5 jaar geleden

Spreuken 11 vers 30

“De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens, en wie zielen vangt, is wijs”.

Zielen vangen betekent iets anders dan ‘partijgangers’ te winnen voor een of andere beweging, groep of kerk. Uit ervaring weten wij, dat bij velen het laatste op de voorgrond staat. Veel tijd en moeite wordt aangewend, ja, zelfs grote offers schuwt men niet om mensen voor bepaalde opvattingen te winnen. Maar als de zielen niet bij de Heer Jezus worden gebracht, opdat zij bij Hem vrede en geluk vinden, kan Hij Zijn toestemming niet geven. Hoezeer berispte de Heer Jezus de Joden van toen, omdat het werven van mensen niet tot doel had om hen tot de ware God te brengen. Hij sprak als volgt: “Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u trekt de zee en het droge rond om één proseliet1 te maken; en wanneer hij het geworden is, maakt u van hem een zoon van [de] hel, tweemaal erger dan u” (Matth. 23:15).

Nee, ware rust vindt een mens alleen bij Hem, Die gezegd heeft: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matth. 11:28). En alleen wie zelf door Hem gewonnen is, kan anderen voor Hem winnen. Er zijn ‘kleine’ en ‘grote’ zielenwinners. De apostel Paulus mocht duizenden tot de Heer Jezus leiden. Hij was daar echter niet trots op, maar zag slechts de genade, de barmhartigheid en lankmoedigheid van de Heer erin om deze dienst te mogen vervullen (zie 1 Tim. 1:12-16).

Een jong meisje in het huis van Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, mocht haar heer de weg naar de profeet van God wijzen, die hem van zijn melaatsheid genas. God gaf haar een gedenkteken in het Woord van God (2 Kon. 5:1-4), want in Zijn ogen is een enkele ziel zo kostbaar, dat Hij Zijn eigen Zoon tot zijn redding gaf.

Ook de evangelist Filippus moest een rijk arbeidsveld verlaten om zich aan een enkele ziel te wijden (Hand. 8:26-40).

Laten wij ons daarom niet laten ontmoedigen wanneer onze mogelijkheden klein lijken. 

Trouw zijn telt!

NOOT:
1. Proseliet is een Joodse bekeerling of ‘jodengenoot’.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW