Zelfvertrouwen

9 artikelen over dit onderwerp gevonden
7 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (3).

Jakob en Laban Genesis 29, 30 en 31 Jakob was door het geloof verheven tot de hoge positie van Gods gunst, waarin de onpeilbare rijkdommen van Gods genade aan hem waren geschonken. Niet alleen bezat hij nu het eerstgeboorterecht; God Zelf wilde er ook voor zorgen, dat de daaraan verbonden beloften voor hem en zijn nakomelingen in vervulling zouden gaan. Hij drukte dit uit in onvergelijkelijk genadige woorden: “… Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham …...

Lees verder
12 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (13)

Bijbelverzen: Johannes 21 vers 9-17 Stap 6: Openbaar herstel bij het kolenvuur van de Heer   Na Petrus hersteld te hebben in een persoonlijk en zeer vertrouwelijk gesprek, herstelt de Heer Petrus nu in het openbaar, ten overstaan van Zijn discipelen. We zijn nu terug bij een kolenvuur, maar het kolenvuur van de Heer, waar Hij openlijk Zijn liefde en zorg voor Petrus toont. We lezen Johannes 21 vers 15: “Toen zij dan hadden ontbeten, zei Jezus tot Simon Petrus:...

Lees verder
1 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (01)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 31–35   De Bijbel toont ons vele beelden van het leven, zowel positieve als negatieve. Niets wordt buiten de maat van God benadrukt en niets wordt verdoezeld. In dit artikel willen wij enkele situaties in Petrus’ leven bekijken, waarbij wij hem niet veroordelen, maar belangrijke aspecten leren voor ons geloofsleven in het licht van Gods Woord. Vaak lijken wij meer op Petrus dan wij denken, en daarom kunnen wij naar hem kijken als in een spiegel...

Lees verder
1 jaar geleden

Falen in het leven van een gelovige (2)

  Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 05.10.2021, geactualiseerd: 06.10.2021. Het voorbeeld van Petrus en zijn falen God heeft het falen van sommige van Zijn volk in de Schriften opgetekend, zodat wij van hun fouten kunnen leren. In het boek Spreuken wordt dit “inzichtelijk onderricht” genoemd (Spr. 1:3; 7:6,7; 24:30-34). Het gaat er in wezen om te leren van de negatieve ervaringen en mislukkingen van anderen. Iemand formuleerde het zo: “Gelukkig is de man die van...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (53)

Kennis van de Schrift zonder zelfkennis Lukas 22 vers 40:“Toen hij nu op die plaats was gekomen, zei Hij tot hen: Bidt dat u niet in verzoeking komt … Mattheüs 26 vers 40,41: “En Hij kwam bij de discipelen en vond hen in slaap, en Hij zei tot Petrus: Je was dus niet in staat één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt” Tweemaal spoorde de Heer Jezus Zijn discipelen in Gethsemané aan...

Lees verder
2 jaar geleden

Mattheüs 14 vers 28

Lees Mattheüs 14 vers 22-33: “Heer, als U het bent, beveel mij naar U toe te komen over de wateren” (vs. 28). Angst met moed compenseren Toen de Heer de zee van Galiléa overstak om Zijn discipelen te ontmoeten, meenden ze dat ze een spook zagen – en ze schreeuwden het uit van bangheid. Ook Petrus schreeuwde zeker met hen mee. Toen de Heer Zich openbaarde, moet dat pijnlijk voor hen geweest zijn. Petrus voelde zich direct aangespoord om zijn...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (45)

Vertrouwen in jezelf of vertrouwen in God? “Simon, Simon! ziet, de satan heeft dringend verlangd u [allen] te mogen ziften als de tarwe; Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd1 bent, versterk je broeders” (Luk. 22:31,32). De Heer noemt Petrus twee keer bij zijn oude naam. Dit laat zien, dat Hij op het punt stond hem iets belangrijks te vertellen. Er zijn zeven gebeurtenissen in Gods Woord waar God...

Lees verder
8 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (2)

“Wie trouw is in [het] minste, is ook in veel trouw; en wie in [het] minste onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig” (Luk. 16:10). “Basisopleiding”   a) Trouw in het kleine Elk van de voornoemde personen (zie deel 1) moest vóór zijn grote taak eerst kleine taken waarnemen en daarin trouw bewijzen. Dit is een principe bij God, want “wie trouw is in [het] minste, is ook in veel trouw” (Luk. 16:10). Jozef kon zijn trouw als slaaf bewijzen,...

Lees verder
18 jaar geleden

Verloochening van Petrus

Johannes 18:12-27 Allereerst wil ik erop wijzen dat we maar niet moeten neerkijken op die eenvoudige visser uit Galilea. Vooral niet met een neerbuigende (maar natuurlijk wel met een begripvolle glimlach) deze man van een veilige afstand bekijken. Het is interessant om te zien hoe goed Petrus slapen kon. Vooral op momenten waarvan je denkt dat niemand dan slapen kan. Als boven op een bergtop de hemel de aarde in beroering brengt, slaapt hij gerust. Maar als hij dan ook...

Lees verder