5 jaar geleden

Psalm 31 (1) – Vertrouwen op God

Bijbelgedeelte: Psalm 31 vers 1-13

“Maar ík vertrouw op U, HEERE” (Ps. 31:15).

 

Ook wanneer we niets van deze psalm zouden begrijpen, is er één vers dat we in ieder geval kennen: “In Uw hand beveel ik mijn geest” (vs. 6). Dit zijn de laatste woorden van de Heer Jezus aan het kruis (het zevende kruiswoord). Dit leidt ons meteen in de goede richting om deze psalm te begrijpen.

David is een beeld van Christus – niet in alle opzichten, natuurlijk, maar in zekere zin. Bijvoorbeeld, door de wijze waarop hij zijn vertrouwen op God de Heer stelde, is hij een beeld van de Messias. Hij stelde immers ononderbroken Zijn vertrouwen op God, waar deze psalm vol van is. Doen wij dat ook?

Als we onze hoop op God stellen, is Hij maar al te graag bereid om ons te helpen en Zijn oor tot ons te neigen. God is een beschermende Rots; waar kunnen we een betere bescherming vinden dan alleen bij Hem? Dat heeft Ruth, de grootmoeder van David, al geleerd. God is onze Beschermer tegen gevaren, maar ook onze redding als we ons in moeilijke situaties bevinden (bijv. in een “net”, zie vs. 5). In een dergelijk geval kunnen we van David leren en daar bovenuit van de Heer Jezus.

Natuurlijk kennen we niet het lijden dat de Heer moest ondergaan, toch kunnen we ervaren dat God de Heer ons redt en ons leidt omwille van Zijn naam. De God van de waarheid is getrouw en laat de werken van Zijn handen niet varen. Als we ons dit realiseren, kunnen we in beproevingen roemen, zoals Paulus dat doet in Romeinen 5 vers 3: “… maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding werkt.”

Kan het ons gebeuren, dat wij door anderen worden gemeden omdat we trouw zijn aan Christus? Dat was de ervaring van David en in diepere zin de weg, die de Heer Jezus moest gaan. Tegelijkertijd was hij zich bewust van Gods leiding en redding: “U hebt … mijn voeten in de ruimte doen staan” (vs. 9b). De ervaringen in de school van God wisselen zich af: beproevingen, overwinningen, vernederingen en zegeningen. Ja, het beste is om ons met alles wat we zijn en hebben volledig aan Hem over te geven.

Online in het Duits sinds 18.03.2012.

© www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW