18 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (8)

Twee leiders met veel volgelingen

Voordracht 3b

De weg van Kaïn of de weg van Abel

Genesis 4

Let er ook op dat God Abel aanneemt op grond van zijn offer en dat Hij Kain op grond van zijn werk verwerpt. Wat volgde er toen? “Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel” (Gen. 4:5). Is dat niet vreemd? Ik heb mensen gekend die verschrikkelijk boos werden toen zij iemand eenvoudig hoorden zeggen dat hij wist dat hij gered was. Je zult mij vragen: “Bent u gered?” Dank zij God, ja, gered voor tijd en eeuwigheid. Christus stierf voor mij, gaf Zichzelf voor mij en het is alleen door Hem dat ik gered ben. Oh, zegt iemand, dat geloof ik niet. Nee? Maar mijn vriend, ik wel. Ik geloof het zeker met hetzelfde recht als Abel. Wanneer je Abel met een stralend gezicht zou hebben zien aankomen en hem zou hebben gezegd: “Wat kijk je gelukkig, Abel”, zou hij dan niet geantwoord hebben: “Ik heb het volste recht zo te zijn want ik weet dat God mij heeft aangenomen”? Maar wat heb je gedaan dat je dat zo zeker weet? Niets. Ik heb God niets gebracht van iets wat ik gedaan heb. God heeft me aangenomen op grond van de dood van een ander en Hij heeft me dat zo gezegd.

Het was deze zekerheid van aanneming door God die Abel bezat dat zijn oudste broer zo tergde. “Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel. En de HEERE zei tot Kaïn: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen?” Als iemand zegt, ik geloof niet dat iemand weten kan dat hij vergeving heeft, dan weet ik dat hijzelf nog geen vergeving heeft. Als je vergeving hebt, weet je wat ik weet, namelijk de blijdschap van de gave van vergeving door het geloof in een verheerlijkte Heiland en het kostbare voorrecht om Hem te dienen. Erken dat je op “de weg van Kain” bent en je kunt deze weg verlaten. Daarom ben ik vanavond hier. Ik wil je graag van “de weg van Kain” afbrengen en op de weg van Abel brengen. Ik wil graag dat je de waarheid van het heil van God kent en geniet. Maar hoe is dat te verkrijgen? Ten eerste door het accepteren van het feit dat je verdorven bent, en daarna door het aannemen van de verlossing die in Christus Jezus is. Wanneer het nooit in je hart is opgekomen te vertrouwen in de Heere Jezus en je hebt nog geen verlossing gevonden, dan smeek ik je te luisteren naar de stem van Abel, die gestorven man die nog spreekt. Wat zegt hij? “Vertrouw op het offer, zondaar; stel het lichaam van het vlekkeloze offer tussen jouw schuldige ziel en God. Ik heb tussen mijn ziel en God er een gesteld die het voorbeeld was van Hem en ik ben aangenomen”. Waarlijk, “hij spreekt nog nadat hij gestorven is” (Hebreeën 11:4).

Kaïns stem zwijgt, hebben we gezien. Kain had dezelfde mogelijkheid van zekere aanneming en redding als Abel maar ging er aan voorbij. Let daar op! En de Heere zeide tot Kaïn: “Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? en zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen”. De Heere zegt als het ware tegen Kaïn: Je kunt toch gaan en doen zoals Abel deed. Volg je broer. Waarom neem je deze weg niet? Helaas! Dit lag Kaïn niet; een poosje later: “En Kaïn sprak met zijn broeder Abel; en het geschiedde, toen zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond, en hem doodsloeg” (Genesis 4:8).

Weet je waarom hij hem doodsloeg? Vierduizend jaar na deze verschrikkelijke moord geeft God de reden daarvoor aan. In 1 Johannes 3 zegt Hij: “Want dit is de boodschap die gij van het begin af gehoord hebt, dat wij elkaar zouden liefhebben; niet zoals Kain, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig” (1 Johannes 3:11,12). God zegt ons hier dat de weg van Kain boos was – zijn “werken”, in zijn ogen passend voor God, waren boos. Jij, verloren zondaar, hoewel religieus, jouw werken zijn boos. Het heeft geen zin dit te ontkennen. We denken goed van onszelf; maar wanneer de Heilige Geest na vierduizend jaar de sluier wegneemt, veroorlooft Hij ons een juiste blik in het hart van Kain. Zijn werken waren boos en daarom rees zijn toorn op en sloeg hij zijn broer dood. Alleen bedenk, dat hij schuldig werd aan een gepleegde moord omdat hij boos was dat zijn broer aangenomen werd en hijzelf niet; en van toen af aan is het altijd zo geweest in de wereld.

Wie doodde de Heiland? Wie veroorzaakte dat Hij gekruisigd werd? De wereld. Jij en ik behoorden op onze eigen manier tot de menigte die zei: “Weg met Hem”. Inderdaad, wij waren het. Maar wat is het dat het hart verbreekt en de ziel wint? Het is de ontdekking dat Jezus neerdaalde uit de hemelse heerlijkheid en mens werd op dit toneel en Zichzelf overgaf om gekruisigd te worden om ons te redden en ons in gerechtigheid tot God te brengen. Oh, erken toch nu dat Christus jou heeft liefgehad. Nu mag je Gods redding ontvangen. Mijn vriend, ga af van de weg van Kain, maak je vrij van deze weg! Wat is de eerste stap op die weg? Kain naderde tot God op de verkeerde grondslag en was toen boos omdat hij niet werd aangenomen terwijl zijn broer naderde door geloof en op de goede grondslag en werd aangenomen. Toornig daarover bevlekte Kain zijn handen met het bloed van zijn broeder.

“En de HEERE zeide tot Kain: Waar is Abel, uw broeder?” Zie hoe brutaal hij ten opzichte van God is. Kain werd onbeschaamd in zijn zonde en toen God hem vroeg: “Waar is Abel, uw broeder?” antwoordde hij: “Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?” Toen zei God: “Wat hebt gij gedaan?” Dat is voor God een droevige vraag om aan de mens te stellen. God weet wat je gedaan hebt. God weet de hele geschiedenis van je leven en Hij stelt je deze vraag nu: “Wat heb jij gedaan?” Je zult zeggen: Ik heb mijn broer niet doodgeslagen. Waarschijnlijk niet, maar ben je niet boos geweest op je broer? Heb je nooit in toorn gezegd: God verdoeme jou? Zie je, als het in je macht was geweest om het te doen, dan had je het gedaan. Ik zeg je alleen de waarheid. Ik weet wat de mens kan zeggen in zijn hart.

“Wat hebt gij gedaan?”, zo horen we Gods ernstige vraag aan Kaïn; en daarna zegt Hij: “Daar is een stem van het bloed van uw broeder, dat tot Mij roept van de aardbodem”. De rechtvaardige werd als getuige van de waarheid gedood en wat is het gevolg? God zegt tegen Kaïn: “En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven; gij zult zwervende en dolende zijn op aarde” (Gen. 4:10-12). En Kaïn ging weg van het aangezicht van de Heere en ondervond dat hij een voortvluchtige is. Hij houdt er niet van om een zwerver genoemd te worden maar dat is de mens werkelijk van nature. Weet je wat zwerver betekent? Het betekent een mens die altijdin beweging is – een mens die nooit gesetteld is – nooit in de rust. Dat is een zwerver volgens de Schrift.

Het volgende wat we van hem lezen is: “En Kaïn ging uit van het aangezicht des HEEREN; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden” (Gen. 4:16). Weet je wat Nod betekent? Het betekent “omzwerving”. Het land werd “Nod” genoemd en sindsdien hebben de mensen waarlijk rondgedwaald. En Kaïn “bouwde een stad, en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch” (Gen. 4: 17). Hij bouwde een stad. Hij zegt als het ware: “Ik verloor de gemeenschap met God maar ik zal het mijzelf zo veel als mogelijk is, proberen gelukkig en aangenaam te maken; ik zal een stad bouwen en wil vergeten dat ik een zwerver ben en wil vergeten dat ik een zondaar ben”. Dus Kaïn begon wat jij en ik nu “de wereld” noemen.

Wat nu volgt is erg leerzaam om te zien. Een van zijn nakomelingen, Lamech, heeft twee vrouwen en heeft kinderen. Let op de namen van zijn kinderen, Jabal, Jubal en Tubal-Kaïn. Soms vragen mensen naar het nut van het vermelden van al deze namen. De reden is dat God ons de geschiedenis van Kaïn’s “weg” en Kaïn’s “wereld” geven wil. De betekenis van Jabal is “beweging”. Hij was een echte zoon van Kaïn, altijd onderweg, altijd verlangende naar iets nieuws. Dat is de geest van de wereld. Men moet alles nieuw hebben. Je moet een nieuwe toneelspel – een nieuw lied – een nieuw boek of een nieuwe roman. Je moet iets nieuws hebben. Alles is nieuw ten einde mensen te verleiden en in de val te laten lopen. Jabal’s naam karakteriseert de wereld: “beweging”. Hij was “de vader van hen die tenten bewoonden, en vee hadden” (Gen. 4:20). Hij was het voorbeeld in het oosten van wat men “welgesteld” noemt. Hij was in die zin de beginner van de “handel”. Jubal, wiens naam “speler” betekent, was “de vader van allen die harpen en orgelen bespelen” (Gen. 4:21). Er komt vermaak.

De volgende is Tubal-Kaïn, “een leermeester van allen die koper en ijzer bewerken” (Gen. 4:22) – een wetenschapsman. Ik geloof dat je in de namen van deze drie mensen het drievoudige snoer zult vinden waardoor onze tegenwoordige maatschappij bijeengehouden wordt.

Jabal was “de vader van hen die tenten bewoonden, en vee hadden”. Hij was de man die begon met de handel. Hij werd de inwijder van de financiële wereld. Jubal gaf niet zo veel om geld verdienen. Zijn naam “speler” getuigt van zijn karakter en het wil zeggen: ik stel me vermaak ten doel. Jabal, jij mag geld verdienen als je daar van houdt maar ik stel me vermaak ten doel; en hij was “de vader van allen die harpen en orgelen bespelen”. Jabal ging voor geld en Jubal voor muziek terwijl Tubal-Kain “een leermeester van allen die koper en ijzer bewerken” was – met andere woorden: wetenschap en kunst, dat is, ik twijfel er niet aan, de wetenschappelijke wereld. Neem de man van de handel, de man van vermaak en de man van de wetenschap uit de wereld dan zul je er later achter komen dat de wereld totaal leeg is. Geld, muziek en wetenschap bepalen het begin van de wereld van Kain en hierdoor houdt satan de wereld vaster dan ooit in zijn greep.

Wat een wereld om daar deel aan te hebben! Wat een ellendige start en wat zal het einde zijn? Kain vond geen acceptatie van zijn offer en trok zo rond met moordzuchtige boosheid op de man die werd aangenomen; toen ging hij heen, de wereld in, vastbesloten het zichzelf zonder God zo aangenaam mogelijk te maken. Hoeveel mensen zijn er nu, die dit lezen, in precies dezelfde positie? Volgelingen van Jabal zeggen: “Ik heb meer belang bij mijn bankbiljetten”. Mijn vriend, je bracht niets in de wereld in en het is zeker dat je er ook niets uit zult meenemen. Het is betere hemelse schatten te verzamelen. En hoeveel Jubalieten zijn er onder jullie die alleen plezier zoeken? Maar hoe lang zal je plezier voortduren? Je zult “het genot van de zonde slechts tijdelijk hebben”. Dat is voor mij niet goed genoeg. Ik wil iets voor de eeuwigheid en God zij dank heb ik het gekregen. Het geloof kan zeggen: “verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwig” (Ps. 16:11). Ik wil iets hebben voor zowel tijd als eeuwigheid. Ben je een volgeling van Tubal-Kaïn, een liefhebber van de wetenschappelijke wereld met zijn steeds toenemende kennis? De wereld van Tubal-Kaïn is erg interessant maar is tenslotte geen bevredigende wereld; en wanneer je de eeuwigheid ingaat zonder de kennis van Christus zal je leven een totale mislukking zijn. Maar aan de andere kant, wanneer je een waarachtig en eenvoudig Christen bent door het geloof in de Heere Jezus Christus, zul je nu het eeuwige leven hebben en zul je het genot van de gunst van God hebben. Je mag bovendien een dienaar van Christus – een dienaar van God zijn; en wanneer je zult sterven en je mag terug kijken – of je leven nu kort of lang is – zul je God danken dat je voor Christus koos toen je nog jong was.

Ik heb nog nooit een mens ontmoet die berouw had nadat hij bekeerd was. Ik heb veel mensen gekend die berouw hadden op hun sterfbed dat zij onbekeerd waren. Laat mij je zeggen dat wanneer je vandaag door genade de weg van Abel opgaat en in de Heere Jezus gelooft zul je God er altijd voor danken dat je voeten van “de weg van Kaïn  afgevoerd zijn. Op de weg van Abel zul je de weg naar God vinden. Hij was de voorganger tot de heerlijkheid. Hij leidt je tot heerlijkheid – tot God; Kain heeft de mensen alleen maar in de lage diepten van de eeuwige vervloeking. “Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn gegaan” is een verschrikkelijke vervloeking. Ik smeek je met het oog op je eigen ziel: Ontvlucht dit!

Mag ik je nu vragen: Wie is jouw leidsman? Is het Kain of Abel? Aarzel niet te antwoorden. Eeuwige gevolgen hangen af van je antwoord. Zonder twijfel is Kain”s weg plezieriger voor je natuur. Natuurlijke religie met haar sleur van religieuze oefeningen toegevoegd door dat wat de gevoelens van de mens behaagt, heeft ongetwijfeld een aantrekkingskracht. Maar helaas! het is niet Goddelijk en het einde van de weg is onheil, eeuwig onheil. De weg van Abel is puur een weg van geloof maar het leidt naar God, hoewel verdrukking op de weg ondervonden wordt. Wanneer je eenvoudig gelooft in Jezus zul je ondervinden dat je “aangenaam gemaakt bent in de Geliefde”. Al je zonden zijn afgewassen in het kostbare bloed van de Zoon van God en je bezit het eeuwige leven. Je bent een ziel bestemd voor de heerlijkheid met een onberispelijk recht op die heerlijkheid op grond van het bloed en geen wolk kan noch zal dat uitzicht overschaduwen want Christus is je leven, je deel en je hoop. Gelukkig is de man die niet wandelt op “de weg van Kaïn” maar die het voorbeeld van Abel volgt.

Wordt D.V. vervolgd.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW