6 jaar geleden

Romeinen 8 vers 33 en 34

“God is het, die rechtvaardigt; wie is het, die veroordeelt?”

Rechtvaardiging

In Romeinen 5 vers 1 wordt ons de weg getoond, waarlangs wij de rechtvaardiging hebben verkregen: “Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof”.

Het oog ziet niet meer op het eigen doen en laten: “Daarom zal op grond van werken van [de] wet geen enkel vlees voor Hem gerechtvaardigd worden” (Rom. 3:20).

Het geloof erkent: “Maar nu is, buiten [de] wet om, gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt, namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus, tot <allen, en over> allen die geloven” ( Rom. 3:21,22)

En het middel tot deze rechtvaardiging? “… om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is” (Rom. 3:24).

“Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? En wie is het die ons rechtvaardigt? God is het die rechtvaardigt” (Rom. 8:33).

Welk een wonder van genade! De God, van wie wij vijanden waren en tegen wie wij gezondigd hadden, rechtvaardigt op grond van verlossing iedereen, die door het geloof in Jezus is. Is er dan nog reden om te vrezen, als wij zo Gods handelen zien? En … wie zal  dan nog beschuldiging uitbrengen tegen uitverkorenen van God?

“… wie is het die veroordeelt?” (Rom. 8:34). Alle vragen zijn verstomd, alle twijfel verdreven.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW