Jezus volgen

20 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

Gastvrijheid (17)

Spreuken 31: “Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot … en werkt volgens de wens van haar handen … zij merkt dat het met haar zaken goed gaat … zij opent haar hand voor de ellendige … zij spreidt haar handen uit naar de arme … van fijn linnen en roodpurper is haar kleding … Zij doet haar mond open met wijsheid … onderricht uit genegenheid ligt op haar tong … Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig,...

Lees verder
3 maanden geleden

De eerste decennia van het Christendom (45)

Handelingen 25 vers 1-27; 26 vers 1-8   Vers 1-12 Toen Festus naar Jeruzalem ging om contact te leggen met zijn nieuwe ondergeschikten, grepen de Joden de gelegenheid aan om Paulus aan te klagen. De twee jaar die verstreken waren sinds zijn arrestatie hadden hun haat niet verminderd. De vijandschap tegen de Heer sluimerde niet. Zij vroegen Festus de gevangene naar Jeruzalem te laten komen met de bedoeling hun misdadige voornemen, dat twee jaar eerder was mislukt, uit te voeren....

Lees verder
5 maanden geleden

De weg – de waarheid – het leven

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6) Deze uitspraak is één van de zeven “Ik ben” uitspraken van de Heer Jezus. In de laatste nacht voordat Hij naar Golgotha ging, bereidde Hij Zijn discipelen voor op de dagen die voor hen lagen. Al meer dan drie jaar waren deze mannen Hem gevolgd, lerend van Zijn onderricht en voorbeeld. Zij hadden hun hoop op Hem gevestigd als de Messias, de...

Lees verder
5 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (11)

Maria Magdalena Sta me toe u een zeer persoonlijke vraag te stellen: Bent u echt gelukkig? Geef me geen theoretisch antwoord. Ik verwacht niet, dat u mij vertelt over uw bekering en hoe volmaakt Gods redding is die u door het geloof hebt ontvangen. Ook verwacht ik niet, dat u mij vertelt over de onmetelijke hemelse zegeningen in Christus die iedere gelovige ten deel zijn gevallen. Dat alles zou reden zijn voor echte, heilige vreugde. Maar ik wil een eenvoudig...

Lees verder
11 maanden geleden

Met een voornemen van het hart bij de Heer blijven

Bijbelgedeelten: Handelingen 11 vers 23; Ruth 1 vers 14; 2 Samuël 15 vers 19-22; 2 Koningen 2. Na gehoord te hebben van het wonderbare werk van de Heer in Antiochië, zond de gemeente te Jeruzalem Barnabas uit om met eigen ogen te zien wat de Heer tot stand had gebracht. De vervolging die vanwege Stéfanus was ontstaan, had het evangelie ook naar het gebied van Antiochië gebracht, waar het bereidwillig was aangenomen door de Grieks sprekende Joden. Een groter aantal...

Lees verder
12 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (14)

Bijbelverzen: Johannes 21 vers 22 Stap 7: De persoonlijke navolging, de persoonlijke opdracht   De Heer herstelde Petrus in de persoonlijke en publieke sfeer en gaf hem tegelijkertijd een opdracht. Vandaag komen we bij de laatste stap in Petrus’ herstel, in die zin dat de Heer Petrus opnieuw persoonlijk roept om Hem te volgen. Daarom lezen we Johannes 21 vers 22: “Jezus zei tot hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan? Volg...

Lees verder
1 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (05)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 58   Stap 5: Petrus volgt de Heer van verre   “Petrus nu volgde Hem uit de verte tot aan de voorhof van de hogepriester, en nadat hij naar binnen was gegaan, zat hij bij de dienaren zitten om de afloop te zien.” Petrus volgt de gevangen Heer, maar ‘uit de verte.’ Hij wilde zijn woord houden en met de Heer zijn dood tegemoet gaan. Maar er is iets tussen hem en de Heer, dat hem de...

Lees verder
1 jaar geleden

Volg Mij! (3)

Meer van Galiléa “Volg Mij.” Tien keer vinden we dit bevel van de Heer Jezus in de – vier evangeliën. Tien keer een oproep om Hem te volgen. Dit artikel is het derde en laatste deel in een serie over deze opdracht van de Heer, waarin we kijken naar Petrus. Petrus was de discipel die impulsief handelde, altijd hals over kop en zichzelf regelmatig overschatte … Daarin lijken we toch allemaal op Petrus? Petrus was een discipel van het eerste...

Lees verder
1 jaar geleden

Tegen de stroom in zwemmen

Leestijd: 13 minuten We leven in een tijd waarin onze cultuur op een kritieke tweesprong staat. Het fundament van het leven zoals wij dat kennen, is aan het afbrokkelen en de sleutelwoorden zijn verdraagzaamheid en aanvaarding. Hoe kan de christen zwemmen tegen zo’n sterke stroom die onze cultuur vandaag overspoelt?  In veel opzichten moeten we zijn als de zalm! Het leven van een zalm is zeer interessant. Vanuit de zoetwaterrivieren doorlopen zij hun normale levenscyclus als eitjes en jonge visjes...

Lees verder
2 jaar geleden

Volg Mij! (1)

De roeping van Mattheüs   “En daarna ging Hij naar buiten en zag een tollenaar genaamd Levi bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde Hem” Lukas 5 vers 27-28.   “Volg Mij!” Tien keer horen we de Heer Jezus in de evangelieën iemand persoonlijk ‘roepen’ met deze woorden. Tien keer is er de oproep om Hem te volgen, om onze weg met Hem te gaan. Dit artikel...

Lees verder