2 jaar geleden

Psalm 19 vers 2

“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.”

Lezen Psalm 19.

Het is iets heel bijzonders dat David opmerkte – lang geleden – toen hij naar de hemel keek. Hij zag, dat door de hemel zonder woorden de heerlijkheid van God werd verkondigd. De uitgestrektheid is immers het werk van Zijn handen. Het is niet zonder reden, dat God Zichzelf in Zijn scheppingswerken geopenbaard heeft. Veel later schreef Paulus over zijn God: “…want van [de] schepping van [de] wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid [1], uit Zijn werken met inzicht [2] doorzien -, opdat zij niet te verontschuldigen zijn” (Rom. 1:20). God kan dus van de mensen verwachten dat zij Hem als hun Schepper erkennen.

Bovendien vond David dat God niet alleen sprak door de schepping, maar ook door Zijn Woord, dat hij in volgorde noemde als “de wet van de Heer”, “het getuigenis van de Heer”, “de bevelen van de Heer”, “het gebod van de Heer” en “de bepalingen van de Heer”. David ontdekte enorme zegeningen in dit Woord: hij spreekt van bekering, wijsheid, vreugde, licht, en waarheid. Door zulke woorden van zegen wil hij zich ernstig laten vermanen. Hij heeft ervaren: In het houden van de verordeningen van de Heer ligt er grote beloning.

Intussen heeft God, die vroeger veelvoudig en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft, aan het einde van de dagen tot ons gesproken in Zijn Zoon. Hij heeft onophoudelijk ervaren, wat David had gezegd over gehoorzaamheid aan het Woord van God: “en Hij die mij heeft gezonden, is met Mij; Hij heeft mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welbehaaglijk is” (Joh. 8:29).

David eindigt de psalm met het verzoek, dat alleen datgene uit zijn mond en hart komt, wat God welgevallig is. Hoeveel reden hebben wij om vanuit de grond van ons hart “Amen!” te zeggen op dit gebed.

 

NOTEN:
1. Dit is in de zin van Goddelijk karakter, niet zoals in Kol. 2:9 Godheid in absolute zin.
2. Letterlijk ‘begrepen wordend’.

 

© www.bibelstudium.de
Online in het Duits sinds 29.10.2011.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW