Heiligheid

13 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Evenwicht

Leestijd: 4 minuten Wij mensen, en dat geldt ook voor ons gelovigen, zijn vaak eenzijdig in ons oordeel en gedrag. Deze eenzijdigheid is ook vaak duidelijk in ons leven als christenen. Er zijn maar weinig gelovigen die echt evenwichtig zijn in de christelijke leer en praktijk. In het Deuteronomium vermaant Mozes het volk Israël herhaaldelijk om niet naar rechts of naar links af te wijken (hfdst. 5:32; 17:11, 20; 28:14). Jozua wordt aan het begin van zijn bediening ook door...

Lees verder
12 maanden geleden

Het kennen van God

Hebreeën 8 vers 11: “Want zij zullen Mij allen kennen, van [de] kleine tot [de] grote … .” De gedachte iets te begrijpen betekent eenvoudigweg een juist inzicht te hebben in de aard van het onderwerp en zich aan te passen aan de aard van dat onderwerp. De gedachte God te kennen betekent een intieme, persoonlijke kennis van Hem te hebben. Het is niet iets, dat we in een reageerbuis kunnen stoppen; het is iets, dat dagelijks in ons moet...

Lees verder
1 jaar geleden

Heilsfeiten (3)

Het bloed van Christus Laten we aannemen, dat verontruste zielen, waarover we gesproken hebben, zich verootmoedigen voor het oordeel van God over hun toestand. Dan is het eerste wat ze willen weten hoe ze vergeving van hun zonden kunnen krijgen. Het bloed van de Heer Jezus is het enige middel om verlost te worden van de schuld van de zonde. “… zonder bloedstorting is er geen vergeving” (Hebr. 9:22). De dood van de Heiland is daarom noodzakelijk. Ja, het hele...

Lees verder
2 jaar geleden

Haat, heiligheid en liefde – Harten ontmaskerd op Golgotha

Als wij in geloof terugkijken op het kruis, zien wij dat het veel meer is dan een symbool van het christelijk geloof, het is het geheim van het christelijk leven! Wat eens een plaats van spot, schande en verachting was, is nu een plaats van overwinning! Paulus kon zeggen: “Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij de wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld” (Gal. 6:14)....

Lees verder
2 jaar geleden

Onze God op wie wij vertrouwen

Psalm 139   Leestijd: 7 minuten Ik ben bezig geweest met deze woorden van David gedurende deze tijd van quarantaine. David was een man die veel tijd in afzondering doorbracht en zich vaak verborg in een grot. Veel van zijn Psalmen beschrijven de eenzaamheid die hij voelde! Toch lezen we op een andere plaats dat David “sterkte zich in de HEERE!” (1 Sam. 30:6). Een van de manieren waarop we dit kunnen doen is door bezig te zijn met de...

Lees verder
3 jaar geleden

Wie heeft u tot rechter gemaakt?

Een van de meest populaire verzen vandaag is Mattheüs 7 vers 1: “Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld.” Zowel christenen als ongelovigen zullen dit vers aanhalen, vooral als je zegt, dat iets wat zij doen verkeerd is. Dit is vooral waar in onze tijd van tolerantie, maar het is niet zozeer tolerantie waar ze naar op zoek zijn, als wel aanvaarding. Ze willen dat wij hun manier van leven of hun leer of wat dan ook accepteren. Trek het...

Lees verder
8 jaar geleden

Hier ben Ik, zend Mij

Het is een groot verschil, dat is ingeklemd in het zesde hoofdstuk van Jesaja: van een “Wee mij, want ik verga!” naar “Zie, hier ben ik, zend mij!” (Jes. 6:5,8). En daartussen ligt een indrukwekkende ervaring, waardoor de profeet veranderd wordt. In het gezicht dat hij ziet, komt een seraf, die zijn lippen aanraakt met een brandende kool uit het altaar, en zegt: “Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend”...

Lees verder
9 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (4)

De Mozes-les “En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van [de] Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken” (Hand. 7:22). “Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam” (Ex. 4:10). “Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de...

Lees verder
9 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (3)

De Jozef-les “18. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: Zie, wij zullen u tot slaven zijn. 19. Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? 20. Jullie welliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. 21. Nu dan, wees niet...

Lees verder
14 jaar geleden

Profetische bediening (10 – slot)

Deel 5 Hoofdstuk negen Een samenvatting We hebben gezien dat de Heilige Geest in de tijd van het Oude Testament werkte als de Geest der profetie, waarbij Hij alles tot een profetie maakte. Hij maakte dat alles binnen het goddelijk bestel naar de toekomst wees, door er een extra betekenis aan te geven, die niet duidelijk was voor degenen die in die tijd leefden en ten nauwste verbonden waren met hetgeen gezegd en gedaan werd. Dat veelomvattende werk van de...

Lees verder