Geestelijke groei

14 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Psalm 1 vers 3

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” Een boom geplant aan waterbeken Deze boom is in de eerste plaats een illustratie van de Heer Jezus zelf in Zijn leven hier op aarde. Maar allen die door geloof in Hem behouden zijn, zijn door Gods genade |gerechtvaardigd” en kunnen ook zulke “bomen” zijn. In hun geestelijk leven moeten ze...

Lees verder
2 maanden geleden

Bijbel contrastrijk (07)

Kinderen / Volwassenen Bijbelplaatsen: Mattheüs 18 vers 3; 1 Korinthe 14 vers 20 Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie wil daaraan bijdragen. “… wordt als de kinderen” (Matth. 18 vers 3). De discipelen hadden trouw hun Meester gevolgd volgens hun normen en hoopten nu op een overeenkomstige...

Lees verder
4 maanden geleden

Bijbel contrastrijk (04)

Verzoekingen Bijbelverzen: 1 Timotheüs 6 vers 9; Jakobus 1 vers 2 Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie wil daaraan bijdragen. In wereldse verzoekingen vallen In de bediening van de nog jonge Timotheüs waren er christenen die rijk wilden worden en daardoor in verzoeking vielen (1 Tim. 6:9)....

Lees verder
4 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (18)

Exodus 1 vers 11: 11. En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden: Pitom en Raämses. 12. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. Zoals de Egyptenaren opzichters over de kinderen van Israël plaatsten om hen met zware lasten te op te zadelen, zo wil de vijand...

Lees verder
12 maanden geleden

Vanaf de eerste dag (1)

Lukas 10 vers 39; Handelingen 8 vers 39   In het leven van een mens zijn er dingen die hij vanaf zijn geboorte moet doen, wil hij gedijen, zich ontwikkelen en groeien. Zodra hij van zijn moeder is gescheiden, moet hij ademen, steeds weer voedsel van buitenaf tot zich nemen en verteren, slapen en wakker worden, enzovoort. Als hij stopt met een van deze activiteiten, zal de moeder daar niet onverschillig aan voorbij gaan. De alarmbellen zouden rinkelen. Een dergelijke...

Lees verder
1 jaar geleden

Uit het ABC van de christen (1)

Orpa und Ruth Ruth 1 De Bijbel plaatst vaak twee mensen naast elkaar die in vergelijkbare omstandigheden of in dezelfde aangelegenheden zich  heel verschillend gedroegen. De daden van de één belichten de daden van de ander voor ons onderricht, en hun voorbeeld dient om de aanwijzingen van het Woord voor ons leven begrijpelijk en indrukwekkend te maken. Daarom willen wij nu één van deze ongelijke paren, Orpa en Ruth, uit het boek Ruth, voor onze ogen plaatsen. Dit is geen...

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (109)

Melk of bruin brood? “En [het] boek van de profeet Jesaja werd hem gegeven; en toen hij het boek had ontrold, vond hij de plaats waar geschreven stond …” (Luk. 4:17). Aan het begin van Zijn openbaare dienst predikte de Heer Jezus het evangelie van het Koninkrijk en onderwees Hij in de synagogen van Galiléa. Op een sabbat stond Hij op in de synagoge van Nazareth om het Woord van God te lezen. Hij ontrolde de lange boekrol en vond...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (97)

De zalving van de Heilige   “… Uw heilige knecht Jezus, die U hebt gezalfd” (Hand. 4:27). De getrouwe Getuige van God maakte meteen aan het begin van Zijn openbaar optreden duidelijk wat Zijn bediening inhield en wie Hem het gezag had gegeven om deze dienst uit te voeren. In de synagoge van Nazareth leest Hij uit het boek Jesaja de woorden: “De Geest van [de] Heer is op Mij, doordat Hij mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie...

Lees verder
2 jaar geleden

2 Petrus 3 vers 18

“… maar groei op in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.” Effectieve geestelijke groei   Als Petrus zijn brief besluit door ons te herinneren aan de spoedige wederkomst van onze Heer Jezus en het naderende einde van deze wereld, geeft hij ons twee zeer belangrijke instructies. Als wij deze dingen weten en verwachten, groeien wij zowel in de genade als in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dit is de manier waarop...

Lees verder
3 jaar geleden

Psalm 1 vers 3

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken”.   Sierplant of vruchtboom?   De meeste lezers van de Bijbel – het Woord van God – weten, dat bomen daarin vaak symbolisch mensen voorstellen. Dat is ook het geval in onze psalm. Aan een boom zijn bladeren en vruchten. Bladeren vormen de versiering en trekken de aandacht naar zich toe....

Lees verder