1 jaar geleden

Paulus voor stadhouder Felix

Bijbelgedeelte: Handelingen 24, vers 1-21

Paulus was door de Romeinen onder grote begeleiding van Jeruzalem naar Caesarea gebracht. Daar kwamen nu zijn aanklagers, de Joden (Hand. 24). Nadat zij de beschuldigingen, die alle vals waren, hadden voorgelegd aan een raadsman, een welsprekend man genaamd Tertullus, mocht Paulus iets zeggen: “Paulus echter antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven: Daar ik weet dat u sinds vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met goede moed” (Hand. 24:10).

Paulus legt nu rekenschap af. Hij verantwoordt zich voor de aardse rechter, die hij erkent als een door God gegeven autoriteit, over de aanklacht die tegen hem is ingediend. Er is hier een duidelijk contrast tussen enerzijds de vals gepresenteerde argumenten van een Tertullus, die eerst met vleierij en daarna met boosheid en onwaarheid kwam, en anderzijds de rustige presentatie, het duidelijke en eenvoudige getuigenis van de apostel Paulus. Hij verwerkelijkt hier wat Petrus bijvoorbeeld schreef in 1 Petrus 3 vers 15: “… altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, maar met zachtheid en vrees …”

Juist over deze hoop getuigt Paulus rustig en met de zekerheid van het geloof.

Hij hoefde er niet van tevoren over na te denken of een spreekstrategie te bedenken, maar hij wist gewoon dat de Geest van God hem zou leiden en hem kracht en wijsheid zou geven. Met het oog op het trouwe overblijfsel van de komende dagen had de Heer zelf gezegd in Lukas 21 vers 12: “Vóór dit alles echter zullen zij hun handen aan u slaan en u vervolgen, terwijl zij u overleveren in de synagogen en gevangenissen en u brengen voor koningen en stadhouders terwille van Mijn naam; het zal u tot een getuigenis strekken. Neemt u dan in uw harten voor niet van te voren te oefenen hoe u zich zult verantwoorden. Want ik zal u mond en wijsheid geven, die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan.”

Wij mogen dit zeker toepassen op de situatie van Paulus of op onze tijd van vandaag. Zeggen wat waar is en het op de juiste manier doen als we getuigen van de Naam van de Heer Jezus en van het geloof, dat in ons is. De Heilige Geest die in ons woont zal ons dan ook leiden en ons wijsheid en kracht geven om het juiste te zeggen. Daarvoor moeten we natuurlijk het Woord van God, Gods gedachten kennen. Maar we hoeven geen strategie te hebben. In tegenstelling tot de Joden, de hogepriester en de Raad, die een welbespraakte raadsman meebrachten, hebben wij een unieke “Raadsman.” Wij hebben geen Tertullus nodig. De Heilige Geest is onze Raadsman of Voorspraak of Trooster, zo kan men het ook vertalen. Kunnen we een betere “Voorspraak” hebben om onze zaak te bepleiten en ons te leiden? Hij is een Goddelijk Persoon, Hij is God Zelf. Zo geeft Hij Paulus de wijsheid om het juiste te zeggen, en leidt Hij hem ook verder op de weg die Hij voor hem gepland heeft. En ook wij mogen erop vertrouwen, dat wij het juiste woord hebben in dergelijke situaties waarin de Heer ons leidt of die Hij toelaat.

 

Dirk Mütze; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 11.11.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW