18 jaar geleden

Psalm 1 vers 3

Wie is deze gelukkige van wie dit gezegd wordt? Het is de mens die zich van het denken en het doen van de goddelozen verre houdt, en zijn leven geheel naar de gedachten van God inricht, doordat hij met vreugde en interesse het Woord van God in zijn hart opneemt. Dit Woord bestond, toen deze Psalm werd gedicht, in de Oudtestamentische “wet des Heeren” en omvat vandaag onze gehele Bijbel.

Wat een treffend beeld: Er is een boom die diep in de grond zijn wortels uitstrekt en zo van het water van de nabijgelegen beken zijn vochtigheid haalt. Zo is zijn groei verzekerd en zijn bladeren verwelken niet. De vrucht komt dan vanzelf. Zij is, zoals de bladeren, het resultaat van gunstige levensomstandigheden.

Hebben wij allen een levensverbinding met het Woord van God, het “Water des levens”, en voeden wij ons dagelijks daarmee? Zoals bij onze boom, is het iets wat verborgen is. Maar het wordt gezien aan het resultaat. Daarom: “Zoals gij dan Christus Jezus, de Heere, ontvangen hebt, wandelt in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof” (Kolosse 2:6,7).

Ook in uw en mijn leven zoekt God vrucht. Hoe gezegend als Hij ze op de tijd vindt die naar Zijn plan de juiste is! Zolang wij onze kracht uit het Woord van God halen, dan is dat zo. Dan toont de “vrucht van de Geest” zich niet vertraagd of mager, maar dan wordt de Heere in ons leven verheerlijkt. Wijzelf echter behoren tot hen, die Zijn Woord “gelukzalig” noemt.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW