Wonderen

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

Bij God zijn alle dingen mogelijk …!

Bijbelplaatsen: Mattheüs 19 vers 26; Markus 10 vers 27; Lukas 18 vers 27 Onze God is een groot en machtig God, die Zich in Zijn almacht telkens weer bewijst als een God die wonderen verricht. Voor Hem is niets onmogelijk (Luk. 1:37); voor Hem zijn alle dingen mogelijk. In alle drie de synoptische evangeliën wordt de waarheid benadrukt, dat niets voor God onmogelijk is (Mattth. 19:26; Mark. 10:27; Luk. 18:27). God wil ons kleine geloof, dat zo vaak wanhoopt voor...

Lees verder
9 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (111)

Afhankelijkheid en vertrouwen “De verwachtingen van de rechtvaardigen is blijdschap …” (Spr. 10:28). De beste wijn Alle tekenen en wonderen die de Heer Jezus deed, van het veranderen van water in wijn op de bruiloft te Kana (zie Joh. 2:2-11) tot het vangen van vis door de discipelen aan het meer van Tibérias (zie Joh. 21) – alles gebeurde altijd precies op het juiste moment, in afhankelijkheid van God. Toen de Heer met Zijn discipelen op de bruiloft te Kana...

Lees verder
3 jaar geleden

Het gebed en de genezing van de zieken (2 slot)

Jakobus 5:14-16: 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en <hem> zalven1 met olie in de Naam van de Heer. 15. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. 16. Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig2 gebed van een...

Lees verder
3 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (14)

Handelingen 6 vers 1-15 Vers 1-4 “In die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemopper van de Griekssprekende (Joden)1 tegen de Hebreeën, omdat in de dagelijkse bediening hun weduwen over het hoofd werden gezien”. Onder deze “discipelen” verstond men de gelovigen, die volhardden in de leer van de apostelen. In hoofdstuk 5 zagen we hoe de kracht van de Heilige Geest en de middelen van Gods voorzienigheid zich tegen het kwaad in de gemeente opstelden en zich tegen...

Lees verder
5 jaar geleden

Gouden appels in zilveren schalen (4)

Vierde dag Gods Zoon in het vierde evangelie “Nathanaël antwoordde Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God” (Joh. 1:49). Het vierde evangelie kan bijna het evangelie van het ‘heilige der heiligen’ worden genoemd. In de Joodse tabernakel scheen het licht van de Shekina van heerlijkheid altijd door het voorhangsel, dat de heilige plaats vervulde met zijn heerlijkheid; zo schijnt de goddelijke heerlijkheid van Christus in het verslag van Johannes over het Leven des levens altijd over het aanbiddende hart...

Lees verder
18 jaar geleden

Toetst alles …

Velen worden in onze dagen verleid door verkeerde leringen. Het woordje “nieuw” lijkt nu wel een extra magische kracht te bezitten op velerlei terrein. Dit zien we ook onder de Christenen, helaas. Zeker onder hen die”bij de tijd” willen blijven en dat zijn er steeds meer, zo lijkt het. Daarom is het goed om opnieuw ernstige aandacht te schenken aan de woorden: “Laat u niet meeslepen door allerlei en vreemde leringen …” (Hebr. 13:9). Het zoeken naar iets “nieuws” of...

Lees verder