1 jaar geleden

Psalm 18 (3)

Bijbelgedeelte:  Psalm 18 vers 41-51

“De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil!” (Ps. 18:47)

 

De reeks van zegen van de Messias (want het gaat over Hem in deze Psalm) wordt voortgezet. Op deze reeks van zegen geeft hij eer aan de Heer. De Heer zorgde ervoor, dat Zijn vijanden geen kracht meer hadden en verslagen werden. Deze vijanden vonden geen gehoor bij de Heer, omdat er geen oprecht berouw was. Zij wilden alleen, dat de Heer hen zou verlossen van de toorn van de Messias. Helaas begrepen zij niet, dat de oorzaak van deze toorn in henzelf te vinden was. Het is waar, dat zij die in de problemen komen, willen bidden. Maar zij die niet beginnen met een belijdenis van wat verkeerd is in hun leven, hoeven niet bij God aan te kloppen om hulp.

De Here God zal voor de ogen van de hele wereld tonen dat Hij regeert. Zijn Zoon, Jezus Christus, is Zijn uitverkoren Koning. Door Hem zal God de volmaakte heerschappij over deze wereld hebben. Wanneer de Heer Jezus op de aarde terugkeert, zal er eerst grote tegenstand zijn. Deze tegenstand zal Hij doorbreken, omdat God met Hem is. Zijn naam zal zo’n indruk maken op de vijanden, dat zij zich zonder tegenstand aan Hem zullen onderwerpen, uit puur instinct van zelfbehoud. Er is hier geen sprake van een erkenning met het hart. Het is een geveinsde erkenning van Zijn heerschappij. Zo zal het zijn bij het begin van Zijn wederkomst.

Wie in onze dagen Jezus Christus werkelijk als zijn Verlosser heeft leren kennen, zal er geen moeite mee hebben Hem van harte te erkennen als de Heer van zijn leven. Hij zal niet verslagen worden door de vijand, maar hij zal kunnen zeggen: “… Ja, U verheft mij boven hen die tegen mij opstaan …” (vs. 49).

In de toekomst zal de vijand letterlijk verslagen worden. De gelovige van vandaag overwint de vijand door op Gods trouw te rekenen. Het resultaat is hetzelfde: de Heer zal geprezen worden en psalmen zullen voor Zijn Naam gezongen worden.

 

© www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.10.2011.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW