Samenkomen

11 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 maand geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (17-slot)

De lofprijzing aan God Psalm 134 1. Een pelgrimslied. Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE, u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat. 2. Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE. 3. De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft. Tot het doel – in de tegenwoordigheid van God Met deze Psalm is het gelovig overblijfsel uit het volk Israël tot haar doel gekomen:...

Lees verder
1 maand geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (15)

De dienst aan God Deze drie psalmen leiden ons naar de hoogste gedachten van God in de pelgrimsliederen. Psalm 132 stelt ons de plaats van het samenkomen van de gelovigen voor. Het is tegelijk de plaats van de rust van God. Het thema van Psalm 133 is de vrede en de eendracht onder het volk van God. In Psalm 134 vinden we de aanbidding die het verloste volk brengt, en de zegen die God aan Zijn volk schenkt. In de...

Lees verder
2 jaar geleden

Samenkomen als gemeente: wangedrag …

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 11 vers 17-19: “Nu ik dit beveel, prijs ik [u] niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade1 samenkomt. Want ten eerste hoor ik, dat er, wanneer u als gemeente samenkomt, scheuringen onder u zijn, en ten dele geloof ik het. Want er moeten ook sekten 2 onder u zijn, opdat <ook> de beproefden onder u openbaar worden”. Van hoofdstuk 3 tot 9 vers 24 krijgen we de opdracht die past bij het huis van God. De overheersende gedachte...

Lees verder
3 jaar geleden

Heilig hen door de waarheid

Bij een onderzoek werd eens de vraag gesteld: “Waarom ga je naar de kerk waar je nu heen gaat?” Het bleek dat veel mensen naar de kerk gaan omdat het naar hun smaak is, het is geriefelijk, hun familie ging er altijd naar toe of omdat daar hun vrienden zijn. Frisse Wateren In Exodus 20 lezen we dat God verlangde God een plaats voor Zich te hebben, ook in de woestijn, om te wonen en tot gedachtenis. In Exodus 29...

Lees verder
6 jaar geleden

De eerste dag van de week (3)

… en het vergaderd zijn om Jezus “Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matth. 18:20). Rondom Hem, nu en in de hemel Laat ons met deze veelzeggende woorden van de Heer voor ogen, wanneer wij op de eerste dag der week als Zijn discipelen om Hem en om de tekenen, die Hem als het geslachte Lam voorstellen, vergaderd zijn, bedenken, dat wij straks in de hemel op dezelfde wijze, in...

Lees verder
6 jaar geleden

De eerste dag van de week (2)

VERGADERD OM JEZUS “Vrede zij u!” Op de avond van de dag van de opstanding zijn de discipelen ‑ Thomas uitgezonderd ‑ bijeen gekomen. Hoezeer wellicht verspreid geweest gedurende de loop van die dag ‑ één zaak, die de harten van allen vervulde, verbond hen; één droefheid: het gemis van hun Meester, Wiens werk zij wel niet hadden verstaan, doch Wiens Persoon zij met heel hun ziel aanhingen, verenigde hen. Maar dezen, aldus verbonden van hart, zoeken elkanders nabijheid. En...

Lees verder
6 jaar geleden

De eerste dag van de week (1)

Dit is een geschrift van H.J. Lemkes Sr., dat verkort bewerkt is door H. LA RIVIÈRE. Uitgegeven door J.N. Voorhoeve – Den Haag. De titel was: “De eerste dag der week en het vergaderd zijn om Jezus”. Vanwege de inhoud nog altijd actueel en geeft Schriftuurlijk onderwijs omtrent het samenkomen. In verband met de leesbaarheid zijn er hier en daar tussenkopjes geplaatst door Frisse Wateren. Het verdient onze bijzondere aandacht, dat de Heilige Schrift in onmiddellijke aansluiting op de grote...

Lees verder
11 jaar geleden

Mijn gemeente – welke gemeente? (2 – slot)

In de samenkomsten (en geschikte andere gelegenheden) is iedereen als gast welkom, die zich voor het geloof interesseert. Net zoals Christus Zelf nodigen de brusters* uit: “Komt en ziet” (Joh. 1:39), en net zoals Hij zoeken zij actief de verlorenen (verg. Luk. 15). De opname in de volle gemeenschap inclusief het breken van het brood heeft voorwaarden; zij geldt dan niet alleen plaatselijk, maar omdat de plaatselijke vergadering {gemeente, kerk – vertaler} representant van het hele lichaam is {zie 1e...

Lees verder
11 jaar geleden

Mijn gemeente – welke gemeente? (1)

Kent u dat? Er heeft zich iemand tot God bekeerd. Hij heeft vreugde, leeft en groeit op in het geloof, krijgt persoonlijke ervaringen met God. Op een gegeven ogenblik komt hem of haar in gedachten: Ik heb gemeenschap met andere kinderen van God nodig. Ik wil mij bij een gemeente aansluiten. Maar – welke? Een blik in de “gele gids” (en daarboven uit) is verwarrend: Tig gemeenten – kan ik er één voor mij uitzoeken? Hebben alle gelijk? In het...

Lees verder
17 jaar geleden

Gemeente van God (9)

“Hoe ziet nu het samenkomen van de plaatselijke gemeente eruit” In het vorige artikel werd al de verhouding tussen de wereldwijde vergadering (kerk, gemeente) die samengesteld is uit alle wedergeboren gelovigen op aarde, en de plaatselijke vergadering die bestaat uit alle gelovigen in een plaats, beschreven. Daarbij representeert de plaatselijke vergadering de totale vergadering op aarde. Hoe ziet het er nu “gewoonlijk” in een plaatselijke samenkomst uit? Daarover willen we in het volgende nadenken. De Heer Jezus – Het centrum...

Lees verder