7 jaar geleden

Sterke leider gezocht?

26.04.2016

Oostenrijkers zijn nu meer geneigd dan eerst om de macht aan een leider over te dragen. Je kunt je niet voorstellen dat het precies zover komen zal – in de eindtijd! Maar dat zal een negatieve gewaarwording zijn …

Enige tijd geleden maakte een enquête in Oostenrijk furore, nadat bijna een op de drie een sterke leider bleek te wensen. Blijkbaar daalt in dit land de aanvaarding van de democratie. 29% van de ondervraagden van deze representatieve enquête vindt, “dat men een sterke leider moet hebben, die zich niet om het parlement en de verkiezingen bekommert”.

Nu zijn de ervaringen van de mensen van dit land enigszins anders dan die van de Duitsers. Maar juist Oostenrijk werd immers in gemeenschappelijk lijden getrokken door de verschrikkelijke tirannie van Adolf Hitler. Het kan zijn, dat men in Duitsland (nog) niet bij een dergelijk onderzoek tot zo’n resultaat komt. Maar een dergelijke ontwikkeling is wel heel opmerkelijk.

Het herinnert ons aan wat ooit zal gebeuren in de eindtijd. Eindtijd – dit is niet de tijd waarin we leven, maar dat is die tijd die aan de openlijke verschijning van onze Heer Jezus Christus zal voorafgaan. Het gaat dus om de zeven jaren van verdrukking, waarvan de Heer Jezus zegt, dat Hij de gemeente (kerk) in Philadelphia hiervoor zal bewaren: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen” (Openb. 3:10). Daarmee spreekt de Heer uiteindelijk alle verlosten van de genadetijd moed toe, dat ze niet in deze verschrikkelijke vervolging komen zullen. Deze vervolgingen zullen datgene ver overtreffen, wat nu door ons al als verschrikkelijke vervolging wordt aangezien.

Nu is het interessant dat het Woord van God ten minste op twee plaatsen ervan spreekt, dat in Europa opnieuw een verschrikkelijke dictatuur ontstaan zal. In Openbaring 17 lezen we, dat een wereldrijk dat bestaan heeft en verdwenen is, opnieuw ontstaan zal. Zijn dodelijke wond zal genezen worden. Binnen dit rijk zijn 10 horens – zo is de beeldspraak daar, die op een kop van een dier zijn. Ze worden vergeleken met 10 koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben. Het zijn ook regeringen, zonder directe koninklijke heerschappij te bezitten. “Deze hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest” (Openb. 17:13).

Wat wordt daarmee bedoeld? Blijkbaar zullen uit vroegere democratische regeringen koninklijke regeringsvormen voortkomen. Omdat deze echter nog niet voldoende machtig zijn en de wens naar een nog sterkere, bijna almachtige leider ontstaan is, zullen ze hun macht min of meer vrijwillig  aan een krachtige leider overdragen.

Daniël 7 vers 8 en 20 verduidelijkt, dat binnen deze 10 regeringen sprake moet zijn van drie opmerkelijke landen. Vandaag de dag zou men kunnen zeggen: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië. Maar dat kan heel snel veranderen. Zij worden aan deze nieuwe wereldheerser van het Romeinse Rijk – dus kennelijk een Italiaan, eenvoudigweg onderworpen (“uitgerukt”, “afgevallen”).

Met andere woorden: het verlangen van vele Oostenrijkers wordt dan vervuld. Maar het zal een verschrikkelijk ontwaken zijn. Want voor degenen die in de christelijke periode van vandaag geleefd en het goede nieuws van het kruis gehoord hebben, zal er geen kans tot bekering meer zijn. Zij zullen door God onder vreselijke vervolgingen geoordeeld worden – en dan eens voor de grote witte troon (Openb. 20:11 v.v.) verschijnen, en in de poel van vuur geworpen worden.

Vandaag is het nog de tijd van genade om zich te bekeren. Gezegend is hij die dat VANDAAG doet.

© Manuel Seibel, www.bibelpraxis.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW