17 jaar geleden

Taboes in de verlovingstijd?

In deze tijd van onbeperkte grenzen … Zijn er dan grenzen? Ja, zegt de Bijbel. Dat deze wereld in zijn onbeschaamdheid de grenzen verlegt in overeenstemming met haar karakter, namelijk duisternis, wil nog niet zeggen dat Christenen dit ook moeten doen. Ondanks de roep om alle taboes te doorbreken zegt God: Luister naar Mijn stem! …

Grenzen in de verlovingstijd of in de periode van vaste verkering.

De verloving, of zoals dat in sommige kringen vaste verkering heet, heeft bij ons met dezelfde vorm en betekenis die ze bij de gelovige Israëlieten had, en zoals het gold in de tijd dat de Bijbel geschreven werd.

Toch is er tussen toen en nu deze overeenkomst, dat ze beschouwd werd als een voorlopige verbintenis.

In Israël was het begrip en de inhoud wel iets sterker dan bij ons, want de verloofde werd in zeker opzicht al op dezelfde wijze behandeld en beschouwd als de getrouwde (Deuteronomium 22:23-29).

Daarom wordt van het verloofde meisje reeds gezegd dat zij de aanstaande vrouw is van haar verloofde. Maar uit de geschiedenis van Jacob in zijn verhouding tot Rachel blijken zij wel een vaste verloving of familiale afspraak te hebben, zelfs zeven jaren lang, maar dat zij geen gemeenschap met elkaar hebben gehad tot op hun trouwdag, zoals dat af te lezen valt uit Genesis 29:18- 23.

Dit komt ook duidelijk aan het licht in de geschiedenis van Jozef en Maria. Want hoewel zij verloofd waren, was Maria toch nog een maagd. Lees die mooie geschiedenis maar eens na in Lukas 1:27.

Verder is in dit verband ook van bijzondere betekenis wat we lezen in 2 Korinthe 11:2. Daar schrijft de apostel Paulus: “want ik heb u aan één man verbonden om u als een reine maagd voor Christus te stellen”. De verhouding tussen Christus en Zijn gemeente wordt hier zoals ook op andere plaatsen in de Schrift voorgesteld als een verloving, een verbintenis voorafgaande aan het eigenlijke huwelijk (2 Korinthe 11:2).

Tussen al het andere dat de apostel ons hier te zeggen heeft, wordt ook duidelijk dat hij goede grond geeft aan de opvatting dat een meisje een maagd moet zijn tot op de dag van het huwelijk. En dat houdt voor hem in, dat er geen geslachtsgemeenschap mag zijn geweest voor het huwelijk. En zeker niet tijdens de verloving.

Maar, hoever mogen verliefden gaan?

In het licht van het voorgaande, en met het oog op de praktijk van tegenwoordig, mag wel eens gevraagd worden, hoever een jongen en een meisje mogen gaan in hun vrijages en liefdesbetuigingen tijdens de pe- riode van hun verloving. Dat het tussen hen daarin niet alleen bij lieve woordies kan blijven spreekt wel vanzelf.

De liefde wil ook op lichamelijke wijze betuigd en beleefd worden. Als ze echt van elkaar houden dan zullen ze – als het goed is – zover komen om elkaar te omhelzen en te kussen en te stoeien, en elkaar eens goed vast te pakken. En dat mag, want dat is natuurlijk, en ook een gave!

Maar, dat moet altijd gedaan worden in het besef dat ze samen zeer bewust hebben te waken, om door emotionele spanning overweldigd ook tot geslachtsgemeenschap te komen.

En om dat te vermijden is het vereist maatregelen te nemen.

Ik wil nu in hetgeen ik in uw belang meen te moeten zeggen, neerschrijven in woorden die niet mis te verstaan zijn.

En dat is als een jongen en een meisje elkaar verkeren, en ze beginnen neer te ligggen, en elkaar te ontkleden, – luister goed – dan zijn ze voorbij het punt vanwaar omkeer nog mogelijk is.

Dit betekent dus dat jullie moeten zorgen dat zulke situaties, en zulke omstandigheden niet kunnen ontstaan!

Daarom is het goed dat een jongen en meisje die eerlijk van elkaar houden aandacht willen schenken aan een paar eenvoudige wenken die ik julllie wil geven.

Enkele wenken:

  1. Bespreek bij gelegenheid (beslist niet elke dag) de hele aangelegenheid betreffende de geslachtsgemeenschap open en eerlijk met elkaar, en alles wat daarbij van belang mag wezen. Kom dan samen tot het besluit en de afspraak om daarmee te wachten tot op de dag van het huwelijk, en dat omdat jullie geloven daarin zó te handelen naar de wil van de Heer. Regel zelf de omstandigheden zo dat dat niet te moeilijk voor je wordt om jullie afspraak waar te maken, en bid samen de Here om Zijn hulp in deze zaak. Ja, leer samen te bidden als je verloofd bent.
  2. Blijf bewust weg uit al die situaties die uit de hand kunnen lopen. Bijvoorbeeld samen vertoeven in een slaapkamer van een huis of hotel, of op de achterbank van een auto. Want dan roep je een verleiding op die misschien sterker is dan jullie kunt weerstaan.
  3. Besef ook dat een drinkgelag, of langdurige vrijerij, erotische films of t.v.-programma’s, een atmosfeer kunnen scheppen waarin jullie gemakkelijk verder kunnen gaan en zullen gaan dan jullie afspraak en bedoeling was.
  4. De Heer Zelf heeft aan de mens z’n kleding tot een bedeksel geschonken. Houd die bedekking intact, en laat je hand daar geen inbreuk op maken.
  5. Bekijk jullie situatie samen heel eerlijk, en oordeel zelf of het tijd wordt om te gaan trouwen. Dat is veel beter dan om lang te moeten wachten, en tenslotte toch nog te vallen in de verleiding, en tegen jullie voornemen in, tot geslachtsgemeenschap te komen.
  6. Onthoud goed dat de Heer ons zegent in alles wat Hij zelf geeft. Maar dat het ‘duur’ is te zondigen in alle dingen die we voortijdig en eigenwillig uit Zijn hand NEMEN.

Wil je reageren? Mail dan gerust.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW