9 jaar geleden

Romeinen 3 vers 23 tot 26

Wat is rechtvaardiging? (2)

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is” (Rom. 23:23-26).

God kan een middel geven, “verzoening”, zodat de schuld van de mens  kan worden vrijgesproken. Voor dit doel zond God ons Zijn zoon. Jezus Christus ging in de dood voor de schuldige. Hij vergoot Zijn bloed ter verzoening van zonden. God’s oordeel werd uitgestort op Hem, toen Hij de plaats innam van de verloren zondaars en hun schuld droeg. Zijn dood getuigt dat God geen enkele zonde ongestraft heeft gelaten. Aan de rechtvaardige eisen van God is voldaan. Dus is Hij tegelijkertijd genadig en rechtvaardig door ons Zijn liefde te tonen en ons rechtvaardiging voor onze zonden en eeuwige behoudenis aan te bieden.

We kunnen alleen door het geloof in Zijn bloed vrijgesproken worden, door geloof in Jezus (zie vs. 25-26). Maar Zijn werk van verlossing wordt niet automatisch op ons toegepast. Wij moeten eerst ons onvermogen om voor God te staan in onze eigen gerechtigheid erkennen, zelfs als wij hebben getracht om een eerbaar leven te leiden.

We kunnen niet op onszelf vertrouwen wat Gods gerechtigheid aangaat, maar alleen op de Heer Jezus en Zijn plaatsvervangende dood. Dat is vernederend voor de trots! Maar wie zich voor God buigt en gelooft in Jezus Christus, wordt vrijgesproken van alle schuld.

Slot.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW