2 jaar geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (3)

Oekraïne en Rusland

Leestijd: 3 minuten

Gods Woord maakt duidelijk dat Rusland de financier van de Assyriër is en hem in de eerste plaats militaire en politieke macht verschaft. Beiden samen zijn de grote tegenstanders van de eindtijd, de verdrukking van Europa. Dat hebben we de laatste keer gezien. Waar leidt dit toe in de laatste gevechten vóór en bij het begin van het Duizendjarig Rijk.

Rusland

Ongetwijfeld zal de heerser over Europa beseffen dat Rusland achter de Assyriër staat en zal hij daarom het allereerste begin van zijn machtsuitbreiding willen tegengaan. Maar dit zal niet baten. Want de Romeinse keizer zal zonder slag of stoot worden verwoest door de komst van de Heer (Openb. 19:20).

Maar dan is er nog die vijand die achter Assyrië staat: Rusland. Volgens Ezechiël 38 vers 14 zal deze macht uit het verre noorden met een groot leger tegen Israël komen. Wanneer zal dit zijn? De profeet Ezechiël maakt dit duidelijk: “Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen” (Ezech. 38:8). Met andere woorden, de Heer heeft Zijn volk, het volk van de Joden, bevrijd. Vermoedelijk zijn de andere stammen intussen allemaal naar Israël teruggekeerd (Matth. 24:31). En het land woont in veiligheid omdat het Vredesrijk is begonnen. Ezechiël 38 vers 11 spreekt van “een niet ommuurd land.” Men is zo veilig dat er geen behoefte meer is aan stadsmuren en verdedigingswerken.

En juist in deze situatie komt Rusland nog een laatste slag leveren tegen Israël en zijn Koning, de Messias, de Heer Jezus. Maar ze zullen niet slagen. Integendeel! Zij zullen onder een verschrikkelijk oordeel komen: “Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Ik zal met hem een rechtszaak voeren …” (Ezech. 38:21).

Dan zal de Heer Jezus in gerechtigheid regeren in het 1000-jarig Vrederijk en een heerlijke vrede tot stand brengen. Hij alleen is hiertoe in staat: het zal het eerste volmaakt rechtvaardige koninkrijk zijn. En het zal een vrede zijn die deze aarde niet gekend heeft sinds de zondeval.

Oekraïne und Rusland

Wat betekent dat voor vandaag? Het antwoord is eenvoudig: niets! Het kan zijn dat het Oekraïne-conflict dient als voorbereiding op deze laatste wereldoorlogen. Het kan zijn dat, volgens Gods voorzienigheid, Oekraïne zal worden ingenomen.

Maar het zou net zo goed kunnen, dat het slechts een gevoelskwestie is tussen Rusland en zijn huidige tegenhanger, de VS. We weten het gewoon niet. En aangezien de bijbelgedeelten die in Jesaja en Openbaring worden genoemd geen betrekking hebben op de tegenwoordige tijd, maar op de toekomst, is het zinloos hierover te discussiëren of te redetwisten.

Voorzichtig!

Terugkijkend zullen we op een dag kunnen zeggen: Het kwam allemaal prachtig uit. Maar vandaag moeten we uiterst voorzichtig zijn met het maken van politieke voorspellingen. De VS komt niet voor in de profetie van de eindtijd. Dit heeft sommigen ertoe gebracht elk teken van zwakte bij de Amerikaanse presidenten onmiddellijk te interpreteren, evenals het zichtbare morele verval bij het volk en zijn leiders. Dit, zo zeggen zij, moet de eerste stap zijn in het verdwijnen van de VS van de kaart van heersers in termen van Bijbelse profetie. Wij moeten er echter voor oppassen dat wij, als christenen die trouw willen zijn aan de Bijbel, ons niet overleveren aan belachelijkheid. Natuurlijk kunnen de dingen lopen zoals wij zojuist hebben aangegeven. Het kan echter ook op een heel andere manier en op een ander tijdstip gebeuren.

We moeten dus ook oppassen, dat we de laatste twee jaar niet als een duidelijke aanwijzing interpreteren: Maar nu moet de Heer echt komen. Wie zich laat meeslepen door het noemen van tijden, heeft de Heer en het christendom op zijn laatst een slechte dienst bewezen wanneer de tijd verstreken is. De goddeloosheid waarin wij vandaag de dag leven is niet nieuw of uniek. De eerste profetie van de Schrift zou dat voor iedereen duidelijk moeten maken. In de vroege geschiedenis van de mensheid moest Henoch getuigen van de goddeloosheid die in zijn tijd even waar was als in het heden (Jud. :14,15).

De Heer Jezus Christus komt spoedig. Dat heeft Hij beloofd. Het kan vandaag zijn; dan begint wat het onderwerp van dit artikel is. Maar als het vandaag niet is, gaat de wereldgeschiedenis verder. En we hopen tot ver in de omtrek te getuigen van hoop en oordeel, van Christus en de hel. Bovenal moeten wij elke dag gebruiken om voor onze Heer te leven, in actieve gemeenschap met Hem en voor het welzijn van onze medegelovigen en ongelovigen. Totdat Hij komt!

 

Manuel Seibel; www.bibelpraxis.nl

Gepubliceerd in het Duits: 25.02.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW