10 jaar geleden

Urbi et Orbi

Met Pasen en met Kerstmis, spreekt de paus zijn Urbi et Orbi1 (“de stad [Rome] en de wereld”). Met deze zegen worden – volgens de katholieke leer allen, die hem horen of zien en die van goede wil zijn – een volkomen kwijtschelding van hun straf op de zonden toegekend. Dit betekent dat hen alle zonden die zij tot dit tijdstip hebben gedaan, niet toegerekend en aldus van het vagevuur2 gespaard worden. Sinds 1995 kan deze zegen ook via het Internet ontvangen worden.

Dat alles vindt geen grondslag in de Bijbel. De eerste christenen kenden zo iets niet. Laten we enkele verzen uit het boek Handelingen bekijken, wat daar over het onderwerp van “vergeving” gezegd wordt: “Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam” (Hand. 10:43).

“Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden” (Hand. 13:38-39).

… en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij” (Hand. 26-17-18).

Allen in de stad Rome en over de hele wereld krijgen vergeving door het geloof in de Heer Jezus Christus (Luk. 24:47). Dat was 2000 jaar geleden zo en dat is tot op heden – God zij dank! – niet gewijzigd.

Gerrid Setzer

1) Urbi et orbi [Latijn: voor de stad (Rome) en voor de wereld] is de traditionele zegen die de paus met Kerstmis en Pasen en bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld direct nadat een nieuwe paus gekozen is, of in een Heilig Jaar), uitspreekt/zingt vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Rome, om 12 uur ’s middags. Formeel gezien gaat het om een apostolische zegen (of pauselijke zegen) {Wikipedia – vertaler}.
2) Vagevuur: Vagevuur, ook wel purgatorium of louteringsberg, zijn in de katholieke leer namen voor een plek of staat na de dood voor zielen die naar de hemel gaan, waar men wordt gelouterd of gestraft, voor nog niet uitgeboete zonden die wel al vergeven zijn (in het geval van zware zonden in de biecht of door een volmaakt berouw). Anders gezegd: iedere zware zonde, hoe groot ook, kan worden vergeven door een volmaakt berouw (als biechten niet mogelijk is) of middels een berouwvolle biecht, maar de schuld die aan de zonde aankleeft moet nog worden goedgemaakt, uitgeboet. Men kan dit bij zijn leven doen door zijn lijden, ziekte etc. geduldig te dragen, werken van barmhartigheid te doen, gebed, het bijwonen van de heilige Mis, maar is men te kort geschoten dan boet men de rest van de schuld in het vagevuur uit {Wikipedia – vertaler}.

© Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW