Wil van God

17 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 maanden geleden

Johannes 15 (8)

Johannes 15 vers 7: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, bidt alles wat u wilt en het zal u gebeuren.” In Hem en in Zijn Woord blijven … De rank is afhankelijk van de wijnstok, vertrouwend op een constante stroom sap om gezond, sterk en productief te zijn! Hetzelfde geldt voor het leven van een christen! Als we een gezond christelijk leven willen hebben, moeten we afhankelijk zijn van de Heer Jezus Christus! Hoe? Kijk...

Lees verder
9 maanden geleden

Ontmoetingen met Christus (1)

Lukas 2 vers 49: “En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik in de dingen van Mijn Vader moet zijn?” Dit is ongetwijfeld één van de vroegste berichten over een ontmoeting met de Heer Jezus. Hij was nog maar een jongen op twaalfjarige leeftijd. Dit is het enige verslag van de Heer Jezus in Zijn jeugd. Vanaf de tijd van Zijn geboorte tot aan het begin van Zijn openbare bediening is dit het...

Lees verder
9 maanden geleden

De eerste decennia van het Christendom (45)

Handelingen 25 vers 1-27; 26 vers 1-8   Vers 1-12 Toen Festus naar Jeruzalem ging om contact te leggen met zijn nieuwe ondergeschikten, grepen de Joden de gelegenheid aan om Paulus aan te klagen. De twee jaar die verstreken waren sinds zijn arrestatie hadden hun haat niet verminderd. De vijandschap tegen de Heer sluimerde niet. Zij vroegen Festus de gevangene naar Jeruzalem te laten komen met de bedoeling hun misdadige voornemen, dat twee jaar eerder was mislukt, uit te voeren....

Lees verder
12 maanden geleden

Vanaf de eerste dag (3)

Efeze 2 vers 1-3; 1 Petrus 1 vers 14   Nu komen we bij iets, dat heel belangrijk is voor het leven van de christen “vanaf de eerste dag,” maar dat we zo moeilijk kunnen bevatten: Het christelijke leven is een wandelen in overeenstemming met de wil van God. U zou kunnen zeggen: Iedereen weet dat! – Maar kom op, beste vriend! Van deze waarheid hebben we praktisch alleen zoveel begrepen als we haar in ons leven in praktijk brengen....

Lees verder
1 jaar geleden

Jona voert de opdracht niet uit (2)

Jona 1 vers 3 De vorige keer lazen we dat God tot Jona sprak en hem een opdracht gaf. Wij namen voor onszelf mee, dat wij ook vandaag willen luisteren naar de stem van de Heer wanneer Hij ons roept om gereed te zijn en gehoorzaam op weg te gaan. Als God nu de verkeerde daden van Jona aan ons voorlegt, is dat opdat wij er iets van kunnen leren. Niet om onszelf boven Jona te stellen of om ons...

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (105)

De wil van God onderzoeken/beproeven   “Er staat geschreven: ‘Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door [de] mond van God uitgaat’“ (Matth. 4:4). In tegenstelling tot Adam en Eva werd de Mens uit de hemel gekenmerkt door het feit dat Hij permanent weigerde de weg van de afhankelijkheid te verlaten, toen Hij daartoe onder de meest ongunstige omstandigheden door Satan werd aangespoord. Hoewel Hij de macht had om water in wijn te veranderen...

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (100)

05De kracht van de eeuwige geest   “Christus, die door [de] eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd” (Hebr. 9:14). 33 jaar lang deed de Heer Jezus de wil van God en leefde een toegewijd leven van overgave. De Geest gaf Hem de kracht om 40 dagen lang in de woestijn door satan verzocht te worden terwijl Hij vastte, om demonen uit te drijven en mensen te genezen. Vooral in het evangelie van Lukas, waar het mens-zijn van de...

Lees verder
2 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (14)

Psalm 131 1. Een pelgrimslied, van David. HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. 2. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. 3. Israël, hoop op de HEERE, van nu aan tot in...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (59)

Bid, totdat u bidt!   “En Hij verliet hen, ging opnieuw weg en bad voor [de] derde keer, terwijl Hij opnieuw hetzelfde woord sprak” (Matth. 26:44).   De Zoon van God bidt drie keer in Gethsémané, elke keer een uur lang. Hij brengt Zijn zorgen herhaaldelijk aandringend bij de Vader. Zou vijf minuten ook niet genoeg zijn geweest? Nee! Het kostte Hem tijd om Zijn hart zolang voor God uit te storten, totdat Hij op Zijn knieën tot rust kwam....

Lees verder
4 jaar geleden

Het boek Jozua (02) – De oproep om te vertrekken en in bezit te nemen

Bijbelgedeelte: Jozua 1 vers 2-9: 2. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. 3. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb. 4. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote...

Lees verder