2 jaar geleden

Uren van gebed (01)

Inleiding

 

Handelingen 4 vers 31+33

 

Het boek Handelingen laat ons zien dat gebed en gebedsbijeenkomsten een grote plaats innemen in het leven van de nieuwtestamentische gelovigen en in de samenkomsten. Direct aan het begin van het boek vinden we, dat de discipelen (ongeveer 120) in Jeruzalem in eensgezindheid volhardden in gebed, terwijl zij wachtten op de beloofde komst van de Heilige Geest. Het gebed was één van de vier dingen, waarin de nieuw gevormde gemeente standvastig volhardde ná de uitstorting van de Heilige Geest op de dag van Pinksteren.

Door het hele boek Handelingen heen lezen we, dat gelovigen samenkwamen voor gezamenlijk gebed. Verder kunnen we zien, dat er steeds gebedsbijeenkomsten werden belegd als er moeilijkheden waren, en dat die uitmondden in geweldige zegeningen van God.

Een opmerkelijk voorbeeld van de kracht van gemeenschappelijk gebed wordt ons in Handelingen 4 vermeld: “En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd, bewogen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid … En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus; en er was grote genade over hen allen” (vs. 31 + 33).

Hier zien wij het gezegende resultaat van gemeenschappelijk gebed in de gemeente, en wij leren, dat de weg naar geestelijke kracht en vrijmoedigheid voor Christus is onze stem eensgezind tot God te verheffen in gebed. Uit deze passage en vele andere in Handelingen, die spreken over gemeenschappelijk gebed, kunnen we leren dat regelmatige gebedsbijeenkomsten een absolute noodzaak zijn voor een gemeente, en dat geen christen of bijeenkomst van christenen geestelijk kan groeien, zonder samen te komen voor gebed.

Geplande samenkomsten voor gebed zijn een vitale instelling van elke samenkomst van gelovigen. Een wekelijkse samenkomst voor gebed zou een kenmerk moeten zijn van elke gemeente – samen met buitengewone samenkomsten voor gebed, wanneer zich speciale noden voordoen. Dit zijn dingen die we vinden in het boek Handelingen.

 

Raymond K. Campbell; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 25.07.2010.
Origineel: “The Church of the living God“

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW