8 jaar geleden

Psalm 94 vers 9

“Zou Hij Die het oor plant, niet horen? Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?” (Ps. 94:9).

“U hoort het gebed” (Ps. 65:3).

Voor veel mensen wordt het gebed beperkt tot het opzeggen van enkele regels dat uit het hoofd geleerd is. Nu betekent bidden op de juiste wijze tot God te naderen, zoals een kind met zijn vader spreekt. Over de hele aarde kunnen miljoenen mensen gelijktijdig tot de Heer bidden. Hij faalt niet om een enkel woord of een enkele gedachte van een van hen horen.

Verschillende psalmen van David bevestigen dit feit nadrukkelijk: “U begrijpt van verre mijn gedachten … Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles” (Ps. 139:2,4). “De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde” (Ps. 33:13,14).

Bidden betekent het neerleggen van onze moeilijkheden en noden voor onze God; maar het betekent ook het hebben van de zekerheid dat Hij ons hoort en wil reageren in overeenstemming met Zijn oneindige liefde en volmaakte wijsheid. Hij weet wat goed is voor allen die zich tot Hem wenden. En net zo als Hij tot ons spreekt door Zijn Woord, de Bijbel, zo mogen wij met Hem spreken in gebed. God is liefde: dit betekent dat Hij ons direct vol van genade hoort.

Christus is de Middelaar tussen God en mens (verg. 1 Tim. 2:5; Hebr. 9:15; 12:24). Hij heeft een brug geslagen tussen de peilloze diepte van ons gescheiden zijn van God en geniet ten volle van Gods gunst. Dat maakt het vragen en danken van hen die in Hem geloven, aanvaardbaar voor God. Jezus Zelf spoort Zijn discipelen bemoedigend aan rechtstreeks tot God te bidden: “De Vader Zelf heeft u lief” (Joh. 16:27).

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW