Aanbidding

8 artikelen over dit onderwerp gevonden
9 maanden geleden

Gouden appels in zilveren schalen (10)

Tiende dag De  maaltijd in Bethanië “Ze maakten daar dan een maaltijd voor Hem klaar, en Martha diende; Lazarus nu was één van hen die met Hem aanlagen” (Joh. 12:2). De maaltijd in Bethanië is volkomen verschillend van de paasmaaltijd in Jeruzalem twee dagen later. In het laatste geval deed de Heer Zelf de voorbereiding ervan. Hij zei tegen Zijn discipelen: “Gaat de stad in naar die-en-die en zegt tot hem: “De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; bij u...

Lees verder
1 jaar geleden

Zeven kenmerken van de christelijke aanbidding

“Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en U1 zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Geloof Mij vrouw, er komt een uur dat u1 noch op deze berg noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.1 U aanbidt wat u1 niet weet; wij aanbidden wat wij weten want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; immers,...

Lees verder
2 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (06)

Schriftplaatsen: Genesis 22 vers 4-5 De daadkracht van Abraham “Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte” (Gen. 22:4). Nadat Abraham alle nodige voorbereidingen getroffen had, ging hij op weg. De reis naar de plaats die God hem gezegd had, was niet kort. Drie dagen was Abraham onderweg. Hij zou voldoende tijd en gelegenheid gehad hebben om zijn gedachten te veranderen en om te keren (verg. Hebr. 11:15). Maar hij bleef...

Lees verder
5 jaar geleden

Ezra 3 vers 3 (1)

“En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Zij brachten daarop brandoffers voor de HEERE, brandoffers  voor de ochtend en voor de avond”. Toen de joden uit hun ballingschap in Babel terugkeerden naar Jeruzalem in hun vaderland, vonden zij een troosteloze aanblik van puin voor zich uitgespreid. Hoe ellendig moeten zij zich hebben gevoeld bij dit panorama. De soldaten van Nebukadnezar hadden de stad indertijd grondig verwoest. Het is ook mogelijk...

Lees verder
9 jaar geleden

Aanbidding (deel 2 – slot)

Christelijke aanbidding II In het Oude Testament leest men indrukwekkende getuigenissen van gelovigen, die een persoonlijke relatie met God beoefenden en Hem aanbaden – zowel in het dagelijkse leven als ook in verbinding met de rituele offerdienst. Als Gods Zoon mens wordt en Zich op de aarde aan de mensen openbaart, brengt Hij ook voor de aanbidding iets nieuws: “Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid;...

Lees verder
9 jaar geleden

Enkele bijbelse gedachten over: aanbidding

Aanbidding is de hoogste uitdrukking van de gemeenschap met God. Onderwerp van de aanbidding is God als Schepper en Vader en de Zoon van God als Verlosser, Heerser, Hoofd boven alle dingen, eeuwige Zoon, Lam van God enzovoorts. Niemand anders komt aanbidding toe. Zie Openbaring 9 vers 20 en 14 vers 9-12. Hier erkennen we Gods gedachten over de mensen, die andere dingen en machten dan alleen God en Zijn Zoon. Aanbidding is ook, als wij de heerlijkheid en majesteit...

Lees verder
9 jaar geleden

Aanbidding (deel 1)

Deel I Aanbidding in het Oude Testament Bidt u God aan? Wat is eigenlijk aanbidding? Is het een rustige Worship-CD opzetten en in gedachten bij God zijn? Is het op een bergtop staan een een geweldig scheppingspanorama bewonderen? Is het in een samenkomst als gemeente een “aanbiddingslied” zingen, van het brood eten en uit de kelk drinken? Of is het iets heel anders? In een kleine serie willen we ons met dit machtige thema bezighouden – aanbidding. In de eerste...

Lees verder
14 jaar geleden

Wij willen dansen en vrolijk zijn …

Is dansen een zonde? Moeten we het Bijbelse voorbeeld volgen en zoals David voor God dansen? (2 Samuël 6:14). Wat zegt de Bijbel over dit thema? Zoals bij alle thema’s, willen wij ons eerst afvragen – en wij willen daarbij voor een kort ogenblik onze vooropgezette meningen en tradities voorzichtig opzij zetten – Heer, wat zegt Uw Woord ons over dit thema? Heer, alstublieft, spreek door Uw Woord tot ons. Wij willen graag de Bijbel als Uw Woord voor ons,...

Lees verder