6 jaar geleden

Uit alle omstandigheden …

Psalm 34:

5. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, daleth
en mij gered UIT AL wat ik vrees.
6. Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; he waw
en hun gezicht werd niet rood van schaamte.
7. Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; zain
Hij verloste hem UIT AL zijn benauwdheden.
8. De engel van de HEERE legert zich cheth
rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
9. Proef en zie dat de HEERE goed is; teth
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
16. De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, ain
Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.
17. Het aangezicht van de HEERE is tegen hen die kwaad doen: pe
Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien.
18. Zij roepen en de HEERE hoort, tsade
Hij redt hen UIT AL hun benauwdheden.
19. De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, koph
Hij verlost de verbrijzelden van geest.
20. De rechtvaardige heeft veel ellende, resj
maar UIT dat ALLES redt de HEERE hem.

Het is goed om met ALLES wat ons bezig houdt naar de Heer Jezus te gaan. Niet alleen mogen we onze zorgen en ontberingen met Hem delen, maar ook onze vreugde en de mooie gebeurtenissen in het leven.

Tegen wie zeggen we deze dingen eerst? Vaak toch onze naasten. Maar de Heer wil dat we ons hart in de eerste plaats voor Hem openen.

Hij laat niets onbeantwoord. In Psalm 34 vers 6 zien we een gevolg van vertrouwen in Hem: we zullen ons niet schamen. “Niemand zal zich schamen voor waar God op wacht”, zegt een dichteres.

In het Nieuwe Testament citeert de Geest van God driemaal een opmerkelijk vers van de profeet Jesaja: “Wie gelooft [of op Hem vertrouwt], zal niet weghaasten (Jes. 28:16; 1 Petr. 2:6; Rom. 9:33,10,11).

Ben je in geloof al tot de Heiland gekomen, dat Hij plaatsvervangend je zonden op het kruis van Golgotha heeft gedragen en ook voor jou stierf? Dan ben je niet teleurgesteld én zul je nooit teleurgesteld worden! Kun je over deze ‘verlichting’ vertellen, toen de Heer jou vergeven heeft en over andere bevrijdingen in het leven die Hij bewerkt heeft? Dan zal Hij je toch ook helpen in beproevingen. Want “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden” (Ps. 46:2).

En de Heer Jezus Zelf zei: “In de wereld hebt u verdrukking [Luther: vrees], maar hebt goede moed [Luther: gerust], Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33). Hij kan er over meespreken omdat Hij de gevolgen van de zonde van dichtbij gezien heeft, toen Hij hier op aarde was – en Hij kan helpen. Jezus Christus heeft ons niet beloofd dat alles soepel zou verlopen. Er kunnen dingen komen die ons niet bevallen. Hij zegt in Mattheüs 6 vers 34: “… voor [elk]e dag is zijn eigen kwaad genoeg”.

In onze psalm vinden we reddingen uit de omstandigheden. Drie keer lezen we hier “uit al”, en één keer “uit alles”. Zijn we dan altijd onmiddellijk van de problemen af? Nee, dat wordt niet gezegd. Het gaat hier om tijdelijke reddingen, niet om onze eeuwige redding. Als het gaat om eeuwige redding, zal de zondaar die om redding schreeuwt, altijd onmiddellijk beantwoord worden. Maar bij de tijdelijke reddingen moeten we soms wachten. Maar in deze tijd wil de Heer ons rust en vrede geven om onze last te dragen (Matth. 11:28; Fil. 4:7; Ps. 68:21).

Psalm 34 vers 19 herinnert aan Exodus 2 vers 23-25: “… dat de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen [bekommerde Zich om hen]. Hebben wij geen wonderbare God “Die voor ons zorgt” [of Die ons na aan het hart ligt] (1 Petr. 5:7)? “Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten” (verg. Deut. 31:6-8, Joz. 1:5; zie Hebr. 13:5).

Ben je verdrietig in je hart? Moest je jezelf misschien vernederen voor God? Dan mag je weten: de Heer is dichtbij jou. “De HEERE ondersteunt allen die vallen” (Ps. 145:14). En “de HEERE richt de gebogenen op, de HEERE heeft de rechtvaardigen lief” (Ps. 146:8); en boven alles “Hij geneest  de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed” (Ps. 147:3). Met Wie hebben wij te maken? Met Hem “Die het aantal sterren telt, en ze alle bij hun naam noemt” (Ps. 147:4). Zou Hij, Die de hele kosmos in handen heeft, Zich niet ook om het kleine hart bekommeren? Hij heeft de gebroken geest ook bij David na ernstige zonden niet genegeerd (Ps. 51:19).

Aan het einde van zijn leven getuigt Paulus tegen zijn geliefd kind in het geloof Timotheüs, dat de Heer hem UIT ALLES heeft gered: “Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn lankmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium, in Lystra, zulke vervolgingen als ik heb verdragen, en uit alle heeft de Heer mij gered” (2 Tim. 3:10,11). Dus het was niet alleen de leer die Paulus aan Timotheüs voorstelde, maar ook de moeilijkheden waarin hij verkeerde omwille van het geloof. Ook toen hij door medearbeiders verlaten werd, stond de Heer toch bij hem en versterkte hem, toen hij zich verantwoorden moest (2 Tim. 4:16,17).

Allen die hun leven met de Heer leiden, zullen ervaren dat de Heer goed voor hen is, evenals David in onze psalm. “Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn” (Klaagl. 3:22). Petrus, die enkele verzen van deze psalm met betrekking tot ons praktische gedrag in het derde hoofdstuk van de eerste brief door de Geest van God citeert, kon zeggen: “… als u geproefd hebt dat de Heer goedertieren is” (1 Petr. 2:3).

Wacht, o mijn ziele,
wacht op de Heer.
Wat u ontviele,
Hij nimmermeer.
Wees onversaagd:
’t morgenlicht daagt.
Ziet gij reeds niet
’t hemels verschiet?
Dreigen de noden,
heeft niet uw God
hulpe geboden
in ’t hachelijkst lot?

Wacht, o mijn ziele,
wacht op de Heer.
Wat u ontviele,
Hij nimmermeer.
Wie u verliet,
Jezus toch niet.
Nooit is de nood
Jezus te groot.
De eeuwig Getrouwe
houd immer stand;
wie op Hem bouwen,
reikt Hij de hand.

Geestelijke Liederen 109 vers 1 en 2

Online in het Duits sinds 02.11.2014.

 

Karsten Boerstoel, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW