8 jaar geleden

Pasen … Liefde … en het geweld van Brussel …

Velen uit de hele wereld zijn onder de indruk van het brute, meedogenloze geweld wat zich dinsdag 22 maart 2016 in Brussel afspeelde. Angst, wanhoop, haat … dit is – kort weergegeven – het resultaat van een uitermate extreme interpretatie van een wereldgodsdienst, die Islam heet. Wat in Brussel gebeurde, laat duidelijk tot uitdrukking komen dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden (1 Petr. 5:8).

Wat vervolging, haat en martelaarschap betreft hebben overigens vooral Christenen hieronder te lijden, hetgeen eenvoudig te verklaren valt. We lezen van de satan – een andere benaming voor duivel – dat hij een mensenmoordenaar van het begin af is (Joh. 8:44).

Deze grove misdaad, waarbij onschuldige burgers om het leven kwamen en er vele gewonden zijn te betreuren, heeft een grote impact op het openbare leven in Europa. Door deze misdadigers zijn al meerdere aanslagen gepleegd met verschrikkelijke gevolgen. De boodschap die zij daarmee achterlaten is: HAAT.

Wat was, wat is het antwoord van God, wat is Zijn boodschap? LIEFDE!

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:16). Dit geldt zelfs voor hen, die deze gruwelijke daden gepleegd hebben. Aan het kruis van Golgotha, waar Jezus Christus hing, werd Hij aan beide zijden vergezeld door een misdadiger. Eén van deze misdadigers kwam op het laatste moment tot de ontdekking dat hij terecht daar hing en van de Heer Jezus zei hij: “Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan”. Zijn buurman aan de andere zijde van Christus echter was het daar blijkbaar helemaal niet mee eens, want we horen hem dit niet beamen. De misdadiger die wist dat hij daar terecht hing, bekeerde zich tot de Heer Jezus Christus. Het resultaat: “Voorwaar Ik zeg u: vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn” (Luk. 23:39-43). Niet door zijn misdadige praktijken werd deze man gered, maar juist door de erkenning van zijn misdaden gaf hij blijk, dat hij alleen door het offer van Jezus Christus, Die daar op dat moment naast hem hing, gered kon worden. En hem werd beloofd, dat er ook voor hem een plaats in het paradijs was. Daarom juist hing deze Schuldeloze naast hem om ook zijn schuld, zijn zonden te dragen en uit te boeten.

Wat een genade, wat een liefde!

Ook de dood kan niet verhinderen, dat een ieder die in de eniggeboren Zoon van God gelooft, het eeuwige leven mag en zal genieten. Het uitmoorden van hen die geloven in Jezus Christus als hun Heer en Heiland kan helaas gebeuren en gebeurt, maar zij hebben vanaf het moment dat zij tot bekering kwamen tot in eeuwigheid deel aan het eeuwige leven. De Bijbel leert ons dat dit leven in de Zoon van God is en ook dat wie de Zoon heeft, het eeuwige leven heeft (1 Joh. 5:11,12). De liefde van God wordt juist daarin geopenbaard dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem. Dat heeft Hij niet gedaan omdat wij Hem liefgehad hebben, maar uitsluitend omdat Hij ons heeft liefgehad en daarom Zijn Zoon als zoenoffer voor onze zonden zond (1 Joh. 4:9,10). God ziet als de heilige God niet de zonden door de vingers, maar oordeelt deze en wel in Zijn eigen Zoon. Dat we dit toch meer beseften!!!

Het antwoord van God is dus LIEFDE!

Antwoorden …

Wat is uw antwoord, geliefde lezer, die nog zonde hoop en zonder God in deze wereld ronddoolt? Neem tot Hem uw toevlucht, keer u om van de weg die u tot nu toe gegaan bent. Wat u ook gedaan hebt, hoe uw leven er ook uitziet, Hij zal u niet verwerpen als u met belijdenis van uw zonde en schuld tot Christus komt en Hem aanneemt als uw Heer en Heiland (Redder). Laat daar geen gras over groeien, want het kan zo maar zijn dat u ook het slachtoffer wordt van hen die geïnspireerd worden door haat en u bij een volgende aanval om het leven komt. Regel nu uw zaken voor de eeuwigheid!!!

Wat is ons antwoord als kinderen van God? Zal liefde ons inspireren, en wel de liefde die uit God is. Dat kan, want de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is (Rom. 5:5). Deze liefde van God zal ons er ook toe moeten brengen om elkaar lief te hebben (1 Joh. 4:11,12). Als u nog meer over deze liefde wilt lezen, is het ook raadzaam om 1 Korinthe 13 op te slaan. Dat is overweldigend wat we daar vinden! Eigenlijk kunnen we daar de Heer Jezus zien die de liefde van God volmaakt heeft geopenbaard. Zou het dan onder de kinderen van God er ook niet anders uitzien?

R. Mol

Brussel

Hier zullen we nooit aan wennen
het is te diep, te wreed
mensen uit het leven weggerukt
omdat een ander dit nodig leek.

Die haat is alles vernietigend
de Liefde vermorzeld tot op het bot
geraakt tot in het diepst van onze ziel
en in het Vaderhart van God.

Onschuldige mensen die moeten lijden
was Uw lijden dan niet genoeg
U hebt toch alles al voor ons gedragen
hoewel niemand er om vroeg?

Och Heer ontferm U
troost en bemoedig
sla Uw armen om Brussel heen
zie Uw wereld, zo verloren
kom Heer Jezus
laat ons niet alleen!

“Ik neem de wereld in Mijn armen
Ik sluit Brussel in Mijn hart
Ik draag jullie in dit lijden
ook Ik ben gebroken van smart.

En toch zal de Liefde overwinnen
houd vast aan die hoop
die nooit vergaat
als door barensnood heen
komen er andere tijden
ook al lijkt het of de wereld vergaat.

Wees nu maar stil
en zorg voor elkander
alleen de Liefde kan haat verslaan
het laatste woord ligt niet in het lijden
maar in Pasen
dan zal de dood niet meer bestaan!”

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW