2 jaar geleden

Psalm 119 vers 97-100

“Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking. Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.”

Dit is het wonderbaarlijke voorrecht van hen die het Woord van God zijn ware plaats in hun leven geven. Zij die er een gewoonte van maken in de Schrift te leven, worden er wonderbaarlijk door gezegend. Dit moet zo zijn, want zo’n afhankelijkheid van God zal Gods antwoord ontvangen voor elke gelegenheid en zorg.

Het is gemakkelijk te begrijpen dat het Woord van God ons wijzer maakt dan onze ongelovige vijanden, zoals ons vers ons zegt, maar het geeft zelfs meer inzicht dan door vele leraars kan worden meegedeeld. Het onderwijs van mensen is niet te vergelijken met het overdenken van Gods getuigenissen. Zelfs betrouwbare leraren van Gods Woord kunnen niet in de plaats komen van persoonlijk lezen en overdenken. Helaas zijn er veel gelovigen die zo veel waarde hechten aan een goede leraar, dat zij afhankelijk zijn van zijn onderwijs, en niet van het Woord van God zelf. Laten we veel waarde hechten aan persoonlijke overdenking van de Schrift.

De schrijver zegt dat hij ook meer begrijpt dan de ouderen of ouden – zij die vele jaren ervaring hebben opgedaan. Hoe komt dat? “Omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.” Met andere woorden, hij heeft Gods Woord niet alleen gelezen, maar het ook bewaard. Het lezen van en overdenken van het Woord van God zal ons ertoe brengen het in ons dagelijks leven in acht te nemen en te bewaren. De Heer Jezus zegt ons in Johannes 7 vers 17: “Als iemand Zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is.” Het overdenken van het Woord van God zal ons er ook toe aanzetten het te gehoorzamen. “… overdacht Uw dienaar Uw verordeningen. Ja, uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers … Geef mij inzicht in de weg van uw bevelen, dan zal ik Uw wonderen overdenken” (Ps. 119:23-24,27).

L. M. Grant

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW