacht naar een vriend gaat om hem om drie broden te vragen. Hoewel deze eerst weigert, geeft hij hem uiteindelijk wat hij vroeg vanwege zijn onbeschaamdheid of volharding (Luk. 11:1-10). Opnieuw leren we uit deze passage dat onze verzoeken specifiek en indringend moeten zijn, en dat we er niet in moeten verslappen.

Deze woorden van onze Heer spreken over een behoefte die betrekking had op een werkelijke, sterk gevoelde behoefte, op een enkel ding, dat op het hart en het geweten van degene die het vroeg, lag. Het verzoek was eenvoudig, direct, specifiek en ernstig: “Vriend, leen mij drie broden.” Het was niet een langdradig, droog verslag van allerlei dingen met langdradige verklaringen, zoals men vaak hoort in gebedsbijeenkomsten.

 

Raymond K. Campbell; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 29.07.2010.
Origineel: “The Church of the living God“

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW