Heiligheid

8 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

De mens – zoals God hem ziet (2)

Romeinen 6 vers 6; Efeze 4 vers 22-24; Kolosse 3 vers 9-11   De uitdrukkingen “de eerste mens” en “de tweede mens” stellen Adam en Jezus Christus tegenover elkaar. De eerste mens is door God zeer goed geschapen, maar faalde in zijn verantwoordelijkheid. In tegenstelling daarmee leefde de Heer Jezus, als de tweede Mens uit de hemel, altijd voor de heerlijkheid van God. Dat zagen we in het eerste artikel. Nu komen we bij nog een ander paar termen: De...

Lees verder
5 jaar geleden

Hier ben Ik, zend Mij

Het is een groot verschil, dat is ingeklemd in het zesde hoofdstuk van Jesaja: van een “Wee mij, want ik verga!” naar “Zie, hier ben ik, zend mij!” (Jes. 6:5,8). En daartussen ligt een indrukwekkende ervaring, waardoor de profeet veranderd wordt. In het gezicht dat hij ziet, komt een seraf, die zijn lippen aanraakt met een brandende kool uit het altaar, en zegt: “Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend”...

Lees verder
6 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (4)

De Mozes-les “En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van [de] Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken” (Hand. 7:22). “Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam” (Ex. 4:10). “Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de...

Lees verder
6 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (3)

De Jozef-les “18. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: Zie, wij zullen u tot slaven zijn. 19. Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? 20. Jullie welliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. 21. Nu dan, wees niet...

Lees verder
11 jaar geleden

Profetische bediening (10 – slot)

Deel 5 Hoofdstuk negen Een samenvatting We hebben gezien dat de Heilige Geest in de tijd van het Oude Testament werkte als de Geest der profetie, waarbij Hij alles tot een profetie maakte. Hij maakte dat alles binnen het goddelijk bestel naar de toekomst wees, door er een extra betekenis aan te geven, die niet duidelijk was voor degenen die in die tijd leefden en ten nauwste verbonden waren met hetgeen gezegd en gedaan werd. Dat veelomvattende werk van de...

Lees verder
12 jaar geleden

O, mijn God! (3)

We hebben al gezien dat we, wanneer we heilig willen zijn, wij de zonde verafschuwen moeten en ons er ook van willen “afzonderen”, maar tevens dat we ons ook alleen willen “toe-zonderen” naar Hem toe die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Dit toe-zonderen doen we ook niet alleen. We zijn zelfs ‘jagers’ die op zoek zijn naar “hen die de Heer aanroepen uit een rein hart” … en begeerten van de jeugd: wat is dat?...

Lees verder
12 jaar geleden

Profetische bediening (9)

Deel 4 Hoofdstuk acht De roep van de profeten om heiligheid “Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, hebben, omdat ze Hem niet kennen, noch de stemmen der profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel vervuld” (Handelingen 13:27). In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat in het Nieuwe Testament, vanaf het boek Handelingen, de mensen in dit nieuwe tijdperk van de Heilige Geest los moesten komen van de vastgeroeste tradities, behalve van de fundamentele feiten van...

Lees verder
13 jaar geleden

Over Alle(r)heilig(en) gesproken: heiligheid

Met “Allerheiligen” worden heiligen – hieronder worden dan gelovigen verstaan die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus – herdacht”. Dit is één van de betekenissen van “Allerheiligen”. In dit artikel wordt aangetoond dat ieder die gelooft in de Heer Jezus – met wel of niet een bijzonder getuigenis, wel of niet een martelaar – in Hem nu al geheiligd is, of wel nu al een “heilige” is. Dit is een grote bemoediging en...

Lees verder