Geloof

121 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

Kunnen gelovigen verloren gaan? (1)

Schriftgedeelten: Romeinen 8:35-39; Johannes 10:27-29; Hebreeën 10:11-18. De vraag of een gelovige verloren kan gaan, heeft waarschijnlijk elke christen wel eens beziggehouden. In dit artikel willen we enkele bijbelgedeelten over dit onderwerp hun licht laten schijnen, om onze voeten (weer opnieuw) op de vaste grond van Gods Woord te zetten. Een woord vooraf Ik wil direct bij het begin zeggen, dat ik geloof in de eeuwige zekerheid van de ware Christen. Echter, ik geloof niet in de eeuwige zekerheid van...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (14 – slot)

Schriftplaatsen: Genesis 22:19 Abraham keert terug “Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Berseba. En Abraham bleef in Berseba wonen” (Gen. 22:19). In dit vers wordt Izak niet meer genoemd. Het lijkt erop dat de Heilige Geest de indruk wil wekken, dat Izak op de berg gebleven is. Daarbij mogen we eraan denken, dat de Heer Jezus na het volbrachte werk in de hemel opgevaren en sindsdien niet meer naar de aarde teruggekeerd...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (13)

Schriftplaatsen: Genesis 22:15-18 De Engel van de HEERE roept voor de tweede maal “Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken …” (Gen. 22:15-17). De Heer riep Abraham een tweede keer. Bij de eerste keer had Hij...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (12)

Schriftplaatsen: Genesis 22:13-14 Een ram in het struikgewas “Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas” (Gen. 22:13). God is nooit zonder uitweg. Juist de menselijke verlegenheden zijn Zijn gelegenheden. Ook op het moment dat een plaatsvervangend offer voor Izak nodig was, had Hij een weg om Zich te verheerlijken: een ram dat met zijn hoorns verstrikt zat in het struikgewas, stond er klaar voor....

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (11)

Schriftplaatsen: Gen. 22:11-12 De engel van de Heer grijpt in “Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Toen zei Hij: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets …” (Gen. 22:11,12). Tot dan toe had God zwijgend toegezien. Maar toen Abraham het mes al in zijn hand hield om zijn zoon te slachten, riep Hij hem twee maal vanuit de hemel...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (10)

Schriftplaatsen: Genesis 22 vers 9-10 Levend op het altaar “… bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op het hout” (Gen. 22:9). Bij de bloedige offers in het Oude Testament zien we, dat het offerdier eerst geslacht en dan pas op het altaar gelegd werd. Maar bij Izak was het anders: hij werd levend op het altaar gelegd – een verdere opmerkelijke heenwijzing van wat er gebeurde op het kruis met onze Heiland: onze Heiland verdroeg in...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (09)

Schriftplaatsen: Genesis 22 vers 9 De door God gekozen plaats “En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had” (Gen. 22:9). De plaats die God gekozen had, lag op een van de bergen in het land Moria (Gen. 22:2). Er wordt aangenomen dat op deze berg later de tempel van Salomo werd gebouwd, nadat David op Gods bevel daar een altaar gebouwd had, “op de plaats die David bepaald had” (2 Sam. 24:18; 1 Kron. 21:18; 2 Kron....

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (08)

Schriftplaatsen: Genesis 22 vers 7-8 Een stille wandeling “Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer?” (Gen. 22:7). Het lijkt een stille wandeling van vader en zoon naar Moria te zijn geweest. Er zijn ons niet veel woorden overgeleverd tussen deze beiden. Maar plotseling onderbreekt Izak de stilte met een vraag....

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (07)

Schriftplaats: Genesis 22 vers 6 Het hout voor het brandoffer “Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak” (Gen. 22:6) Voor de resterende afstand legde Abraham het hout voor het brandoffer op zijn zoon Izak. We lezen er niets van dat Izak zich daarover beklaagd of verwonderd heeft. Zeker was hij gewoon om zijn vader te helpen. Gehoorzaam droeg hij het hout voor het brandoffer op zijn schouders naar de plaats die God...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (06)

Schriftplaatsen: Genesis 22 vers 4-5 De daadkracht van Abraham “Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte” (Gen. 22:4). Nadat Abraham alle nodige voorbereidingen getroffen had, ging hij op weg. De reis naar de plaats die God hem gezegd had, was niet kort. Drie dagen was Abraham onderweg. Hij zou voldoende tijd en gelegenheid gehad hebben om zijn gedachten te veranderen en om te keren (verg. Hebr. 11:15). Maar hij bleef...

Lees verder